Книгата на Мормон

Мормон 

Глава 1

Амарон наставлява Мормон относно свещените летописи. Между нефитите и ламанитите започва война. Тримата нефити са оттеглени. Нечестието, неверието, чародействата и магьосничеството преобладават. Около 321–326 г. от Хр.

Глава 2

Мормон предвожда армиите на нефитите. Кръв и зверства обхващат земята. Нефитите оплакват и жалеят със скръбта на прокълнатите. Техният ден на изпитание е минал. Мормон получава плочите на Нефи. Войните продължават. Около 327–350 г. от Хр.

Глава 3

Мормон възвестява покаяние на нефитите. Те спечелват голяма победа и слава със собствени сили. Мормон отказва да ги предвожда и молитвите му за тях са без вяра. Книгата на Мормон приканва дванадесетте племена Израилеви да вярват в Евангелието. Около 360–362 г. от Хр.

Глава 4

Войната и зверствата продължават. Нечестивите наказват нечестивите. Преобладава по-голямо нечестие, отколкото когато и да било преди в цял Израил. Жени и деца са принасяни в жертва на идоли. Ламанитите започват да помитат пред себе си нефитите. Около 363–375 г. от Хр.

Глава 5

Мормон отново повежда войските на нефитите в битки с кръв и зверства. Книгата на Мормон ще се появи, за да убеди целия Израил, че Исус е Христос. Поради неверието си ламанитите ще бъдат разпръснати и Духът ще престане да владее в тях. В последните дни те ще получат Евангелието от езичниците. Около 375–384 г. от Хр.

Глава 6

Нефитите се събират в земята Кумора за последните битки. Мормон скрива свещените летописи в хълма Кумора. Ламанитите побеждават, а нефитският народ е унищожен. Стотици хиляди загиват от меч. Около 385 г. от Хр.

Глава 7

Мормон приканва ламанитите от последните дни да повярват в Христа, да приемат Неговото Евангелие и да бъдат спасени. Всички, които вярват в Библията, ще повярват също и в Книгата на Мормон. Около 385 г. от Хр.

Глава 8

Ламанитите откриват и унищожават нефитите. Книгата на Мормон ще се появи чрез силата Божия. Произнесени са злочестини за онези, които изричат ярост и спор срещу Господното дело. Нефитският летопис ще се появи във време на нечестие, израждане и вероотстъпничество. Около 400–421 г. от Хр.

Глава 9

Мороний призовава онези, които не вярват в Христа, да се покаят. Той провъзгласява един Бог на чудесата, Който дава откровения и излива дарби и знамения върху верните. Чудесата престават поради неверие. Знаменията следват онези, които вярват. Човеците са съветвани да бъдат разумни и да спазват заповедите. Около 401–421 г. от Хр.