Liv Jakòb la Frè Nefi a

Jakòb 

Pawòl li preche frè l yo. Li konfonn yon nonm ki t ap chèche ranvèse doktrin Kris la. Kèk pawòl konsènan istwa pèp Nefi a.
Chapit 1

Jakòb ak Jozèf chèche konvenk lèzòm pou yo kwè nan Kris la e pou yo respekte kòmandman l yo—Nefi mouri—Mechanste gaye nan pami Nefit yo. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 2

Jakòb denonse lanmou pou richès, lògèy, ak moun ki pa gen chastete—Lèzòm kapab chèche richès pou ede konpatriyòt yo—Jakòb kondane maryaj pliral ki fèt san otorizasyon—Senyè a kontan avèk fi ki chast. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 3

Moun ki gen kè pi, resevwa bon pawòl Bondye a—Dwati Lamanit yo depase pa Nefit yo—Jakòb avèti kont fònikasyon, imoralite ak tout peche. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 4

Tout pwofèt yo te konn adore Papa a, nan non Kris la—Lè Abraram te ofri Izarak la, se te nan resanblans Bondye ak Sèl Pitit Literal li a—Lèzòm dwe rekonsilye avèk Bondye pa mwayen ekspyasyon an—Jwif yo pral rejte wòch fondasyon an. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 5

Jakòb site Zenòs pou l montre istwa bon pye oliv ak pye oliv mawon an—Yo tankou Izrayèl ak Janti yo—Yo prevwa dispèsyon ak rasanbleman pèp Izrayèl la—Yo mansyone Nefit ak Lamanit yo, ak tout kay Izrayèl la—Janti yo pral grefe sou Izrayèl—Alafen, jaden an pral boule. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 6

Senyè a pral restore Izrayèl nan dènye jou yo—Mond lan pral boule ak dife—Lèzòm dwe suiv Kris la pou yo kapab evite lak dife ak souf la. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 7

Cherèm nye Kris la, li goumen ak Jakòb, li mande yon siy, e Bondye chatye l—Tout pwofèt yo te pale konsènan Kris la ak ekspyasyon li a—Nefit yo viv tankou nomad, yo fèt nan tribilasyon, e Lamanit yo rayi yo. Anviwon 544–421 ANVAN JEZIKRI.