ជំពូក​ទី ១

ពួក​សាសន៍​នីហ្វៃ​កាន់​តាម​ក្រឹត្យ​វិន័យ​លោក​ម៉ូសេ, ទន្ទឹង​ចាំ​ការ​យាង​មក​នៃ​ព្រះ​គ្រីស្ទ, ហើយ​បាន​ចម្រើន​ឡើង​នៅ​លើ​ដែនដី — ព្យាការី​ជា​ច្រើន​ខិតខំ​ធ្វើ​ការ ដើម្បី​រក្សា​ប្រជាជន​ឲ្យ​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​ដ៏​ពិត។ ប្រមាណ​ជា​ឆ្នាំ ៣៩៩–៣៦១ ម.គ.ស.។