Kapitola 5

Mormon opět vede nefitská vojska do bitev krve a smrti–Kniha Mormonova vyjde, aby přesvědčila veškerý Izrael, že Ježíš je Kristus–Pro svou nevíru budou Lamanité rozptýleni a Duch se s nimi ustane nesnaditi–V posledních dnech obdrží evangelium od pohanů. Kolem roku 375–384 po Kr.

  A stalo se, že jsem vyšel mezi Nefity a odvolal jsem přísahu, kterou jsem učinil, že jim již nebudu pomáhati; a oni mi opět předali velení svých vojsk, neboť na mne hleděli, jako kdybych je mohl vysvoboditi z jejich strastí.

  Ale vizte, já jsem neměl naději, neboť jsem znal soudy Páně, které na ně měly přijíti; neboť oni nečinili pokání ze svých nepravostí, ale bojovali za svůj život, aniž by vzývali onu Bytost, která je stvořila.

  A stalo se, že Lamanité na nás přišli, když jsme uprchli do města Jordán; ale vizte, byli zahnáni zpět, takže v oné době město nedobyli.

  A stalo se, že na nás přišli opět, a my jsme město udrželi. A byla také další města, která Nefité udrželi, kterážto opevnění je odřízla, takže se nemohli dostati do země, která ležela před námi, aby zničili obyvatele naší země.

  Ale stalo se, že všechny země, kterými jsme prošli a jejichž obyvatelé se neshromáždili, Lamanité zničili a jejich městečka a vesnice a města byla sežehnuta ohněm; a tak tři sta a sedmdesát a devět let uplynulo.

  A stalo se, že v třístém a osmdesátém roce na nás Lamanité opět přišli, aby bojovali, a my jsme se jim směle postavili; ale bylo to vše marné, neboť tak veliký byl jejich počet, že šlapali lid Nefiův nohama svýma.

  A stalo se, že jsme se opět dali na útěk, a ti, jejichž útěk byl rychlejší nežli rychlost Lamanitů, unikli, a ti, jejichž útěk nepřesahoval rychlost Lamanitů, byli sraženi a zničeni.

  A nyní vizte, já, Mormon, si nepřeji trýzniti duši lidí tím, že bych před ně stavěl tak strašlivý výjev krve a smrti, jaký ležel před očima mýma; ale já, věda, že tyto věci musejí zajisté býti oznámeny a že všechny věci, které jsou skryty, musejí býti zjeveny na střechách domů –

  A také, že známost o těchto věcech musí přijíti ke zbytku tohoto lidu, a také k pohanům, kteří, jak pravil Pán, rozptýlí tento lid, a tento lid bude mezi nimi považován za nic – tudíž píši malé zkrácení neodvažuje se podati úplnou zprávu o věcech, které jsem viděl, pro přikázání, které jsem obdržel, a také abyste nemuseli míti příliš veliký zármutek nad zlovolností tohoto lidu.

  10 A nyní vizte, toto pravím jejich semeni, a také pohanům, kteří mají starost o dům Izraele a kteří si uvědomují, odkud jejich požehnání přicházejí, a vědí to.

  11 Neboť vím, že takoví se budou rmoutiti nad pohromou domu Izraele; ano, budou se rmoutiti nad zkázou tohoto lidu; budou se rmoutiti, že tito lidé nečinili pokání, aby je mohla obejmouti náruč Ježíšova.

  12 Nyní, tyto věci jsou psány pro zbytek domu Jákobova; a jsou psány tímto způsobem, protože je známo od Boha, že zlovolnost jim je nepřinese; a budou ukryty Pánu, aby mohly vyjíti v jeho vlastním příhodném čase.

  13 A toto je přikázání, které jsem obdržel; a vizte, vyjdou podle přikázání Páně, až to on v moudrosti své uzná za vhodné.

  14 A vizte, půjdou k oněm nevěřícím z Židů; a s tímto záměrem půjdou – aby mohli býti přesvědčeni, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha; že Otec může uskutečniti skrze svého Nejmilovanějšího své veliké a věčné záměry a znovuzříditi Židy nebo celý dům Izraele do země jejich dědictví, kterou jim Pán, jejich Bůh, dal ke splnění smlouvy své;

  15 A také aby símě tohoto lidu mohlo plněji věřiti jeho evangeliu, které k nim dojde od pohanů; neboť tento lid bude rozptýlen a stane se temným, špinavým a odporným lidem, více nežli ti, kteří kdy byli mezi námi popsáni, ano, dokonce i ti, kteří byli popsáni mezi Lamanity, a to pro svou nevíru a modlářství.

  16 Neboť vizte, Duch Páně se již ustal nesnaditi s jejich otci; a oni jsou na světě bez Krista a bez Boha; a jsou hnáni sem a tam jako plevy ve větru.

  17 Kdysi byli příjemným lidem a měli Krista za svého pastýře; ano, byli vedeni dokonce Bohem Otcem.

  18 Ale nyní, vizte, jsou vedeni Satanem sem a tam, stejně jako jsou hnány plevy ve větru nebo jako je loď zmítána sem a tam ve vlnách bez plachty či kotvy či bez něčeho, co by ji řídilo; a stejně jako je ona, takoví jsou oni.

  19 A vizte, Pán uschoval jejich požehnání, která mohli v zemi obdržeti, pro pohany, kteří budou zemi vlastniti.

  20 Ale vizte, stane se, že pohané je budou hnáti a rozptylovati; a poté, co je pohané budou hnáti a rozptylovati, vizte, pak se Pán rozpomene na smlouvu, kterou učinil s Abrahamem a s celým domem Izraele.

  21 A také se Pán rozpomene na modlitby spravedlivých, které k němu byly za ně pronášeny.

  22 A pak, ó vy pohané, jak budete moci stanouti před mocí Boží, pokud nebudete činiti pokání a neodvrátíte se od svých zlých cest

  23 Nevíte, že jste v rukou Božích? Nevíte, že on má veškerou moc a že na veliký příkaz jeho se země svine jako svitek

  24 Tudíž, čiňte pokání a pokořte se před ním, aby proti vám nevyšel ve spravedlnosti – aby zbytek semene Jákobova nevyšel mezi vás jako lev a neroztrhal vás na kusy, a není nikoho, aby vysvobodil.