ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ມໍ​ມອນ

ບົດ​ທີ 7

ມໍ​ມອນ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ—ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິສຕະທຳ​ຄຳ​ພີ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ. ປະມານ ຄ.ສ. 385.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເວົ້າກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງຜູ້ຄົນພວກນີ້ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ປະທານ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເວົ້າ​ໄປ​ນີ້​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຂົາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ທ່ານວ່າ, ທ່ານຜູ້​ເປັນເຊື້​ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່; ແລະ ນີ້​ຄື​ຄຳ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ:

2 ຈົ່ງ​ຮູ້​ໄວ້​ວ່າ ທ່ານ​ເປັນ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

3 ຈົ່ງ​ຮູ້​ໄວ້​ວ່າ ທ່ານຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້.

4 ຈົ່ງ​ຮູ້​ໄວ້​ວ່າ ທ່ານຕ້ອງ​ປະ​ຖິ້ມ​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ສົງຄາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເສຍ, ແລະ ບໍ່​ໃຫ້​ເບີກບານ​ໃນ​ການຫລັ່ງ​ເລືອດ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງ​ຈັບ​ມັນ​ຂຶ້ນມາ​ອີກ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ເວລາ​ທີ່ພຣະ​ເຈົ້າບັນຊາ​ພວກ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

5 ຈົ່ງ​ຮູ້​ໄວ້​ວ່າ ທ່ານຕ້ອງ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຖືກ​ຊາວ​ຢິວຂ້າ, ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີວິດ​ອີກ, ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ການ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ໄຊຊະນະ​ເໜືອ​ຫລຸມ​ສົບ; ແລະ ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໄດ້​ຖືກ​ກືນ​ໄວ້ນຳ​ອີກ.

6 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ, ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ການ​ນັ້ນມະນຸດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ບັນລັງ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

7 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ນຳການ​ໄຖ່​ມາ​ສູ່​ໂລກ, ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ການ​ນັ້ນຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງພຣະ​ອົງ​ໃນ​ວັນ​ພິພາກສາ ຍ່ອມ​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປຢູ່​ໃນ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງໃນ​ສະພາວະ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ທີ່ສຸດ, ເພື່ອ​ຮ້ອງ​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງຮ່ວມ​ກັບ​ຜູ້​ຂັບ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ເທິງ, ເພື່ອ​ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະ​ບິດາ, ແລະ ພຣະ​ບຸດ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າດຽວ​ກັນ.

8 ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ, ແລະ ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຊຶ່ງຈະ​ຖືກວາງ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ທ່ານ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບັນທຶກ​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບັນທຶກ​ຊຶ່ງຈະ​ອອກ​ຈາກ​ຊາວ​ຢິວມາ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນຳ​ອີກ, ຊຶ່ງບັນທຶກ​ນັ້ນຈະ​ອອກ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ມາ​ຫາ​ທ່ານ.

9 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເລື່ອງ​ນີ້​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ໂດຍ​ມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ; ທ່ານຈະ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຄື​ກັນ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ນີ້ ທ່ານຈະ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ຈະ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈນຳ​ອີກ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ.

10 ແລະ ທ່ານຈະ​ຮູ້​ອີກ​ວ່າ ທ່ານ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ; ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງ​ຖືກ​ນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ຄົນ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ທຳ​ອິດ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະ​ມາດ້ວຍ​ນ້ຳກ່ອນ, ແລ້ວ​ດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ຕາມ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຕາມ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ບັນຊາ​ພວກ​ເຮົາ, ມັນ​ຈະ​ດີ​ກັບ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ນັ້ນ. ອາ​ແມນ.