Книгата на Яков Братът на Нефи

Яков 

Словата на неговите проповеди към братята му. Той обърква човек, който се опитва да събори учението за Христа. Няколко слова относно историята на народа на Нефи.
Глава 1

Яков и Иосиф се опитват да убедят човеците да повярват в Христа и да спазват Неговите заповеди. Нефи умира. Нечестието преобладава между нефитите. Около 544–421 г. пр. Хр.

Глава 2

Яков изобличава сребролюбието, гордостта и нецеломъдрието. Човеците могат да търсят богатство, за да помагат на ближните си. Яков порицава неразрешения обичай на многобрачието. Господ се наслаждава на целомъдрието на жените. Около 544–421 г. пр. Хр.

Глава 3

Чистите по сърце получават приятното Божие слово. Праведността на ламанитите превъзхожда тази на нефитите. Яков предупреждава да няма изневяра, похотливост и всякакъв грях. Около 544–421 г. пр. Хр.

Глава 4

Всички пророци са се покланяли на Отца в името на Христа. Авраамовото жертвоприношение на Исаак е по подобие на Бога и Неговия единороден Син. Човеците трябва да се помирят в Бога чрез Единението. Юдеите ще отхвърлят основния камък. Около 544–421 г. пр. Хр.

Глава 5

Яков цитира Зенос относно алегорията за питомното и дивото маслиново дърво. Те са подобие на Израил и езичниците. Разпръсването и събирането на Израил са описани предварително. Намеква се за нефитите, ламанитите и целия Израилев дом. Езичниците ще бъдат присадени към Израил. Накрая лозето ще бъде изгорено. Около 544–421 г. пр. Хр.

Глава 6

Господ ще възстанови Израил в последните дни. Светът ще бъде изгорен с огън. За да избегнат езерото от огън и жупел, човеците трябва да следват Христа. Около 544–421 г. пр. Хр.

Глава 7

Серим отрича Христа, спори с Яков, изисква знамение и е поразен от Бога. Всички пророци са говорили за Христа и Неговото единение. Нефитите прекарват дните си като скитници, родени в горест и мразени от ламанитите. Около 544–421 г. пр. Хр.