Het boek Jakob De broer van Nephi

  Jakob 

  De woorden van zijn prediking tot zijn broeders. Hij beschaamt een man die tracht de leer van Christus teniet te doen. Enkele woorden over de geschiedenis van het volk van Nephi.
  Hoofdstuk 1

  Jakob en Jozef trachten de mensen te overreden in Christus te geloven en zijn geboden te onderhouden — Nephi sterft — Goddeloosheid krijgt de overhand onder de Nephieten. Ongeveer 544–421 v.C.

  Hoofdstuk 2

  Jakob hekelt de zucht naar rijkdom, en ook hoogmoed en onkuisheid — De mensen mogen wél naar rijkdom streven om hun medemensen te kunnen helpen — De Heer gebiedt dat geen enkele man onder de Nephieten meer dan één vrouw mag hebben — De Heer schept behagen in de kuisheid van de vrouw. Ongeveer 544–421 v.C.

  Hoofdstuk 3

  De reinen van hart ontvangen het aangename woord van God — De rechtschapenheid van de Lamanieten overtreft die van de Nephieten — Jakob waarschuwt voor ontucht, wellust en iedere vorm van zonde. Ongeveer 544–421 v.C.

  Hoofdstuk 4

  Alle profeten hebben de Vader in de naam van Christus aanbeden — Abrahams offer van Izak was een zinnebeeld van God en zijn Eniggeborene — De mensen dienen zich met God te verenigen door middel van de verzoening — De Joden zullen de eerste steen verwerpen. Ongeveer 544–421 v.C.

  Hoofdstuk 5

  Jakob haalt Zenos aan met betrekking tot de gelijkenis van de tamme en de wilde olijfbomen — Zij stellen Israël en de andere volken voor — De verstrooiing en vergadering van Israël wordt verzinnebeeld — Er wordt gezinspeeld op de Nephieten en de Lamanieten en het gehele huis van Israël — De andere volken worden op Israël geënt — De wijngaard zal uiteindelijk worden verbrand. Ongeveer 544–421 v.C.

  Hoofdstuk 6

  De Heer zal Israël in de laatste dagen terugwinnen — De wereld zal door vuur worden verteerd — De mensen moeten Christus volgen om de poel van vuur en zwavel te vermijden. Ongeveer 544–421 v.C.

  Hoofdstuk 7

  Sherem verloochent Christus, twist met Jakob, eist een teken en wordt door God geslagen — Alle profeten hebben over Christus en zijn verzoening gesproken — De Nephieten, in beproeving geboren en door de Lamanieten gehaat, hebben hun leven lang gezworven. Ongeveer 544–421 v.C.