Kniha Jákobova bratra Nefiova

Jákob 

Slova jeho kázání jeho bratřím. Zahanbuje muže, který se snaží vyvrátiti nauku Kristovu. Několik slov o dějinách lidu Nefiova.
Kapitola 1

Jákob a Jozef se snaží přesvědčiti lidi, aby věřili v Krista a zachovávali jeho přikázání – Nefi umírá – Mezi Nefity převládá zlovolnost. Kolem roku 544–421 př. Kr.

Kapitola 2

Jákob odsuzuje lásku k bohatství, pýchu a necudnost – Lidé mohou usilovati o bohatství, aby pomáhali svým bližním – Jákob odsuzuje neoprávněné praktikování plurálního manželství – Pána těší cudnost žen. Kolem roku 544–421 př. Kr.

Kapitola 3

Čistí v srdci přijímají příjemné slovo Boží – Spravedlivost Lamanitů přesahuje spravedlivost Nefitů – Jákob varuje před smilstvem, nestoudností a každým hříchem. Kolem roku 544–421 př. Kr.

Kapitola 4

Všichni proroci uctívali Otce ve jménu Krista – Abrahamovo obětování Izáka bylo podobenstvím Boha a jeho Jednorozeného – Lidé se mají smířiti s Bohem skrze usmíření – Židé odmítnou základní kámen. Kolem roku 544–421 př. Kr.

Kapitola 5

Jákob uvádí alegorii podle Zenose o ušlechtilém a divokém olivovníku – Jsou podobou Izraele a pohanů – Je předzvěděno rozptýlení a shromáždění Izraele – Jsou učiněny zmínky o Nefitech a Lamanitech a celém domu Izraele – Pohané budou naroubováni na Izrael – Nakonec bude vinice spálena. Kolem roku 544–421 př. Kr.

Kapitola 6

V posledních dnech Pán shromáždí Izrael – Svět bude spálen ohněm – Lidé musejí následovati Krista, aby se vyhnuli jezeru ohně a síry. Kolem roku 544–421 př. Kr.

Kapitola 7

Šerem zapírá Krista, sváří se s Jákobem, požaduje znamení a je udeřen Bohem – Všichni proroci promlouvali o Kristu a o jeho usmíření – Nefité prožili své dny jako poutníci, zrozeni do soužení a nenáviděni Lamanity. Kolem roku 544–421 př. Kr.