Ti Libro ni Jacob ti Kabsat ni Nephi

Jacob 

Dagiti balikas a pangaskasabana kadagiti kakabsatna. Kinarikiarna ti lalaki a nagpanggep a mangrimbaw kadagiti doktrina ni Cristo. Sumagmamano a balikas maipanggep iti pakasaritaan dagiti tao ni Nephi.
Kapitulo 1

Ikagumaan da Jacob ken Jose nga allukoyen dagiti tao a mamati ken ni Cristo ken mangsalimetmet kadagiti bilinna—Matay ni Nephi—Agraira ti kinadangkes kadagiti Nephite. Agarup 544–421 S.C.

Kapitulo 2

Tallikudan ni Jacob ti ayat iti kinabaknang, kinapalangguad, ken kinarugit ti dayaw—Mabalin a sapulen ti tao ti kinabaknang a pangtulongda iti padada a tao—Saan a sarurongan ni Jacob ti awanan iti pammalubos a panagasawa iti adu—Pakaragsakan ti Apo ti kinadalus ti dayaw dagiti babbai. Agarup 544–421 S.C.

Kapitulo 3

Umawat dagiti natarnaw ti panagpuspusona iti makaay-ayo a balikas ti Dios—Rimbawan ti kinalinteg dagiti Lamanite dagiti Nephite—Mamallaag ni Jacob iti maibusor iti panagdederrep, panaggartem iti lasag, ken kada basol. Agarup 544–421 S.C.

Kapitulo 4

Agdaydayaw amin dagiti propeta iti Ama iti nagan ni Cristo—Kaasping ti panangidaton ni Abraham ken ni Isaac ti Dios ken ti Bugbugtong nga Anakna—Nasken nga itunos dagiti tao ti bagbagida iti Dios babaen ti pannubbot—Saanto a patien dagiti Hudio ti pamuon a bato. Agarup 544–421 S.C.

Kapitulo 5

Adda pannakainaig ti panangadaw ni Jacob ken ni Zenos iti pangngarig dagiti mula ken balang a kayo ti olibo—Kaarngida ti Israel ken dagiti Gentil—Mapattapatta ti pannakasayyasayya ken panagkaykaysa ti Israel—Mayarngi dagiti Nephite ken Lamanite ken dagiti amin a balay ti Israel—Maisilponto dagiti Gentil iti Israel—Pagangayanna mapuoranto ti bangkag. Agarup 544–421 S.C.

Kapitulo 6

Mapasublinto ti Apo ti Israel kadagiti maudi nga aldaw—Sa mapuoranto ti lubong—Nasken a sumurot dagiti tao ken ni Cristo tapno mailiklikda iti dan-aw ti apuy ken asupre. Agarup 544–421 S.C.

Kapitulo 7

Ilibak ni Sherem ni Cristo, makisinnuppiat ken ni Jacob, agsapul iti tanda, ken masaplit iti Dios—Masao amin dagiti propeta ni Cristo ken ti pannubbotna—Binusbos dagiti Nephite dagiti aldawda a kas agallaalla, nayanakda iti panagrigrigat, ken kagurgura dagiti Lamanite. Agarup 544–421 S.C.