ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ມໍ​ມອນ

ບົດ​ທີ 8

ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຊອກ​ທຳລາຍ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ—ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ຄຳ​ສາບ​ແຊ່ງ​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ໂຫດຮ້າຍ​ປ່າ​ເຖື່ອນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ບັນທຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ເສື່ອມ​ໂຊມ, ແລະ ມີ​ການ​ປະ​ຖິ້ມ. ປະ​ມານ ຄ.ສ. 400–421.

1 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເຮັດ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ມໍ​ມອນບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈົບ​ແລ້ວ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຈະ​ຂຽນ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າສັ່ງ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂຽນ​ໄວ້.

2 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ສະ​ຫຍົດ​ສະ​ຫຍອງ​ທີ່​ຄູ​ໂມ​ຣາ​ນັ້ນ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຜູ້​ທີ່​ໜີ​ໄປ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ທາງ​ໃຕ້​ໄດ້​ຖືກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຕິດຕາມ​ລ່າຈົນ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ​ໝົດ.

3 ແລະ ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຖືກພວກ​ເຂົາຂ້າ​ນຳ​ອີກ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຖືກ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຢູ່​ຜູ້​ດຽວ​ເພື່ອ​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຈາກ​ໄປ​ແລ້ວ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ສັ່ງຂອງ​ບິດາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ. ແລະ ພວກ​ເຂົາຈະ​ຂ້າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຫລື​ບໍ່, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ບໍ່​ຮູ້.

4 ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຂຽນ​ບັນທຶກ ແລະ ຈະ​ເຊື່ອງ​ມັນ​ໄວ້​ໃນ​ດິນ; ແລະ ບ່ອນ​ໃດ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ໄປ​ຫານັ້ນບໍ່​ສຳຄັນ​ແລ້ວ.

5 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ບັນທຶກ​ນີ້, ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຂຽນ​ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ມັນ​ໄວ້. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຂຽນ​ມັນ​ໄວ້​ອີກ​ຖ້າ​ຫາກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ບ່ອນ​ຂຽນ​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ, ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ບໍ່​ມີ​ໂລຫະ​ອີກ, ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢູ່ຄົນ​ດຽວ. ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ພ້ອມ​ທັງ​ຍາດ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າທັງ​ໝົດ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ເລີຍ​ທັງ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຈະ​ໄປ​ຫາ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຍອມ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ດົນ​ປານ​ໃດ.

6 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ສີ່​ຮ້ອຍ​ປີ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ.

7 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຕາມ​ລ່າ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຈາກ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ອີກ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ ແລະ ຈາກ​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ອີກ​ບ່ອນ​ໜຶ່ງ, ຈົນ​ວ່າບໍ່​ເຫລືອຈັກ​ຄົນ; ແລະ ການ​ຕົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ຊາວນີ​ໄຟຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້ານັ້ນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນທີ່​ສຸດ.

8 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ແມ່ນ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າທີ່​ທຳ​ການ​ນີ້. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ອີກ, ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ຕໍ່ສູ້​ກັນ​ເອງ​ຢູ່; ແລະ ທັງ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ເປັນ​ຮອບ​ໜຶ່ງຂອງ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ ແລະ ການ​ນອງ​ເລືອດ​ທີ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັນ​ບໍ່​ມີ​ຍາມ​ເຊົາ; ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຮູ້​ວ່າ ສົງຄາມ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ຕອນ​ໃດ.

9 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ເພາະວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ນອກ​ຈາກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ ແລະ ພວກ​ໂຈນ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນຜືນ​ແຜ່ນດິນ.

10 ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ທ່ຽງ​ແທ້​ເລີຍ ນອກ​ຈາກ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ, ຜູ້​ທີ່​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ຈົນ​ຮອດ​ເວລາ​ທີ່​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ; ແລ້ວພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນ​ຢູ່​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ອີກ; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ຫລື​ບໍ່​ນັ້ນ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຮູ້.

11 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ເພິ່ນ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ.

12 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບັນທຶກ​ນີ້ ແລະ ບໍ່ຕຳ​ນິຕິ​ຕຽນ​ມັນ ເພາະ​ຂໍ້​ບົກພ່ອງ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ, ຜູ້ນັ້ນຈະ​ຮູ້ຈັກ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ກວ່າ​ນີ້. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ທ່ານ.

13 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ຈົບ​ການ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ໄວ້​ເທົ່າ​ນີ້. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ມໍ​ມອນ, ແລະ ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ຕະກຸນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ.

14 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄື​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອງ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ນີ້​ບໍ່​ມີຄ່າ​ຫຍັງ, ຕາມ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ໄດ້​ມັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຫາ​ຜົນ​ປະໂຫຍດ​ສ່ວນຕົວ; ແຕ່​ວ່າ​ບັນທຶກ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນມີຄ່າ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ມັນ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ປະທານ​ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ນັ້ນ.

15 ເພາະວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ​ນຳ​ມັນ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ປະທານ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ນັ້ນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ; ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າມີ​ພຣະ​ປະສົງ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ເພາະ​ການ​ທີ່​ເຫັນ​ແກ່​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ດຽວ, ຫລື ເພື່ອ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ໂບຮານ ແລະ ເພື່ອ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ.

16 ແລະ ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສິ່ງ​ນີ້​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ; ເພາະວ່າ​ມັນຈະ​ຖືກນຳ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ​ມາ​ຫາ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງຕາມ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນຈະ​ຖືກນຳ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ດິນ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ສ່ອງ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ຈາກ​ຄວາມ​ມືດ, ແລະ ມາສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ; ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

17 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ກໍ​ເປັນ​ຄວາມ​ຜິດພາດ​ຂອງ​ມະນຸດ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພຣະ​ເຈົ້າຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ; ສະນັ້ນ, ຜູ້​ທີ່​ວິຈານ​ກໍ​ໃຫ້​ຜູ້ນັ້ນ​ລະວັງ​ຕົວ​ໄວ້​ຢ້ານ​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະລາຍ​ຂອງ​ໄຟນະລົກ.

18 ແລະ ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງສະ​ແດງ​ມັນ​ຕໍ່​ເຮົາ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ​ທ່ານຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ—ກໍ​ໃຫ້​ຜູ້ນັ້ນລະວັງ​ໄວ້ ຢ້ານ​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ສັ່ງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຊົງ​ຫ້າມ.

19 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຕັດສິນ​ຜູ້​ອື່ນ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນຈະ​ຖືກ​ຕັດສິນ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຄື​ກັນ; ເພາະວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຕາມວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ; ສະນັ້ນ, ຄົນ​ທີ່​ທຳຮ້າຍ​ຄົນ​ອື່ນ ຍ່ອມ​ຖືກ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າທຳຮ້າຍ​ຄື​ກັນ.

20 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂໍ້​ຄວາມ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ກ່າວ​ໄວ້​ຄື—ມະນຸດ​ບໍ່​ຄວນ​ທຳ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ກັນ, ທັງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຄວນ​ຕັດສິນ​ກັນ; ເພາະ​ວ່າ​ການ​ຕັດສິນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຮົາ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ, ແລະ ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ເປັນ​ຂອງ​ເຮົາ​ນຳ​ອີກ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕອບ​ແທນ.

21 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເວົ້າ​ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໂມ​ໂຫ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ກໍ່ກວນ​ຜູ້​ຄົນ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຜູ້​ເປັນ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ແລະ ກ່າວ​ວ່າ: ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ທຳລາຍ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຈື່​ຈຳ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ດອກ—ຜູ້​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນກໍ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ອັນຕະລາຍ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົງ ແລະ ໂຍນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​ໄ​ຟ;

22 ເພາະວ່າ​ຈຸດ​ເປົ້າໝາຍ​ອັນ​ເປັນ​ນິລັນດອນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ, ຈົນ​ກວ່າ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໝົດ.

23 ຈົ່ງ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ເອຊາ​ຢາ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂຽນ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້. ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຈາກ​ໄປ​ກ່ອນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້ ຈະ​ຕ້ອງ​ທູນ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ; ແລະ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ນຶກ​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

24 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄຳ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຮູ້ຈັກ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ເພາະ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ພູ​ໄດ້; ແລະ ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໄດ້, ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຄຸກ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ກັບ​ພື້ນ​ດິນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ແຕ່​ເຕົາ​ໄຟ​ຮ້ອນ​ແຮງ ທັງ​ສັດປ່າ ແລະ ງູ​ພິດ ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ອັນຕະລາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້, ເພາະ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

25 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄຳ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ເປັນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ຍອມ​ໃຫ້​ນຳ​ເອົາ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ອອກ​ມາ.

26 ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ເຖິງ, ເພາະ​ມັນ​ຈະ​ມາ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ, ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ແລ້ວ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໂດຍ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ຢັບຢັ້ງ​ໄດ້; ແລະ ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ເວົ້າກັນ​ວ່າ ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ; ແລະ ມັນ​ຈະ​ມາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຈະ​ເວົ້າອອກ​ຈາກ​ຄົນ​ຕາຍ.

27 ແລະ ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ເລືອດ​ຂອງ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ທູນ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ເພາະ​ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ ແລະ ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ.

28 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ປະຕິ​ເສດ, ແລະ ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຕ່າງໆ​ກັບ​ມາ​ເສື່ອມ​ຄວາມ​ສັກສິດ ແລະ ເພີ້​ຝັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ແລະ ຜູ້​ສອນ​ຈະ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ, ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ອິດສາ​ບັງ​ບຽດ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ.

29 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ໄຟ, ແລະ ພາຍຸ​ຮ້າຍ, ແລະ ອາຍ​ຄວັນ​ໃນ​ຕ່າງ​ແດນ;

30 ແລະ ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ສົງຄາມ, ຂ່າວ​ເລົ່າ​ລື​ເລື່ອງ​ສົງຄາມ, ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ບ່ອນ​ຕ່າງໆ​ນຳ​ອີກ.

31 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ມື້ທີ່​ຈະ​ມີ​ສິ່ງ​ສົກກະປົກ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ເທິງຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ; ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ, ແລະ ການ​ປຸ້ນ​ຈີ້, ແລະ ການ​ເວົ້າ​ຕົວະ, ແລະ ການ​ຫລອກ​ລວງ, ແລະ ການ​ໂສ​ເພນີ, ແລະ ການ​ກະທຳ​ທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ນາໆ​ປະການ; ຈະ​ເປັນ​ເວລາ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ກ່າວ​ວ່າ ເຮັດ​ແນວ​ນີ້ ຫລື ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ໂລດ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຫຍັງ​ດອກ, ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ກະທຳ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ. ແຕ່​ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ເພາະວ່າ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ອິດສາ​ອັນ​ຂົມ​ຂື່ນ ແລະ ຖືກ​ຫລ່າ​ມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໂສ້​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ.

32 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສາ​ດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຕ່າງໆ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ແລະ ດ້ວຍ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ທ່ານ.

33 ໂອ້ ທ່ານຜູ້​ເປັນ​ຄົນ​ຊົ່ວ ແລະ ເສຍ​ຄົນ ແລະ ແຂງ​ຄໍ​ເອີຍ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ສ້າງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອ​ຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ? ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ປ່ຽນ​ພຣະ​ຄຳ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ທ່ານຈະ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ມາ​ໃຫ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ທ່ານ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທ່ານຈົ່ງ​ພິຈາລະນາ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ຍ່ອມ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ​ມື້ນັ້ນ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕ້ອງສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໝົດ.

34 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເລື່ອງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ມາ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້ ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເມື່ອ​ເວລາ​ມາ​ເຖິງ​ໃນມື້ນັ້ນ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ບັນດາ​ພວ​ກ​ທ່ານ.

35 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ທ່ານຄື​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ວ່າ​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ຢູ່. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ທ່ານ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ທ່ານ.

36 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງທ່ານ; ແລະ ມີ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຍົກ​ຕົນ​ເອງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງຕົນ ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫລາຍ, ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນອິດສາ​ບັງ​ບຽດ, ແລະ ຜິດ​ຖຽງກັນ, ແລະ ມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ກັນ, ແລະ ຂົ່ມ​ເຫັງ, ແລະ ເຮັດຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ​ນາໆ​ປະການ; ແລະ ທັງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ທຸກໆ​ບ່ອນກັບ​ມາສົກ​ກະ​ປົກ​ເພາະ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈຂອງ​ທ່ານ.

37 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທ່ານຮັກ​ເງິນ, ແລະ ຮັກ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ຮັກ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫລາຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ການ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ທ່ານຮັກ​ຄົນ​ຍາກຈົນ ແລະ ຄົນ​ຂັດ​ສົນ, ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ແລະ ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ທຸກ.

38 ໂອ້ ທ່ານຄົນ​ສົກກະປົກ, ທ່ານຄົນ​ໜ້າ​ຊື່​ໃຈ​ຄົດ, ທ່ານຜູ້​ສອນ, ຜູ້​ຊຶ່ງຂາຍ​ຕົວ​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເນົ່າ​ເປື່ອຍ​ໄດ້, ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ບໍລິ​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານັ້ນສົກກະປົກ? ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ອັບອາຍ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ? ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ຄວາມສຸກ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຈົບ​ນັ້ນສຳຄັນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍລະມານ​ຊຶ່ງບໍ່​ເຄີຍ​ຕາຍ—​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄຳ​ສັນລະ​ເສີນ​ຂອງ​ໂລກ​ບໍ?

39 ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ຕົວດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຊີວິດ, ແລະ ຍັງ​ຍອມ​ໃຫ້ຄົນ​ຫິວ​ໂຫຍ, ແລະ ຄົນ​ຂັດ​ສົນ, ແລະ ຄົນ​ເປື່ອຍ​ເປົ່າ, ແລະ ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ແລະ ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ທຸກ​ຜ່ານ​ເຈົ້າ​ໄປ, ແລະ ບໍ່​ຫລຽວ​ແລ​ພວກ​ເຂົາ?

40 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ທ່ານຈຶ່ງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ອັນ​ລີ້​ລັບ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແມ່​ໝ້າຍ​ຕ້ອງ​ໂສກ​ເສົ້າຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ກຳພ້າ​ຕ້ອງ​ໂສກ​ເສົ້າຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເລືອດ​ພໍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ສາມີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ຮ້ອງ​ທູນ​ຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ, ເພື່ອ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ທ່ານ?

41 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ດາບ​ແຫ່ງ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ແຂວນ​ຢູ່​ເທິງ​ຫົວ​ທ່ານ; ແລະ ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້ ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ແກ້​ແຄ້ນ​ທ່ານ​ແທນ​ເລືອດ​ຂອງໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ທົນ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.