Kapitulo 1

Ang mga Nephite naghupot sa balaod ni Moises, nagpaabut sa pag-anhi ni Kristo, ug miuswag sa yuta—Daghan nga mga propeta naghago sa paggiya sa mga katawhan diha sa agianan sa kamatuoran. Mga 399–361 B.C.