ໜັງສື​ຢາ​ໂຄບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ

ຢາ​ໂຄບ 

ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ສັ່ງສອນ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ເພິ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊຶ່ງພະຍາຍາມ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມຄຳ​ສອນຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຍອມ​ຈຳນົນ. ຂໍ້ຄວາມ​ສັ້ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ນີ​ໄຟ.
ບົດ​ທີ 1

ຢາ​ໂຄບ ແລະ ໂຢ​ເຊັບພະຍາຍາມ​ຊັກ​ຊວນ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ນີ​ໄຟ​ເສຍ​ຊີວິດ—ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 2

ຢາ​ໂຄບ​ກ່າວ​ໂທດ​ການ​ໄຝ່ຝັນ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ, ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ, ແລະ ຄວາມມີ​ຈິດ​ໃຈ​ລາມົກ—ມະນຸດ​ຄວນ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ເພື່ອນ​ມະນຸດ—ຢາ​ໂຄບ​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ການ​ມີ​ເມຍ​ຫລາຍ​ຄົນ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຊື່ນ​ຊົມ​ໃນ​ພົມມະຈັນ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 3

ຜູ້​ທີ່​ມີ​ໃຈບໍລິສຸດ​ຮັບ​ພຣະ​ຄຳອັນໜ້າ​ພໍ​ໃຈຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຊອບ​ທຳ​ກວ່າ​ຊາວນີ​ໄຟ—ຢາ​ໂຄບ​ເຕືອນ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ລ່ວງ​ປະ​ເວ​ນີ, ກິ​ເລດ​ຕັນຫາ, ແລະ ບາບ​ທຸກ​ຢ່າງ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 4

ສາດສະດາ​ທຸກ​ຄົນ​ນະມັດສະການ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ການຖະຫວາຍ​ອີ​ຊາກຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມເປັນ​ລັກສະນະ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າຖະຫວາຍ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ທີ່​ຖື​ກຳເນີດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ມະນຸດ​ຕ້ອງ​ທຳ​ຕົນ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ກັບພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້—ຊາວ​ຢິວຈະປະຕິ​ເສດ​ຮາກຖານ​ຫີນ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 5

ຢາ​ໂຄບ​ອ້າງເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງຊີ​ນັດ​ປຽບທຽບ​ຕົ້ນໝາກກອກ​ເທດ ແລະ ຕົ້ນໝາກກອກປ່າ—ພວກ​ເຂົາ​ຄື​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ—ການ​ກະຈັດກະຈາຍ ແລະ ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຂອງ​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄວ້​ແລ້ວ—ການ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນທຸກໆ​ຄົນ​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈະຖືກຕໍ່​ເຂົ້າກັບ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ໃນ​ທີ່ສຸດ​ສວນ​ອະ​ງຸ່ນຈະ​ຖືກ​ເຜົາ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 6

ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະນຳ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຄືນມາ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ໂລກ​ຈະ​ຖືກ​ເຜົາ​ຜານ​ດ້ວຍ​ໄຟ—ມະນຸດ​ຕ້ອງ​ຕິດຕາມ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເພື່ອ​ຫລີກ​ເວັ້ນທະ​ເລ​ໄຟ ແລະ ມາດ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 7

ເຊ​ເຣັມ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລ້ວ​ຖົກ​ຖຽງກັບ​ຢາ​ໂຄບ, ຮຽກຮ້ອງ​ຢາກ​ເຫັນ​ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຖືກ​ພຣະເຈົ້າລົງ​ທັນ—ສາດສະດາ​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ດຳລົງ​ຊີວິດເໝືອນຄົນຊັດ​ເຊ​ພະ​ເນ​ຈອນ, ເກີດ​ຢູ່​ນຳ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ ແລະ ຖືກ​ຊາວ​ເລ​ມັນກຽດຊັງ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.