Kniha Mormonova

Mormon 

Kapitola 1

Ammaron poučuje Mormona o posvátných záznamech – Mezi Nefity a Lamanity začíná válka – Tři Nefité jsou odňati – Převládá zlovolnost, nevíra, kouzelnictví a čarování. Kolem roku 321–326 po Kr.

Kapitola 2

Mormon vede nefitská vojska – Zemi zaplavuje krev a smrt – Nefité bědují a truchlí zármutkem zatracených – Jejich den milosti pominul – Mormon získává desky Nefiovy – Války pokračují. Kolem roku 327–350 po Kr.

Kapitola 3

Mormon hlásá Nefitům pokání – Dosahují velikého vítězství a vychloubají se svou vlastní silou – Mormon je odmítá vésti a jeho modlitby za ně jsou bez víry – Kniha Mormonova vyzývá dvanáct kmenů Izraele, aby uvěřily evangeliu. Kolem roku 360–362 po Kr.

Kapitola 4

Válka a krveprolévání pokračuje – Zlovolní trestají zlovolné – Převládá větší zlovolnost nežli kdy dříve v celém Izraeli – Ženy a děti jsou obětovány modlám – Lamanité počínají před sebou vyhlazovati Nefity. Kolem roku 363–375 po Kr.

Kapitola 5

Mormon opět vede nefitská vojska do bitev krve a smrti – Kniha Mormonova vyjde, aby přesvědčila veškerý Izrael, že Ježíš je Kristus – Pro svou nevíru budou Lamanité rozptýleni a Duch se s nimi ustane nesnaditi – V posledních dnech obdrží evangelium od pohanů. Kolem roku 375–384 po Kr.

Kapitola 6

Nefité se shromažďují do země Kumora k závěrečným bitvám – Mormon ukrývá posvátné záznamy v pahorku Kumora – Lamanité vítězí a nefitský národ je zničen – Stovky tisíců jsou zabity mečem. Kolem roku 385 po Kr.

Kapitola 7

Mormon vyzývá Lamanity posledních dnů, aby věřili v Krista, přijali jeho evangelium a byli spaseni – Všichni, kteří věří Bibli, uvěří i Knize Mormonově. Kolem roku 385 po Kr.

Kapitola 8

Lamanité vyhledávají a ničí Nefity – Kniha Mormonova vyjde mocí Boží – Bědy vyřčené nad těmi, kteří chrlí hněv a rozbroje proti dílu Páně – Nefitský záznam vyjde v den zlovolnosti, úpadku a odpadlictví. Kolem roku 400–421 po Kr.

Kapitola 9

Moroni vyzývá ty, kteří nevěří v Krista, aby činili pokání – Mluví o Bohu zázraků, který věrným dává zjevení a vylévá na ně dary a znamení – Zázraky ustávají pro nevíru – Znamení následují ty, kteří věří – Lidé jsou nabádáni, aby byli moudří a zachovávali přikázání. Kolem roku 401–421 po Kr.