Kapitulli 1

Nefitët zbatojnë ligjin e Moisiut, presin me padurim ardhjen e Krishtit dhe përparojnë në tokë—Shumë profetë punojnë për t’i mbajtur njerëzit në udhën e së vërtetës. Rreth 399–361 para K.