Kniha JákobovaBRATRA NEFIOVA

Kapitoly 

Slova jeho kázání jeho bratřím. Zahanbuje muže, který se snaží vyvrátiti nauku Kristovu. Několik slov o dějinách lidu Nefiova.
Kapitola 1
Jákob a Jozef se snaží přesvědčiti lidi, aby věřili v Krista a zachovávali jeho přikázání–Nefi umírá–Mezi Nefity převládá zlovolnost. Kolem roku 544–421 př. Kr.
Kapitola 2
Jákob odsuzuje lásku k bohatství, pýchu a necudnost–Lidé mohou usilovati o bohatství, aby pomáhali svým bližním–Jákob odsuzuje neoprávněné praktikování plurálního manželství–Pána těší cudnost žen. Kolem roku 544–421 př. Kr.
Kapitola 3
Čistí v srdci přijímají příjemné slovo Boží–Spravedlivost Lamanitů přesahuje spravedlivost Nefitů–Jákob varuje před smilstvem, nestoudností a každým hříchem. Kolem roku 544–421 př. Kr.
Kapitola 4
Všichni proroci uctívali Otce ve jménu Krista–Abrahamovo obětování Izáka bylo podobenstvím Boha a jeho Jednorozeného–Lidé se mají smířiti s Bohem skrze usmíření–Židé odmítnou základní kámen. Kolem roku 544–421 př. Kr.
Kapitola 5
Jákob uvádí alegorii podle Zenose o ušlechtilém a divokém olivovníku–Jsou podobou Izraele a pohanů–Je předzvěděno rozptýlení a shromáždění Izraele–Jsou učiněny zmínky o Nefitech a Lamanitech a celém domu Izraele–Pohané budou naroubováni na Izrael–Nakonec bude vinice spálena. Kolem roku 544–421 př. Kr.
Kapitola 6
V posledních dnech Pán shromáždí Izrael–Svět bude spálen ohněm–Lidé musejí následovati Krista, aby se vyhnuli jezeru ohně a síry. Kolem roku 544–421 př. Kr.
Kapitola 7
Šerem zapírá Krista, sváří se s Jákobem, požaduje znamení a je udeřen Bohem–Všichni proroci promlouvali o Kristu a o jeho usmíření–Nefité prožili své dny jako poutníci, zrozeni do soužení a nenáviděni Lamanity. Kolem roku 544–421 př. Kr.