Գլուխ 1

Նեփիացիները պահում են Մովսեսի օրենքը, սպասում Քրիստոսի գալստին և բարգավաճում են երկրում – Շատ մարգարեներ աշխատում են պահել ժողովրդին ճշմարտության ուղու վրա: Մոտ 399–361թթ. Ք.ծ.ա.: