Liv Mòmon an

Mòmon 

Chapit 1

Amawon enstwi Mòmon konsènan rejis sakre yo—Lagè kòmanse nan pami Nefit yo ak Lamanit yo—Twa Nefit yo sòti—Mechanste, enkredilite, maji ak wanga pran pye. Anviwon 321–326 APRE JEZIKIRI.

Chapit 2

Mòmon dirije lame Nefit yo—San ak masak bale peyi a—Nefit yo lamante epi yo pran plenyen avèk lapenn pou moun kondane yo—Jou gras yo a pase—Mòmon resevwa rejis Nefi yo—Lagè yo kontinye. Anviwon 327–350 APRE JEZIKIRI.

Chapit 3

Mòmon preche Nefit yo repantans—Yo gen yon gwo viktwa, e yo fè lwanj pou fòs pa yo—Mòmon refize dirije yo, e priyè li yo pa gen lafwa—Liv Mòmon an envite douz tribi Izrayèl yo pou yo kwè nan levanjil la. Anviwon 360–362 APRE JEZIKIRI.

Chapit 4

Lagè ak masak kontinye—Mechan pini mechan—Pi gwo mechanste pase tout tan anvan l pran pye nan tout Izrayèl, yo sakrifye fi ak timoun bay zidòl yo—Lamanit yo kòmanse bale wouze Nefit yo. Anviwon 363–375 APRE JEZIKIRI.

Chapit 5

Mòmon dirije lame Nefit yo ankò nan kèk batay san ak masak—Liv Mòmon an pral parèt pou l konvenk tout Izrayèl, pou yo konnen Jezi se Kris la—Poutèt enkredilite yo, Lamanit yo pral gaye, e Lespri a pral sispann lite avèk yo—Yo pral resevwa levanjil la nan men Janti yo nan dènye jou yo. Anviwon 375–384 APRE JEZIKIRI.

Chapit 6

Nefit yo rasanble nan peyi Kimora pou batay final la—Mòmon kache rejis sakre yo nan Kolin Kimora a—Lamanit yo ranpòte viktwa e nasyon Nefit la detwi—plizyè santèn milye moun mouri anba epe. Anviwon 385 APRE JEZIKIRI.

Chapit 7

Mòmon envite Lamanit nan dènye jou yo pou yo kwè nan Kris la, pou yo aksepte levanjil li a, e pou yo sove—Tout moun ki kwè nan Bib la ap kwè nan Liv Mòmon an tou. Anviwon 385 APRE JEZIKIRI.

Chapit 8

Lamanit yo rapousuiv e yo detwi Nefit yo—Liv Mòmon an pral parèt avèk pouvwa Bondye—Malediksyon ap tonbe sou moun ki pale mal e ki fè tripotaj sou pawòl Senyè a—Rejis Nefit yo pral parèt nan jou mechanste, dejeneresans, ak apostazi. Anviwon 400–421 APRE JEZIKIRI.

Chapit 9

Mowoni rele moun ki pa kwè nan Kris yo pou yo repanti—Li pwoklame yon Bondye mirak, ki bay revelasyon e repann don ak siy moun ki kwè yo—mirak yo sispann poutèt enkredilite moun ki kwè yo ap resevwa siy—egzòtasyon pou lezòm gen lasajès e respekte kòmandman yo. Anviwon 401–421 APRE JEZIKIRI.