Глава 1

Нефитите спазват закона на Моисей, очакват пришествието на Христа и преуспяват в страната. Много пророци се трудят, за да държат людете в пътя на истината. Около 399–361 г. пр. Хр.