1. ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  ព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ ហិនរិក ហប់ម៉ាន

 2. ព្យាការី​យ៉ូសែប​ស៊្មីធ( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  ព្យាការី​យ៉ូសែប​ស៊្មីធ

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ អាលវិន គិតទិនស៍

  សូម​មើល « សេចក្ដី​បន្ទាល់​នៃ​ព្យាការី​យ៉ូសែប​ស៊្មីធ », ទំព័រ ⅸ–ⅹⅱ

 3. លីហៃ​រក​ឃើញ​លីអាហូណា( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  លីហៃ​រក​ឃើញ​លីអាហូណា

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ អើណុល ព្រីបឺគ

  សូម​មើល ១ នីហ្វៃ ១៦, ទំព័រ ០០–០០

 4. លីហៃ និង​គ្រួសារ​លោក មក​ដល់​ដែនដី​សន្យា( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  លីហៃ និង​គ្រួសារ​លោក មក​ដល់​ដែនដី​សន្យា

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ អើណុល ព្រីបឺគ

  សូម​មើល ១ នីហ្វៃ ១៨, ទំព័រ ០០–០០

 5. អាលម៉ា​ធ្វើ​បុណ្យ​ជ្រមុជ​នៅ​ក្នុង​ទឹក​មរមន( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  អាលម៉ា​ធ្វើ​បុណ្យ​ជ្រមុជ​នៅ​ក្នុង​ទឹក​មរមន

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ អើណុល ព្រីបឺគ

  សូម​មើល ម៉ូសាយ ១៨, ទំព័រ ០០–០០

 6. សាំយូអែល ជា​សាសន៍​លេមិន លោក​ព្យាករ( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  សាំយូអែល ជា​សាសន៍​លេមិន លោក​ព្យាករ

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ អើណុល ព្រីបឺគ

  សូម​មើល ហេលេមិន ១៦, ទំព័រ ០០–០០

 7. ព្រះ​យេស៊ូវ​ទ្រង់​យាង​មក​ទស្សនកិច្ច​ទ្វីប​អាមេរិក( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  ព្រះ​យេស៊ូវ​ទ្រង់​យាង​មក​ទស្សនកិច្ច​ទ្វីប​អាមេរិក

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ យ៉ូហាន ស្កត់

  សូម​មើល ៣ នីហ្វៃ ១១, ទំព័រ ០០–០០

 8. មរ៉ូណៃ​កប់​បញ្ជី​នីហ្វៃ( ចុច​មើល​ឲ្យ​ធំ )

  មរ៉ូណៃ​កប់​បញ្ជី​នីហ្វៃ

  រូប​វិចិត្រ​ដោយ ថូម ឡូវែល

  សូម​មើល មរមន ៨, ទំព័រ ០០–០០