Kapitoly 

Kapitola 1
Ammaron poučuje Mormona o posvátných záznamech–Mezi Nefity a Lamanity začíná válka–Tři Nefité jsou odňati–Převládá zlovolnost, nevíra, kouzelnictví a čarování. Kolem roku 321–326 po Kr.
Kapitola 2
Mormon vede nefitská vojska–Zemi zaplavuje krev a smrt–Nefité bědují a truchlí zármutkem zatracených–Jejich den milosti pominul–Mormon získává desky Nefiovy–Války pokračují. Kolem roku 327–350 po Kr.
Kapitola 3
Mormon hlásá Nefitům pokání–Dosahují velikého vítězství a vychloubají se svou vlastní silou–Mormon je odmítá vésti a jeho modlitby za ně jsou bez víry–Kniha Mormonova vyzývá dvanáct kmenů Izraele, aby uvěřily evangeliu. Kolem roku 360–362 po Kr.
Kapitola 4
Válka a krveprolévání pokračuje–Zlovolní trestají zlovolné–Převládá větší zlovolnost nežli kdy dříve v celém Izraeli–Ženy a děti jsou obětovány modlám–Lamanité počínají před sebou vyhlazovati Nefity. Kolem roku 363–375 po Kr.
Kapitola 5
Mormon opět vede nefitská vojska do bitev krve a smrti–Kniha Mormonova vyjde, aby přesvědčila veškerý Izrael, že Ježíš je Kristus–Pro svou nevíru budou Lamanité rozptýleni a Duch se s nimi ustane nesnaditi–V posledních dnech obdrží evangelium od pohanů. Kolem roku 375–384 po Kr.
Kapitola 6
Nefité se shromažďují do země Kumora k závěrečným bitvám–Mormon ukrývá posvátné záznamy v pahorku Kumora–Lamanité vítězí a nefitský národ je zničen–Stovky tisíců jsou zabity mečem. Kolem roku 385 po Kr.
Kapitola 7
Mormon vyzývá Lamanity posledních dnů, aby věřili v Krista, přijali jeho evangelium a byli spaseni–Všichni, kteří věří Bibli, uvěří i Knize Mormonově. Kolem roku 385 po Kr.
Kapitola 8
Lamanité vyhledávají a ničí Nefity–Kniha Mormonova vyjde mocí Boží–Bědy vyřčené nad těmi, kteří chrlí hněv a rozbroje proti dílu Páně–Nefitský záznam vyjde v den zlovolnosti, úpadku a odpadlictví. Kolem roku 400–421 po Kr.
Kapitola 9
Moroni vyzývá ty, kteří nevěří v Krista, aby činili pokání–Mluví o Bohu zázraků, který věrným dává zjevení a vylévá na ně dary a znamení–Zázraky ustávají pro nevíru–Znamení následují ty, kteří věří–Lidé jsou nabádáni, aby byli moudří a zachovávali přikázání. Kolem roku 401–421 po Kr.