ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ມໍ​ມອນ

ບົດ​ທີ 9

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໃຫ້​ກັບ​ໃຈ—ເພິ່ນ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແຫ່ງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ, ຜູ້​ມອບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ ຖອກ​ເທ​ຂອງ​ປະ​ທານ ແລະ ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ເທິງຜູ້​ທີ່​ສັດ​ຊື່—ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຢຸດລົງ​ກໍ​ເພາະວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື—ເຄື່ອງໝາຍ​ຈະ​ຕິດຕາມ​ໄປ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ—ມະນຸດ​ຖືກ​ຕັກ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ສະຫລາດ ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ນຳ​ອີກ.

2 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທ່ານຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ມື້​ແຫ່ງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ທ່ານຫລື​ບໍ່—ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສະ​ເດັດ​ມາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ໃນ​ວັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ເມື່ອ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ຖືກ​ກໍ້​ເຂົ້າກັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ມ້ວນ​ກະ​ດາດ, ແລະ ທາດ​ຕ່າງໆ​ຈະ​ລະລາຍ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ມື້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ເວລາ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກ່າວ​ບໍ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ?

3 ເວລາ​ນັ້ນທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ​ອີກ​ຢູ່​ບໍ ຫລື ທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບໍ່? ທ່ານ​ຄິດ​ບໍວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ສຳນຶກ​ຜິດຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້? ທ່ານ​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ບໍລິສຸ​ດອົງ​ນັ້ນ​ໄດ້ ເມື່ອ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທໍລະມານ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຳນຶກ​ຜິດ​ວ່າ ທ່ານ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ຜິດ​ຕໍ່​ກົດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ?

4 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ທຸກທໍລະມານ​ໃຈທີ່​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ບໍລິ​ສຸດ ແລະ ທ່ຽງ​ທຳ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ສຳນຶກ​ຜິດ​ໃນ​ຄວາມ​ເປິະ​ເປື້ອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຍິ່ງ​ກວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ນະລົກ.

5 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເມື່ອ​ທ່ານ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ໃຫ້​ເຫັນ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້ານຳ​ອີກ, ແລະ ໃຫ້​ເຫັນຄວາມ​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ມັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ແປວ​ໄຟ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ມອດ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ທ່ານ.

6 ໂອ້ ແລ້ວ​ທ່ານບໍ່​ເຊື່ອ, ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຫັນມາ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ຈົ່ງ​ທູນ​ຂໍ​ຕໍ່​ພຣະ​ບິດາ​ຢ່າງ​ສຸດ​ກຳລັງ​ໃນພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ເພື່ອ​ທ່ານອາດ​ຈະ​ພົບ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ມົນທິນ ມີ​ແຕ່​ຄວາມ​ບໍລິສຸດ, ຄວາມ​ງາມ, ແລະ ຄວາມ​ຂາວ, ໂດຍ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະອາດ​ແລ້ວ​ດ້ວຍ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ລູກ​ແກະໃນ​ວັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ສຸດ​ທ້າຍ​ນັ້ນ.

7 ແລະ ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າກັບ​ທ່ານ​ຜູ້​ປະຕິ​ເສດ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ເວົ້າວ່າ​ມັນ​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ, ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ, ຫລື ການ​ທຳນາຍ, ຫລື ຂອງ​ປະທານ, ຫລື ການ​ປິ່ນປົວ, ຫລື ການ​ເວົ້າດ້ວຍ​ພາສາອື່ນ, ແລະ ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ພາສາ​ອື່ນ;

8 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ຄົນ​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ; ຖ້າ​ຫາກ​ອ່ານ ເຂົາກໍ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈມັນ.

9 ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ບໍ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເໝືອນ​ກັບ​ເຊັ່ນ​ມື້ວານ​ນີ້, ມື້​ນີ້, ແລະ ຕະຫລອດ​ການ, ແລະ ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜັນ​ແປ ທັງ​ບໍ່​ມີ​ເງົາ​ຂອງ​ຄວາມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເລີຍ?

10 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ນຶກ​ຄິດ​ໃຫ້​ຕົວເອງ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ຜັນ​ແປ​ໄດ້, ແລະ ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້ານັ້ນມີ​ເງົາ​ຂອງ​ຄວາມ​ປ່ຽນ​ແປງ ເວລາ​ນັ້ນທ່ານ​ກໍ​ນຶກ​ຄິດ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ເຖິງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຊຶ່ງບໍ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ.

11 ແຕ່ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ແດງ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ແກ່​ທ່ານ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ, ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ອີ​ຊາກ, ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ຢ​າ​ໂຄບ; ແລະ ຄື​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນທີ່​ສ້າງ​ທ້ອງຟ້າ​ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ແລະ ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ.

12 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສ້າງ​ອາ​ດາມ, ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ອາ​ດາມ ມະນຸດ​ທັງ​ໝົດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕົກ​ໄປ. ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ການ​ຕົກ​ຂອງ​ມະນຸດ ພຣະ​ເຢຊູ​ຈຶ່ງ​ສະ​ເດັດ​ມາ ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ພຣະ​ບຸດ; ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ ການ​ໄຖ່​ຂອງ​ມະນຸດ​ຈຶ່ງ​ມີ​ມາ.

13 ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ການ​ໄຖ່​ຂອງ​ມະນຸດ, ຊຶ່ງ​ມາ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ໄປ​ຫາ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ດ້ວຍ​ການ​ນີ້​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ໄຖ່, ເປັນ​ຍ້ອນ​ການ​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ, ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ໄຖ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ນອນ​ຫລັບ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ, ຊຶ່ງ​ເມື່ອ​ເວລາ​ສຽງ​ແກ​ດັງ​ຂຶ້ນ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປຸກ​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ​ໃຫ້​ຕື່ນ​ຈາກ​ການ​ນອນ​ຫລັບ; ແລະ ຄົນ​ທັງ​ຫລາຍ​ຈະ​ອອກ​ມາ ທັງ​ຜູ້​ນ້ອຍ ແລະ ຜູ້​ໃຫຍ່, ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ບັນລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ໂດຍ​ຖືກ​ໄຖ່ ແລະ ຫລຸດ​ຈາກ​ສາຍຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຊົ່ວ​ນິລັນ​ດອນ, ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຕາຍ​ທາງ​ຮ່າງ​ກາຍ.

14 ແລະ ເວລາ​ນັ້ນ ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ເວລາ​ນັ້ນຄົນ​ທີ່​ສົກກະປົກ​ຈະ​ຄົງ​ສົກກະປົກ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ; ແລະ ຄົນ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ຄົງ​ຊອບ​ທຳ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ; ແລະ ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ສຸກ​ຈະ​ຄົງ​ເປັນ​ສຸກ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ; ແລະ ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ສຸກກໍຄົງ​ບໍ່​ເປັນ​ສຸກ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ.

15 ແລະ ບັດ​ນີ້, ໂອ້ ທ່ານ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ນຶກ​ຄິດ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ບໍ່​ໄດ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຖາມ​ທ່ານ​ວ່າ ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າມາ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ​ບໍ? ເວລາ​ສຸດ​ທ້າຍ​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ​ບໍ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມາ​ຮອດ​ເທື່ອ; ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຍັງ​ບໍ່​ເຊົາ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ເທື່ອ.

16 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າກະທຳ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ໜ້າ​ມະຫັດສະຈັນ​ແກ່​ສາຍຕາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາບໍ່? ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ແມ່ນ​ໃຜ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈວຽກ​ງານ​ອັນ​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້?

17 ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ເວົ້າວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ມະ​ຫັດ​ສະຈັນ ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ທ້ອງຟ້າ​ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ; ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ສ້າງ ມະນຸດ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ; ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ສິ່ງ​ມະ​ຫັດ​ສະຈັນ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ?

18 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດ​ສະຈັນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຫລາຍ​ຢ່າງ? ແລະ ມີ​ສິ່ງ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມື​ຂອງ​ອັກຄະ​ສາວົກ.

19 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ສິ່ງ​ມະຫັດ​ສະຈັນ​ກະທຳ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ນັ້ນ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ພຣະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຈະ​ເລີກ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ຍັງ​ເປັນ​ອົງ​ຜູ້​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ໄປ​ເລື້ອຍໆ? ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ; ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເລີກ​ເປັນພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ເລີກ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ສິ່ງ​ມະຫັດ​ສະ​ຈັນ​ຢູ່.

20 ແລະ ເຫດຜົນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ເລີກ​ກະທຳ​ສິ່ງ​ມະຫັດ​ສະຈັນ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ ເປັນ​ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ແລະ ອອກ​ຈາກ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ, ແລະ ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ.

21 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ໂດຍ​ບໍ່​ສົງ​ໄສ​ຈັກ​ດີ້, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຂົາ​ຂໍ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ນັ້ນ; ແລະ ຄຳ​ສັນຍາ​ມີ​ກັບ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ.

22 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າໄດ້​ກ່າວ​ດັ່ງນັ້ນກັບ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງຜູ້​ທີ່​ຈະ​ຄົງ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ກັບ​ສານຸ​ນິດ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງຝູງ​ຊົນ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ: ທ່ານຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ, ແລະ ຈົ່ງ​ສິດສອນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ໃຫ້​ແກ່​ມະນຸດ​ທຸກ​ຄົນ;

23 ແລະ ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ຈະ​ລອດ, ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຈະ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ;

24 ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຕິດຕາມ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໄປ—ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ ເຂົາ​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ຜີ​ສາດ​ອອກ​ໄປ; ເຂົາ​ຈະ​ເວົ້າອອກ​ມາ​ເປັນ​ພາສາ​ອື່ນ; ແລະ ເຂົາ​ຈະ​ຈັບ​ງູ​ໄດ້; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ດື່ມ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ພິດ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ແກ່​ເຂົາ; ເຂົາ​ຈະ​ເອົາ​ມື​ວາງ​ໃສ່​ຄົນ​ປ່ວຍ​ໄຂ້ ແລະ ຄົນ​ປ່ວຍຈະ​ຫາຍດີ;

25 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ນາມຂອງ​ເຮົາ, ໂດຍ​ບໍ່​ສົງ​ໄສ​ຈັກ​ດີ້, ເຮົາ​ຈະ​ຢືນຢັນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ກັບ​ເຂົາ, ເຖິງ​ກັບ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.

26 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງຜູ້​ໃດ​ຈະ​ສາມາດ​ຢືນ​ຕໍ່ຕ້ານ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້? ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ສາມາດ​ປະຕິ​ເສດ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້? ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ລຸກຂຶ້ນ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລິດ​ທາ​ນຸພາບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ? ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ? ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ດູ​ໝິ່ນ​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທ່ານ​ທັງ​ຫລາຍ​ຜູ້​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ທ່ານ​ນັ້ນ​ແຫລະ​ຈະ​ແປກ​ໃຈ ແລະ ຈະ​ຕາຍ.

27 ໂອ້ ດັ່ງນັ້ນ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ຢ່າ​ໄດ້​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ເລີຍ, ແລະ ຢ່າ​ໄດ້​ແປກ​ໃຈ​ເລີຍ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້​ທູນ​ຂໍ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ເພື່ອ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ, ຢ່າ​ສົງ​ໄສ​ເລີຍ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ເຊື່ອ, ແລະ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໃນ​ຄາວ​ກ່ອນ, ແລະ ມາ​ຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ໃຈ, ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຄວາມ​ລອດ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ ຕົວ​ສັ່ນ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

28 ຈົ່ງ​ຮອບ​ຄອບ​ໃນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຂອງ​ທ່ານ; ຈົ່ງ​ເອົາ​ຕົວ​ອອກ​ໃຫ້​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ​ທັງ​ໝົດ; ຢ່າ​ໄດ້​ຂໍ​ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ໄຄ່​ຂອງ​ທ່ານ, ແຕ່​ໃຫ້ຂໍ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອັນ​ບໍ່​ຫວັ່ນ​ໄຫວ, ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຜ່າ​ຍ​ແພ້ຕໍ່​ການ​ລໍ້​ລວງ, ແຕ່​ວ່າ​ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ທີ່​ທ່ຽງ​ແທ້ ແລະ ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່.

29 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າຄວນ; ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ສ່ວນ​ສິນລະ​ລຶກຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າຄວນ; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມີ​ຄ່າຄວນ, ແລະ ເຮັດ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ; ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນຢູ່, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ເຊັ່ນນີ້ ແລະ ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ, ແລ້ວ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ໄປ​ເລີຍ.

30 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ທ່ານ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າຈາກ​ຄົນ​ຕາຍ; ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

31 ຢ່າ​ໄດ້​ກ່າວ​ໂທດ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຍ້ອນ​ຄວາມ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກພ່ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ທັງ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເພາະ​ຄວາມ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກພ່ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ທັງ​ຄົນ​ທີ່​ຂຽນ​ໄວ້​ກ່ອນ​ເພິ່ນ​ເລີຍ; ແຕ່​ທາງ​ທີ່​ດີ​ຈົ່ງ​ຖະຫວາຍ​ຄວາມ​ຂອບ​ຄຸ​ນ​ແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກພ່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ໃຫ້​ຮອບ​ຄອບ​ດີ​ກວ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ມາ.

32 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຂຽນ​ບັນທຶກ​ນີ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ດ້ວຍ​ອັກຂະ​ລະ​ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ພາສາ​ເອ​ຢິບທີ່​ປັບປຸງ​ໃໝ່, ໂດຍ​ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ມາ ແລະ ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປຕາມ​ວິທີ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

33 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ແຜ່ນ​ຈາ​ລຶກຂອງ​ພວກເຮົາ​ໃຫຍ່​ພໍ, ພວກ​ເຮົາອາດ​ຈະ​ຂຽນ​ເປັນ​ພາສາ​ເຮັບ​ເຣີ; ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ພາສາ​ເຮັບ​ເຣີ​ນຳ​ອີກ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຂຽນ​ເປັນ​ພາສາ​ເຮັບ​ເຣີ​ໄດ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ພົບ​ຄວາມ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກພ່ອງ​ໃນ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເລີຍ.

34 ແຕ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຂຽນ​ໄວ້, ແລະ ຮູ້​ອີກ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ບຸກຄົນ​ອື່ນ​ໃດ​ຮູ້​ພາສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ບຸກຄົນ​ໃດ​ຮູ້​ພາສາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ສະນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຕຽມ​ທາງ​ເພື່ອ​ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ນັ້ນ.

35 ແລະ ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ກຳຈັດ​ເລືອດ​ຂອງ​ພີ່ນ້ອງ​ຜູ້​ເສື່ອມ​ໂຊມຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ອອກ​ຈາກ​ອາພອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

36 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ປາ​ຖະໜາ​ໃຫ້​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງພວກ​ເຮົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ອັນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄຳ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ໝົດ​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ.

37 ແລະ ຂໍ​ອົງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ຈົ່ງ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້ການ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ຕາມ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າພຣະ​ບິດາ​ຈົ່ງ​ນຶກ​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ແລະ ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ຈົ່ງ​ປະທານ​ພອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ຕະຫລອດ​ການ, ໂດຍ​ທາງ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ອາ​ແມນ.