Liv Jawòm nan

 

Chapit 1

Nefit respekte lalwa Moyiz la, y ap rete tann aparisyon Kris la, yo pwospere nan peyi a—Anpil pwofèt travay pou respekte pèp la nan chemen verite a. Anviwon 399–361 ANVAN JEZIKRI.