Ang Basahon ni Jacob Ang Igsoon nga Lalaki ni Nephi

Jacob 

Ang mga pulong sa iyang panudlo ngadto sa iyang mga kaigsoonan. Siya milibug sa usa ka tawo kinsa nagtinguha sa paglumpag sa doktrina ni Kristo. Pipila ka mga pulong mahitungod sa kasaysayan sa mga katawhan ni Nephi.
Kapitulo 1

Si Jacob ug si Joseph nagtinguha sa pagdani sa mga tawo sa pagtuo ni Kristo ug sa paghupot sa iyang mga sugo—Si Nephi namatay—Pagkadautan nagpasulabi taliwala sa mga Nephite. Mga 544–421 B.C.

Kapitulo 2

Si Jacob misaway sa paghigugma sa mga katigayunan, garbo, ug walay kaputli—Ang mga katawhan mahimo nga mangita og katigayunan aron sa pagtabang sa ilang isigkatawo—Si Jacob nanghimaraut sa walay pagtugot nga dinaghan nga kaminyoon—Ang Ginoo nahimuot diha sa kaputli sa mga babaye. Mga 544–421 B.C.

Kapitulo 3

Ang mga putli og kasingkasing nakadawat sa makahimuot nga pulong sa Dios—Ang pagkamatarung sa Lamanite milabaw niana sa mga Nephite—Si Jacob nagpasidaan batok sa gidili nga panghilawas, pagkamaulagon, ug sa matag sala. Mga 544–421 B.C.

Kapitulo 4

Ang tanan nga mga propeta nagsimba sa Amahan sa ngalan ni Kristo—Kang Abraham nga paghalad ni Isaac usa ka simbolo sa Dios ug sa iyang Bugtong Anak—Ang mga tawo kinahanglan makig-uli sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Dios pinaagi sa Pag-ula—Ang mga Judeo mosalikway sa tukuranan nga bato. Mga 544–421 B.C.

Kapitulo 5

Si Jacob mikutlo kang Zenos kalabut sa pasumbingay sa maayo ug sa ihalas nga mga kahoy nga oliba—Sila nahisama sa Israel ug sa mga Hentil—Ang pagkatibulaag ug pagkapundok sa Israel daan nga gihulagway—Palakbit nga pagkasulti gihimo ngadto sa mga Nephite ug sa mga Lamanite ug sa tanan nga balay ni Israel—Ang mga Hentil isumbak ngadto sa Israel—Sa kapulihay ang ubasan pagasunugon. Mga 544–421 B.C.

Kapitulo 6

Ang Ginoo mobawi sa Israel sa katapusan nga mga adlaw—Ang kalibutan pagasunugon sa kalayo—Ang mga tawo kinahanglan gayud nga mosunod kang Kristo aron paglikay sa lim-aw sa kalayo ug asupre. Mga 544–421 B.C.

Kapitulo 7

Si Sherem milimud kang Kristo, nakiglalis kang Jacob, nangayo og timailhan, ug gihampak sa Dios—Ang tanan nga mga propeta nakapamulong kang Kristo ug sa iyang pag-ula—Ang mga Nephite nagpabilin nga nagpuyo ingon nga mga laag, natawo diha sa kalisdanan, ug gidumtan sa mga Lamanite. Mga 544–421 B.C.