Ang Basahon ni Mormon

Mormon 

Kapitulo 1

Si Ammaron mitudlo kang Mormon mahitungod sa sagrado nga mga talaan—Ang gubat misugod tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite—Ang Tulo ka mga Nephite gikuha—Ang pagkadautan, pagkawalay pagtuo, mga barangan ug mga pamarang midagsang. Mga A.D. 321–326.

Kapitulo 2

Si Mormon nangulo sa mga kasundalohan sa mga Nephite—Dugo ug kamatay mikatap sa yuta—Mga Nephite nagsubo ug nagbangutan uban sa kaguol sa gipanghimaraut—Ang ilang adlaw sa grasya milabay na—Si Mormon makabaton sa mga palid ni Nephi—Ang mga gubat nagpadayon. Mga A.D. 327–350.

Kapitulo 3

Si Mormon misangyaw og paghinulsol ngadto sa mga Nephite—Sila nakaangkon og usa ka dako nga kadaugan ug himaya diha sa ilang kaugalingon nga kusog—Si Mormon midumili sa pagpangulo kanila, ug ang iyang mga pag-ampo alang kanila wala paubani sa hugot nga pagtuo—Ang Basahon ni Mormon midapit sa napulog duha ka mga tribo ni Israel sa pagtuo sa ebanghelyo. Mga A.D. 360–362.

Kapitulo 4

Gubat ug kamatay nagpadayon—Ang mga dautan mosilot sa mga dautan—Labaw nga pagkadautan midagsang kay sa kaniadto sa tibuok Israel—Mga babaye ug mga bata gisakripisyo ngadto sa mga dios-dios—Ang mga Lamanite misugod pagsilhig sa mga Nephite sa atubangan kanila. Mga A.D. 363–375.

Kapitulo 5

Si Mormon nangulo pag-usab sa mga kasundalohan sa mga Nephite sa mga pakig-away sa dugo ug kamatay—Ang Basahon ni Mormon motungha aron sa pagdani sa tanang Israel nga si Jesus mao ang Kristo—Tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, ang mga Lamanite pagatibulaagon, ug ang Espiritu mohunong sa pagdani uban kanila—Sila makadawat sa ebanghelyo gikan sa mga Hentil sa ulahing mga adlaw. Mga A.D. 375–384.

Kapitulo 6

Ang mga Nephite nagkatigum sa yuta sa Cumorah alang sa katapusan nga mga away—Si Mormon mitago sa sagrado nga mga talaan sa bungtod sa Cumorah—Ang mga Lamanite nagmadaugon, ug ang nasud nga Nephite nalaglag—Gatusan ka mga kaliboan ang gipatay uban sa espada. Mga A.D. 385.

Kapitulo 7

Si Mormon midapit sa mga Lamanite sa ulahing mga adlaw sa pagtuo kang Kristo, modawat sa iyang ebanghelyo, ug aron maluwas—Ang tanan kinsa motuo sa Biblia motuo usab sa Basahon ni Mormon. Mga A.D. 385.

Kapitulo 8

Ang mga Lamanite nangita ug milaglag sa mga Nephite—Ang Basahon ni Mormon motungha pinaagi sa gahum sa Dios—Mga kaalaotan gitakda niadto kinsa naglitok sa kasuko ug panagbangi batok sa buhat sa Ginoo—Ang talaan sa Nephite moabut sa adlaw sa pagkadautan, sa pagkaalaot, ug sa hingpit nga pagbiya. Mga A.D. 400–421.

Kapitulo 9

Si Moroni mitawag diha niadto kinsa wala motuo kang Kristo sa paghinulsol—Siya misangyaw sa usa ka Dios sa mga milagro, kinsa mohatag og mga pagpadayag ug mobu-bu sa mga gasa ug timailhan ngadto sa matinud-anon—Ang mga milagro mohunong tungod sa pagkawalay pagtuo—Mga timailhan mosunod niadto kinsa motuo—Ang mga tawo giawhag nga magmaalamon ug maghupot sa mga sugo. Mga A.D. 401–421.