Kniha Jákobova bratra Nefiova

Kapitola 6

V posledních dnech Pán shromáždí Izrael – Svět bude spálen ohněm – Lidé musejí následovati Krista, aby se vyhnuli jezeru ohně a síry. Kolem roku 544–421 př. Kr.

1 A nyní, vizte, bratří moji, jak jsem vám pravil, že budu prorokovati, vizte, toto je proroctví mé – že věci, jež tento prorok aZenos promlouval o domu Izraele a v nichž ho přirovnal k ušlechtilému olivovníku, se musejí zajisté státi.

2 A onen den, kdy on opět, podruhé, vztáhne ruku svou, aby ashromáždil lid svůj, je dnem, ano, dokonce je to naposledy, kdy bslužebníci Páně vyjdou v cmoci jeho, aby dpečovali o evinici jeho a prořezali ji; a brzy poté přijde fkonec.

3 A jak požehnaní jsou ti, kteří pracovali pilně na vinici jeho; a jak prokleti jsou ti, kteří budou vyvrženi na své vlastní místo! A svět bude aspálen ohněm.

4 A jak je k nám náš Bůh milosrdný, neboť on pamatuje na dům aIzraele, jak na kořeny, tak na větve; a vztahuje k nim bruce své po celý den; a oni jsou ctvrdošíjný a protivící se lid; ale tolik, kolik jich nebude srdce své zatvrzovati, bude spaseno v království Božím.

5 Pročež, milovaní bratří moji, naléhavě vás prosím s velikou rozvážností, abyste činili pokání a abyste s celým úmyslem srdce šli k Bohu a alnuli k němu, jako on lne k vám. A zatímco jeho brámě milosrdenství je k vám vztaženo ve světle dne, nezatvrzujte srdce své.

6 Ano, dnes, chcete-li uslyšeti hlas jeho, nezatvrzujte srdce své; neboť proč chcete azemříti?

7 Neboť vizte, poté, co jste byli vyživováni dobrým slovem Božím po celý den, přinesete zlé ovoce, takže budete museti býti aporaženi a uvrženi do ohně?

8 Vizte, budete odmítati tato slova? Budete odmítati slova proroků; a budete odmítati všechna slova, jež byla promlouvána o Kristu poté, co tak mnozí o něm promlouvali; a budete popírati dobré slovo Kristovo a moc Boží a adar Ducha Svatého a potlačovati Svatého Ducha a budete se vysmívati velikému plánu vykoupení, který byl pro vás připraven?

9 Nevíte, že budete-li tyto věci činiti, moc vykoupení a vzkříšení, která je v Kristu, vás postaví s hanbou a strašnou avinou před bstolici Boží?

10 A podle moci aspravedlnosti, neboť spravedlnost nemůže býti popřena, musíte odejíti do onoho bjezera ohně a síry, jehož plameny jsou neuhasitelné a jehož dým vystupuje vzhůru na věky věků, kteréžto jezero ohně a síry jsou cnekonečná dmuka.

11 Ó, pak, milovaní bratří moji, čiňte pokání a vstupujte atěsnou branou a pokračujte po cestě, která je úzká, dokud neobdržíte věčný život.

12 Ó, buďte amoudří; co mohu říci více?

13 Konečně, mějte se dobře, dokud se s vámi nesetkám před příjemnou stolicí Boží, kterážto stolice zasahuje zlovolné astrašlivým děsem a strachem. Amen.