ໜັງສື​ມໍ​ມອນ

ມໍ​ມອນ 

ບົດ​ທີ 1

ອາມ​ມາ​ຣອນ​ແນະ​ນຳ​ມໍ​ມອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ສັກສິດ—ສົງຄາມ​ລະຫວ່າງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ສາມ​ຄົນ​ຖືກ​ພາ​ໜີ​ໄປ—ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ເວດມົນ, ແລະ ຄາຖາ​ອາ​ຄົມມີ​ຂຶ້ນ. ປະມານ ຄ.ສ. 321–326.

ບົດ​ທີ 2

ມໍ​ມອນ​ນຳ​ພາ​ກອງ​ທັບ​ນີ​ໄຟ—ເລືອດ ແລະ ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ​ດິນ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ຄວນ​ຄາງ ແລະ ໄວ້​ອາ​ໄລ​ເພາະ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫລົດ​ໃຈ​ກັບ​ຄວາມ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ—ວັນ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ—ມໍ​ມອນ​ຮັບ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ໄວ້—ສົງ​ຄາມ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ. ປະມານ ຄ.ສ. 327–350.

ບົດ​ທີ 3

ມໍ​ມອນ​ຮ້ອງການກັບ​ໃຈ​ຕໍ່ຊາວ​ນີ​ໄຟ—ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ອວດ​ອ້າງ​ໃນ​ພະລັງ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ—ມໍ​ມອນ​ປະຕິເສດ​ບໍ່​ນຳພາ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເພິ່ນ​ອະທິຖານ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ໝົດ​ຫວັງ—ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ສິບ​ສອງ​ເຜົ່າ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ. ປະມານ ຄ.ສ. 360–362.

ບົດ​ທີ 4

ສົງຄາມ ແລະ ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ລັນ​ແທງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ—ຄົນ​ຊົ່ວ​ທຳລາຍ​ຄົນ​ຊົ່ວ—ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຊຶ່ງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ມາ​ໃນ​ອິດສະ​ເອນທັງ​ໝົດ—ພວກ​ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຄື່ອງຖະຫວາຍ​ແກ່​ຮູບ​ບູຊາ—ຊາວ​ເລ​ມັນ​ເລີ່ມ​ກຳຈັດ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ພວກ​ເຂົາ. ປະມານ ຄ.ສ. 363–375.

ບົດ​ທີ 5

ມໍ​ມອນ​ນຳ​ພາ​ກອງ​ທັບ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ອີກ​ໃນ​ສະໜາມ​ຮົບ​ອັນ​ນອງ​ເລືອດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ລັນ​ແທງ—ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍມອນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທຸກ​ຄົນ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄື​ພຣະ​ຄຣິດ—ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ຜິວ​ດຳ, ສົກກະປົກ, ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. ປະມານ ຄ.ສ. 375–384.

ບົດ​ທີ 6

ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ​ຄູ​ໂມ​ຣາ​ສຳລັບ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ຄັ້ງສຸດ​ທ້າຍ—ມໍ​ມອນ​ເຊື່ອງ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ສັກສິດ​ໄວ້​ໃນ​ເນີນ​ພູ​ຄູ​ໂມ​ຣາ—ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ, ແລະ ປະຊາຊາດ​ນີ​ໄຟ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໄປ—ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ດ້ວຍ​ດາບ. ປະມານ ຄ.ສ. 385.

ບົດ​ທີ 7

ມໍ​ມອນ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ—ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິສຕະທຳ​ຄຳ​ພີ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ. ປະມານ ຄ.ສ. 385.

ບົດ​ທີ 8

ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຊອກ​ທຳລາຍ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ—ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ຄຳ​ສາບ​ແຊ່ງ​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ໂຫດຮ້າຍ​ປ່າ​ເຖື່ອນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ບັນທຶກ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ເສື່ອມ​ໂຊມ, ແລະ ມີ​ການ​ປະ​ຖິ້ມ. ປະ​ມານ ຄ.ສ. 400–421.

ບົດ​ທີ 9

ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໃຫ້​ກັບ​ໃຈ—ເພິ່ນ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແຫ່ງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ, ຜູ້​ມອບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ ຖອກ​ເທ​ຂອງ​ປະ​ທານ ແລະ ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ເທິງຜູ້​ທີ່​ສັດ​ຊື່—ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຢຸດລົງ​ກໍ​ເພາະວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື—ເຄື່ອງໝາຍ​ຈະ​ຕິດຕາມ​ໄປ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ—ມະນຸດ​ຖືກ​ຕັກ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ສະຫລາດ ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.