Kapitulo 9

Si Moroni mitawag diha niadto kinsa wala motuo kang Kristo sa paghinulsol—Siya misangyaw sa usa ka Dios sa mga milagro, kinsa mohatag og mga pagpadayag ug mobu-bu sa mga gasa ug timailhan ngadto sa matinud-anon—Ang mga milagro mohunong tungod sa pagkawalay pagtuo—Mga timailhan mosunod niadto kinsa motuo—Ang mga tawo giawhag nga magmaalamon ug maghupot sa mga sugo. Mga a.d. 401–421.

  Ug karon, ako mamulong usab mahitungod niadto kinsa wala motuo kang Kristo.

  Tan-awa, motuo ba kamo sa adlaw sa inyong pagsilot—tan-awa, sa adlaw nga ang Ginoo moabut, oo, niana nga mahinungdanon nga adlaw diin ang yuta pagalukuton ingon sa usa ka basahon, ug ang mga elemento matunaw tungod sa hilabihan nga kainit, oo, niana nga mahinungdanon nga adlaw diin kamo pagadad-on aron mobarug sa atubangan sa Kordero sa Dios—unya kamo moingon nga walay Dios

  Unya sa taas nga panahon ilimud pa ba ninyo ang Kristo, o makahimo ba kamo sa pagtan-aw sa Kordero sa Dios? Kamo nagtuo ba nga kamo makapuyo uban kaniya ubos sa usa ka kasayuran sa inyong kasaypanan? Kamo nagtuo ba nga kamo magmalipayon sa pagpuyo uban niana nga balaan nga Binuhat, kon ang inyong kalag gihasol uban sa kasayuran sa kasaypanan nga kamo naggamit sa dili maayo sa iyang mga balaod

  Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga kamo labaw pa nga mauyamot nga mopuyo uban sa usa ka balaan ug makiangayon nga Dios, ubos sa usa ka kasayuran sa inyong pagkahugaw sa iyang atubangan, kay sa kamo mopuyo uban sa mga sinilutan nga kalag sa impyerno.

  Kay tan-awa, kon kamo pagadad-on aron motan-aw sa inyong pagkahubo diha sa atubangan sa Dios, ug usab sa himaya sa Dios, ug sa pagkabalaan ni Jesukristo, kini mosugod sa pagsiga sa usa ka walay pagkapalong nga kalayo diha kaninyo.

  O unya kamo nga dili matuohon, balik kamo ngadto sa Ginoo; pangamuyo sa hilabihan ngadto sa Amahan diha sa ngalan ni Jesus, nga unta kamo makita nga walay lama, putli, matahum, ug maputi, nga nahugasan pinaagi sa dugo sa Kordero, niana nga mahinungdanon ug katapusan nga adlaw.

  Ug usab ako mamulong nganha kaninyo kinsa naglimud sa mga pagpadayag sa Dios, ug nag-ingon nga sila gihunong, nga wala na ang mga pagpadayag, ni mga panagna, ni mga gasa, ni pagpang-ayo, ni pagpamulong sa mga pinulongan, ug paghubad sa mga pinulongan;

  Tan-awa ako moingon nganha kaninyo, siya nga maglimud niini nga mga butang wala masayud sa ebanghelyo ni Kristo; oo, wala siya makabasa sa mga kasulatan; kon mao, siya wala makasabut kanila.

  Kay kita wala ba makabasa nga ang Dios sama kagahapon, karon, ug sa kahangturan, ug diha kaniya walay pagkabalhin ni anino sa pagkausab

  10 Ug karon, kon kamo naghunahuna ngadto sa inyong mga kaugalingon og usa ka dios kinsa mabalhinon, ug diin adunay anino sa pagkausab, niana kamo naghunahuna ba ngadto sa inyong mga kaugalingon og usa ka dios kinsa dili usa ka Dios sa mga milagro.

  11 Apan tan-awa, ako mopakita nganha kaninyo sa usa ka Dios sa mga milagro, gani ang Dios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob; ug kini mao ang Dios kinsa naglalang sa mga langit ug yuta, ug sa tanan nga mga butang nga anaa kanila.

  12 Tan-awa, siya ang naglalang ni Adan, ug pinaagi kang Adan miabut ang pagkapukan sa tawo. Ug tungod sa pagkapukan sa tawo mianhi si Jesukristo, bisan ang Amahan ug Anak; ug tungod ni Jesukristo miabut ang katubsanan sa tawo.

  13 Ug tungod sa katubsanan sa tawo, diin miabut pinaagi ni Jesukristo, sila gidala pagbalik ngadto sa atubangan sa Ginoo; oo, kini mao diin ang tanan nga mga tawo natubos, tungod ang kamatayon ni Kristo nagpahinabo sa pagkabanhaw, nga nagpahinabo sa katubsanan gikan sa usa ka walay katapusan nga pagkatulog, gikan diin nga pagkatulog ang tanan nga mga tawo mahigmata pinaagi sa gahum sa Dios sa diha nga ang trumpeta motingog; ug sila mobangon, mga dili dungganan ug mga dungganan, ug ang tanan mobarug sa iyang atubangan sa iyang hukmanan, nga natubos ug nakabuhi gikan sa walay katapusan nga higot sa kamatayon, diin nga kamatayon mao ang temporal nga kamatayon.

  14 Ug unya moabut ang paghukom sa Usa nga Balaan diha kanila; ug unya moabut ang panahon nga siya nga mahugaw mahimo nga mahugaw gihapon; ug siya nga matarung mahimo nga matarung gihapon; siya nga malipayon mahimo nga malipayon gihapon; ug siya nga dili malipayon mahimo nga dili malipayon gihapon.

  15 Ug karon, O kamong tanan nga naghunahuna ngadto sa inyong kaugalingon sa usa ka dios kinsa dili makahimo og mga milagro, ako mangutana kaninyo, milabay na ba kining tanan nga mga butang, diin ako namulong? Wala pa ba moabut ang katapusan? Tan-awa ako moingon nganha kaninyo, Wala; ug ang Dios wala mohunong sa pagka-Dios sa mga milagro.

  16 Tan-awa, dili ba ang mga butang nga gihimo sa Dios kahibulongan sa atong panan-aw? Oo, ug kinsa ang makasabut sa mga kahibulongan nga mga buhat sa Dios

  17 Kinsa ang moingon nga kini dili usa ka milagro nga pinaagi sa iyang pulong ang langit ug yuta nahimo; ug pinaagi sa gahum sa iyang pulong ang tawo nalalang gikan sa abug sa yuta; ug pinaagi sa gahum sa iyang mga pulong nahimo ang mga milagro

  18 Ug kinsa ang moingon nga si Jesukristo wala maghimo og mga mahinungdanon nga mga milagro? Ug dihay daghan kaayo nga mga mahinungdanon nga milagro nga nabuhat pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles.

  19 Ug kon dihay mga milagro nga nahimo, ngano nga ang Dios mohunong sa pagka-Dios sa mga milagro ug unya magpabilin nga dili mabalhinon nga Binuhat? Ug tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga siya dili mausab; kon mao siya mohunong sa pagka-Dios; ug siya dili mohunong sa pagka-Dios, ug mao ang usa ka Dios sa mga milagro.

  20 Ug ang hinungdan ngano nga siya mihunong sa paghimo og mga milagro taliwala sa mga katawhan mao tungod kay sila mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, ug mibulag gikan sa matarung nga agianan, ug wala makaila niana nga Dios kang kinsa sila kinahanglan mosalig.

  21 Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga bisan kinsa nga motuo diha kang Kristo, sa walay pagduha-duha, bisan unsa ang iyang pangayoon sa Amahan sa ngalan ni Kristo kini ihatag ngadto kaniya; ug kini nga saad alang sa tanan, ingon ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

  22 Kay tan-awa, sa ingon miingon si Jesukristo, ang Anak sa Dios, ngadto sa iyang mga tinun-an kinsa nagpabilin, oo, ug ngadto usab sa tanan niya nga mga tinun-an, nga nabati sa pundok sa mga katawhan: Lakaw kamo ngadto sa tanan nga dapit sa kalibutan, ug isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa matag binuhat;

  23 Ug siya nga motuo ug mabunyagan maluwas, apan siya nga dili motuo pagasilutan;

  24 Ug kini nga mga timailhan mosunod kanila nga motuo—sa akong ngalan sila mopapahawa sa mga yawa; sila mamulong uban sa bag-o nga mga pinulongan; sila mogunit og mga bitin; ug kon sila makainom sa bisan unsa nga butang nga makamatay kini dili makadaot kanila; sila mopandong sa ilang mga kamot sa masakiton ug sila mamaayo;

  25 Ug bisan kinsa nga motuo diha sa akong ngalan, sa walay pagduha-duha, ngadto kaniya Ako mopamatuod sa akong mga pulong, bisan ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

  26 Ug karon, tan-awa, kinsa ang makabarug batok sa mga buhat sa Ginoo? Kinsa ang makalimud sa iyang mga pulong? Kinsa ang mosukol batok sa kagamhanan sa Ginoo? Kinsa ang mobiay-biay sa mga buhat sa Ginoo? Kinsa ang motamay sa mga anak ni Kristo? Tan-awa, kamong tanan nga mga tigbiay-biay sa mga buhat sa Ginoo, kamo mahibulong ug mamatay.

  27 O unya ayaw pagbiay-biay, ug ayaw kahibulong, apan patalinghug sa mga pulong sa Ginoo, ug pangayo sa Amahan diha sa ngalan ni Jesus alang sa bisan unsa nga butang nga kamo nagkinahanglan. Ayaw pagduha-duha, apan pagmatinuohon, ug pagsugod sama sa karaan nga mga panahon, ug duol ngadto sa Ginoo uban sa tibuok ninyo nga kasingkasing, ug buhata ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban sa kahadlok ug pagpangurog sa iyang atubangan.

  28 Pagmaalamon sa mga adlaw sa inyong pagsulay; tangtangi ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga mga kahugaw; ayaw pangayo, nga kamo mousik-usik niini diha sa inyong kahigal apan pangayo uban sa kaugdang nga dili matarug, nga kamo dili magpadala sa bisan unsa nga pagtintal, apan nga kamo moalagad sa tinuod ug buhi nga Dios.

  29 Tan-awa nga kamo wala mabunyagi sa usa nga walay pagtugot; tan-awa nga kamo dili moambit sa sakramento ni Kristo nga dili takus; apan tan-awa nga kamo mohimo sa tanan nga butang diha sa katakus, ug mohimo niini pinaagi sa ngalan ni Jesukristo, ang Anak sa buhi nga Dios; ug kon kamo mohimo niini, ug molahutay ngadto sa katapusan, kamo dili gayud isalikway.

  30 Tan-awa, ako mamulong nganha kaninyo ingon nga ako namulong gikan sa mga patay; kay ako nasayud nga kamo makabaton sa akong mga pulong.

  31 Ayaw ako ipanghimaraut tungod sa akong pagkadili hingpit, ni ang akong amahan, tungod sa iyang pagkadili hingpit, ni sila nga misulat una pa kaniya; apan hinoon pasalamat ngadto sa Dios nga siya mipakita nganha kaninyo sa among pagkadili hingpit, nga kamo unta makakat-on nga magmaalamon labaw pa kay kanamo.

  32 Ug karon, tan-awa, kami misulat niini nga talaan, sumala sa among kasayuran, sa mga titik diin gitawag kanamo og inusab nga Ehiptohanon, nga gitugyan ug giusab pinaagi kanamo, sumala sa matang sa among pinulongan.

  33 Ug kon ang among mga palid igo pa ang gidak-on kami unta nakasulat sa Hebreohanon; apan ang Hebreohanon giusab pinaagi kanamo usab; ug kon kami nakasulat pa sa Hebreohanon, tan-awa, kamo unta dili makabaton sa kasaypanan sa among talaan.

  34 Apan ang Ginoo nasayud sa mga butang diin kami misulat, ug ingon usab nga walay lain nga mga katawhan nga nasayud sa among pinulongan; ug tungod nga walay lain nga mga katawhan nga nasayud sa among pinulongan, busa siya nag-andam og mga paagi sa paghubad niini.

  35 Ug kini nga mga butang gisulat nga kami unta makapalingkawas sa among mga saput sa dugo sa among kaigsoonan, kinsa mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo.

  36 Ug tan-awa, kini nga mga butang diin kami mitinguha mahitungod sa among kaigsoonan, oo, gani ang ilang pagpahiuli ngadto sa kasayuran ni Kristo, sumala sa mga pag-ampo sa tanan nga mga santos kinsa nakapuyo dinhi sa yuta.

  37 Ug hinaut unta nga si Ginoong Jesukristo motugot nga ang ilang mga pag-ampo matubag sumala sa ilang hugot nga pagtuo; ug hinaut unta nga ang Dios Amahan mahinumdom sa pakigsaad diin siya mihimo uban sa balay ni Israel; ug hinaut unta nga siya manalangin kanila sa kahangturan, pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa ngalan ni Jesukristo. Amen.