ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ມໍ​ມອນ

ບົດ​ທີ 1

ອາມ​ມາ​ຣອນ​ແນະ​ນຳ​ມໍ​ມອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ສັກສິດ—ສົງຄາມ​ລະຫວ່າງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ສາມ​ຄົນ​ຖືກ​ພາ​ໜີ​ໄປ—ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ເວດມົນ, ແລະ ຄາຖາ​ອາ​ຄົມມີ​ຂຶ້ນ. ປະມານ ຄ.ສ. 321–326.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນເຮັດ​ບັນທຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ຍິນ ແລະ ເອີ້ນ​ໜັງສື​ນີ້​ວ່າ ໜັງສື​ມໍ​ມອນ.

2 ແລະ ມັນ​ຄົງ​ເປັນ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃກ້​ກັບ​ຕອນ​ທີ່​ອາມ​ມາ​ຣອນ​ເຊື່ອງ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້ານັ້ນ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ມາ​ຫາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, (ຕອນ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ອາຍຸ​ປະມານ​ສິບ​ປີ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເລີ່ມ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ແດ່​ແລ້ວ​ຕາມ​ແບບ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ) ແລະ ອາມ​ມາ​ຣອນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ: ຂ້ອຍ​ເຫັນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເດັກ​ທີ່​ຈິງ​ຈັງ ແລະ ເຈົ້າ​ຮູ້ຈັກ​ສັງ​ເກດ;

3 ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອ​ເຈົ້າມີ​ອາຍຸ​ໄດ້​ຊາວ​ສີ່​ປີ ຂ້ອຍ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຈົ້າຈົດ​ຈຳ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ມາ​ກ່ຽວກັບຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້; ແລະ ເວລາ​ເຈົ້າມີ​ອາຍຸ​ໄດ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ອານ​ທຳ, ໄປ​ຫາ​ເນີນ​ພູ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ ຊິ​ມ; ແລະ ບ່ອນນັ້ນ​ແຫລະ​ທີ່ຂ້ອຍໄດ້​ຝັງ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ສັກສິດ​ທັງ​ໝົດ​ກ່ຽວ​ກັບຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ໄວ້​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

4 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເອົາ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ແລະ ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເຈົ້າປະ​ມັນ​ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ຢູ່​ນັ້ນ; ແລະ ໃຫ້​ບັນທຶກ​ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຈົ້າສັງ​ເກດ​ມາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ນັ້ນ.

5 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນໂດຍ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ຕະກຸນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, (ແລະ ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ມີ​ຊື່ວ່າ ມໍ​ມອນ) ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງ​ອາມ​ມາ​ຣອນ​ໄດ້​ສັ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄວ້.

6 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ອາຍຸ​ໄດ້​ສິບ​ເອັດ​ປີ, ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ໃຕ້, ຈົນ​ໄປ​ຮອດ​ແຜ່ນດິນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ.

7 ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ​ໄດ້​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ອາ​ຄານ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຕ່າງໆ, ແລະ ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ດິນຊາຍ​ໃນ​ທະ​ເລ.

8 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ຄື ມັນ​ເລີ່ມ​ມີ​ສົງຄາມ​ລະຫວ່າງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ຊຶ່ງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ​ຢາ​ໂຄບ ແລະ ຊາວ​ໂຢ​ເຊັບ ແລະ ຊາວ​ໂຊ​ລຳ; ແລະ ສົງ​ຄາມ​ນີ້​ເປັນ​ໄປ​ລະຫວ່າງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມູ​ເອນ ແລະ ຊາວ​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ.

9 ບັດ​ນີ້ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ຊາວ​ເລ​ມູ​ເອນ ແລະ ຊາວ​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາວ​ເລ​ມັນ, ແລະ ສົງຄາມ​ນີ້​ແມ່ນ​ລະຫວ່າງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ.

10 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ສົງຄາມ​ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຊາຍ​ແດນ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາ, ໃກ້​ແມ່ນ້ຳ​ຊີ​ໂດນ.

11 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມພົນທະຫານ​ໄວ້​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ມີ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ສາມ​ສິບ​ພັນຄົນ. ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ກັນ​ຫລາຍ​ເທື່ອ​ໃນ​ປີ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້, ຊຶ່ງຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ເອົາ​ຊະນະ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ໄດ້​ຂ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ.

12 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ລົ້ມ​ເລີກ​ແຜນການ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ມັນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ອີກ; ແລະ ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ​ໄດ້​ຄົງ​ຢູ່​ເປັນ​ເວລາ​ປະມານ​ສີ່​ປີ, ຄື​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ກັນ​ເລີຍ.

13 ແຕ່​ວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວຜືນ​ແຜ່ນດິນ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເອົາ​ສານຸສິດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໄປ, ແລະ ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ການ​ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ການ​ປິ່ນປົວ​ໄດ້​ຢຸດ​ລົງ ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ.

14 ແລະ ບໍ່​ມີ​ຂອງ​ປະທານ​ມາ​ຈາກ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຫາ​ຜູ້​ໃດ, ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

15 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຊຶ່ງມີ​ອາຍຸ​ໄດ້​ສິບ​ຫ້າ​ປີ ແລະ ພໍ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ແດ່​ແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ຈາກ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ໄດ້​ຊີມ​ລົດ​ຊາດ ແລະ ຮູ້​ເຖິງພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ.

16 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ສິດສອນຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຖືກ​ປິດ​ປາກ​ໄວ້, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ; ເພ​າະຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກະບົດ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະນາ; ແລະ ສາ​ນຸສິດ​ທີ່​ຮັກ​ຖືກ​ພາ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ, ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

17 ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ, ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ສິດສອນ​ພວກ​ເຂົາ, ເພາະ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ເພາະ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຂອງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນີ້, ແຜ່ນດິນ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ​ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ.

18 ແລະ ພວກ​ໂຈນ​ແກ​ດີ​ອານ​ທັນ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ຜູ້​ຊຶ່ງຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ໄດ້​ລົບ​ກວນ​ແຜ່ນ​ດິນ, ເຖິງ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ເລີ່ມ​ເຊື່ອງ​ຊັບ​ສົມບັດ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້​ໃນ​ດິນ; ແລະ ມັນ​ໄດ້​ສູນ​ຫາຍ​ໄປ​ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສາບ​ແຊ່ງ​ແຜ່ນດິນ​ໄວ້, ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຍຶດ​ມັນ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້, ທັງ​ຈະ​ເອົາ​ມັນ​ຄືນ​ມາ​ອີກ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້.

19 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ມັນ​ມີ​ເວດມົນ, ຄາຖາ, ແລະ ໄສ​ຍະ​ສາດ; ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ມານ​ຮ້າຍ​ກະທຳ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ, ຈົນ​ວ່າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ອະ​ບີ​ນາ​ໄດ ແລະ ຂອງ​ຊາ​ມູ​ເອນ​ຄົນ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໝົດ.