ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ຢາ​ໂຄບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ

ບົດ​ທີ 4

ສາດສະດາ​ທຸກ​ຄົນ​ນະມັດສະການ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ການຖະຫວາຍ​ອີ​ຊາກຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມເປັນ​ລັກສະນະ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າຖະຫວາຍ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ມະນຸດ​ຕ້ອງ​ທຳ​ຕົນ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ກັບພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້—ຊາວ​ຢິວຈະປະຕິ​ເສດ​ຮາກຖານ​ຫີນ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາ​ໂຄບ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ສາ​ດສະໜາ​ກິດ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ເວົ້າ, (ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໄວ້​ໝົດ​ນອກ​ຈາກ​ພຽງ​ເລັກ​ໜ້ອຍ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເພາະວ່າ​ການ​ຄວັດ​ຕົວ​ໜັງສື​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍາກ​ຫລາຍ) ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ຍັງ​ຢູ່;

2 ແຕ່​ເລື່ອງ​ຫຍັງ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ສິ່ງ​ອື່ນຈະ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ເຮ່ຍ ແລະ ລຶບ​ເລືອນ​ໄປ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ບັນທຶກ​ຂໍ້ຄວາມ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ພຽງ​ເລັກ​ໜ້ອຍ ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ເລັກ​ໜ້ອຍ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ ແລະ ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ, ຫລື ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—

3 ບັດ​ນີ້ພວກ​ເຮົາ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້; ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຢ່າງ​ພາກ​ພຽນ​ທີ່​ຈະ​ຄວັດ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ໂດຍ​ຫວັງ​ວ່າ ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ ແລະ ພວກ​ເຮົາ ແລະ ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ຮັບ​ມັນ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຮູ້​ບຸນຄຸນ, ແລະ ອ່ານ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຄວາມສຸກ ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ, ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝິ່ນປະໝາດ​ບິດາ​ມານ​ດາ​ຜູ້​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

4 ເພາະເພື່ອ​ເຈດ​ຕະນາ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ບັນທຶກ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້​ເ​ພື່ອພວກ​ລູກ​ຫລານ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ຄຣິດ​ມາ​ກ່ອນ; ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ລັດສະໝີ​ພາບຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ປີ​ແລ້ວ ກ່ອນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ ແລະ ບໍ່​ມີ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແຕ່​ສາດສະດາ​ຜູ້​ສັກສິດ​ທັງຫລາຍຊຶ່ງຢູ່​ມາ​ກ່ອນ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

5 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເພິ່ນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ນະມັດສະການ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ນະມັດສະການ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເໝືອນ​ກັນ; ແລະ ເພື່ອ​ເຈດ​ຕະນາ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຮັກສາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ ໂດຍ​ມຸ້ງ​ຫວັງ​ໃຫ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ກົດ​ຈຶ່ງ​ຖືກຕັ້ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ສັກສິດ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ຄວາມ​ຊອບທຳ ຄື​ກັນ​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ຢູ່​ໃນຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງກັນດານ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ບັນຊາຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈົນວ່າ​ໄດ້​ຖະຫວາຍ​ອີ​ຊາກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແດ່ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັກສະນະ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າຖະຫວາຍພຣະ​ບຸດອົງ​ດຽວທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

6 ສະນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຄົ້ນ​ຫາ​ການ​ຂຽນ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ດາ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຫລາຍ​ເລື່ອງ ແລະ ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍ; ແລະ ມີ​ພະຍານ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ມີ​ສັດທາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ສະທ້ານ​ຫວັ່ນ​ໄຫວ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ບັງຄັບ​ບັນຊາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້​ແທ້ໆ​ຈົນ​ວ່າ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ທຸກ​ຕົ້ນ, ຫລື ພູ​ເຂົາ, ຫລື ຄື້ນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ກໍ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ເຮົາ.

7 ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ກະ​ລຸນາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ມີ​ອຳນາດ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້.

8 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນ. ຄວາມ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຢັ່ງ​ເຖິງ​ໄດ້; ແລະ ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຄົນ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທັງ​ໝົດ. ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ນອກ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍໃຫ້ຮູ້; ສະນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ເອີຍ, ຢ່າ​ໄດ້​ໝິ່ນປະໝາດ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລີຍ.

9 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ໂດຍ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ມະນຸດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມາສູ່​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ນີ້, ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ພຣະ​ເຈົ້າສາມາດຮັບ​ສັ່ງ ແລະ ໂລກ​ເປັນ​ຂຶ້ນມາ ແລະ ຮັບ​ສັ່ງ ແລະ ມະນຸດ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນມາ, ໂອ້ ແລ້ວ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນ​ຊາ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ຫລື ວຽກງານ​ແຫ່ງ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເໜືອ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ໄດ້​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ ແລະ ຄວາມ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ?

10 ສະນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ເອີຍ, ຢ່າ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແນະນຳ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ແນະນຳ​ຈາກ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຮູ້ຈັກ​ແລ້ວ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ແນະນຳ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດ ແລະ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ ແລະ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

11 ສະນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ເອີຍ, ຈົ່ງຄືນ​ດີກັບ​ພຣະ​ອົງທາງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ພວກ​ທ່ານຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຖືກ​ນຳ​ມາ​ເປັນ​ຜົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ມີ​ສັດທາ, ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມຄວາມ​ຫວັງ​ດີ​ແຫ່ງລັດສະໝີ​ພາບ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ກ່ອນທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ປະຈັກ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ.

12 ແລະ ບັດ​ນີ້ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ເອີຍ, ຢ່າ​ໄດ້​ແປກ​ໃຈ​ເລີຍ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ນີ້​ກັບ​ພວກ​ທ່ານ; ເປັນ​ຫຍັງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບໍ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ສົມບູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ອົງດັ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ ແລະ ໂລກ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ?

13 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ທຳນາຍ, ໃຫ້​ເຂົາ​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ມະນຸດ; ເພາະວ່າ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ກ່າວດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ບໍ່​ຕົວະ. ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງ​ກ່າວ​ເຖິງ​ເລື່ອງດັ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງ ແລະ ເຖິງ​ເລື່ອງ​ດັ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຈຶ່ງຖືກ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ພະຍານ​ໃນ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕາມ​ລຳ​ພັງ; ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ສັ່ງ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກັບ​ສາດສະດາ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ກ່ອນ​ມາ​ແລ້ວ.

14 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຊາວ​ຢິວ​ເປັນ​ຄົນ​ແຂງຄໍ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ດູ​ໝິ່ນປະໝາດ​ຄຳ​ເວົ້າອັນ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ແລະ ເຂັ່ນຂ້າ​ສາດສະ​ດາ, ແລະ ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ສິ່ງທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ອາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້. ສະນັ້ນ​ເພາະ​ຄວາມ​ຕາບອດຂອງ​ພວກ​ເຂົາຊຶ່ງຕາບອດ​ນັ້ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ເບິ່ງ​ຂ້າມ​ເຄື່ອງໝາຍ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໄປ; ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເອົາ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄປ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ມອບ​ຫລາຍ​ສິ່ງ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ຊຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້, ເພາະພວກ​ເຂົາ​ປາ​ຖະໜາ​ແນວ​ນັ້ນ. ແລະ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ປາ​ຖະໜາ​ແນວ​ນັ້ນ, ພຣະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ເພື່ອພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ສະດຸດ.

15 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳພາພຣະ​ວິນ​ຍານໄປ​ເຖິງ​ການ​ທຳນາຍ; ເພາະຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ໂດຍການ​ກະທຳຂອງພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ວ່າໂດຍ​ການສະດຸດຂອງ​ຊາວ​ຢິວ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຫີນ​ຊຶ່ງຢູ່​ເທິງ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ສ້າງ ແລະ ມີ​ຮາກຖານ​ອັນ​ປອດ​ໄພ.

16 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຕາມ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ແລ້ວ, ຫີນ​ກ້ອນ​ນີ້​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ຮາກຖານ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ແນ່ນອນ ແລະ ອັນ​ດຽວ, ຊຶ່ງ​ເທິງ​ນັ້ນຊາວ​ຢິວຈະ​ສາມາດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.

17 ແລະ ບັດ​ນີ້ທ່ານ​ທີ່​ຮັກຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ທີ່​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຫລັງ​ຈາກ​ປະຕິ​ເສດ​ຮາກ​ຖານ​ອັນ​ແນ່ນອນ​ແລ້ວ​ຈະ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ນັ້ນ​ໄດ້ ເພື່ອ​ວ່າມັນ​ຈະ​ໄດ້​ກາຍເປັນ​ຫີນ​ເອກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ?

18 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຄວາມ​ລຶກລັບ​ນີ້​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ; ຖ້າ​ຫາກດ້ວຍ​ວິທີ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຫວັ່ນ​ໄຫວ​ຈາກ​ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ ແລະ ສະດຸດ​ເພາະ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຕໍ່​ພວກ​ທ່ານ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ.