Jokūbo knyga Šis Jokūbas buvo Nefio brolis

Jokūbo knyga 

Jo pamokslavimo savo broliams žodžiai. Jis žodžiais pergali vyrą, kuris stengiasi sugriauti Kristaus doktriną. Keletas žodžių apie Nefio žmonių istoriją.
1 Skyrius

Jokūbas ir Juozapas stengiasi įtikinti žmones tikėti Kristų ir laikytis jo įsakymų. Nefis miršta. Tarp nefitų įsigali nelabumas. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.

2 Skyrius

Jokūbas pasmerkia meilę turtams, išdidumą ir neskaistybę. Žmonės gali siekti turtų, kad padėtų savo artimui. Jokūbas pasmerkia savavališką daugpatystę. Viešpats gėrisi moterų skaistybe. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.

3 Skyrius

Tyraširdžiai gauna maloningąjį Dievo žodį. Lamanitai teisumu pranoksta nefitus. Jokūbas įspėja dėl ištvirkavimo, gašlavimo ir bet kokios nuodėmės. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.

4 Skyrius

Visi pranašai garbino Tėvą Kristaus vardu. Abraomo sūnaus Izaoko aukojimas buvo Dievo ir jo Viengimio atvaizdas. Žmonės turi susitaikyti su Dievu per apmokėjimą. Žydai atmes pamatinį akmenį. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.

5 Skyrius

Jokūbas cituoja Zenoso alegoriją apie kultūrinį ir laukinį alyvmedžius. Jie vaizduoja Izraelį ir kitataučius. Pavaizduotas Izraelio išsklaidymas ir surinkimas. Paminėti nefitai, lamanitai ir visi Izraelio namai. Kitataučiai bus įskiepyti į Izraelį. Galiausiai vynuogynas bus sudegintas. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.

6 Skyrius

Paskutinėmis dienomis Viešpats susigrąžins Izraelį. Pasaulis bus sudegintas ugnimi. Žmonės turi sekti Kristumi, kad išvengtų ugnies ir sieros ežero. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.

7 Skyrius

Šeremas neigia Kristų, ginčijasi su Jokūbu, reikalauja ženklo, ir Dievas jį ištinka. Visi pranašai kalbėjo apie Kristų ir jo apmokėjimą. Nefitai pragyveno savo dienas kaip klajūnai, gimę suspaudime ir nekenčiami lamanitų. Apie 544–421 m. prieš Kristaus gim.