Mormono knyga

Mormono knyga 

1 Skyrius

Amaronas duoda nurodymus Mormonui dėl šventųjų metraščių. Prasideda karas tarp nefitų ir lamanitų. Viešpats pasiima tris nefitus. Įsigali nelabumas, netikėjimas, burtininkavimas ir raganavimas. Apie 321–326 m. po Kristaus gim.

2 Skyrius

Mormonas vadovauja nefitų armijoms. Kraujas ir skerdynės šluoja žemę. Nefitai aimanuoja ir sielvartauja pasmerktųjų sielvartu. Jų malonės diena praėjusi. Mormonas gauna Nefio plokšteles. Karai tęsiasi. Apie 327–350 m. po Kristaus gim.

3 Skyrius

Mormonas šaukia nefitus į atgailą. Jie laimi didelę pergalę ir giriasi savo jėga. Mormonas atsisako vadovauti jiems, ir jo maldos už juos yra be tikėjimo. Mormono Knyga kviečia dvylika Izraelio genčių tikėti evangelija. Apie 360–362 m. po Kristaus gim.

4 Skyrius

Karas ir skerdynės tęsiasi. Nelabieji baudžia nelabuosius. Įsigali toks didelis nelabumas, kokio dar nebuvo visame Izraelyje. Moterys ir vaikai aukojami stabams. Lamanitai pradeda šluoti nefitus prieš save. Apie 363–375 m. po Kristaus gim.

5 Skyrius

Mormonas vėl vadovauja nefitų armijoms kruvinose kovose ir skerdynėse. Mormono Knyga išeis, kad įtikintų visą Izraelį, jog Jėzus yra Kristus. Dėl savo netikėjimo lamanitai bus išsklaidyti, ir Dvasia nustos plūktis su jais. Paskutinėmis dienomis jie gaus evangeliją iš kitataučių. Apie 375–384 m. po Kristaus gim.

6 Skyrius

Nefitai susirenka į Kumoros žemę žūtbūtinėms kautynėms. Mormonas paslepia šventuosius metraščius Kumoros kalvoje. Lamanitai nugali, o nefitų tauta sunaikinama. Šimtai tūkstančių nukaunami kalaviju. Apie 385 m. po Kristaus gim.

7 Skyrius

Mormonas kviečia paskutiniųjų dienų lamanitus tikėti Kristų, priimti jo evangeliją ir būti išgelbėtiems. Visi, kurie tiki Biblija, taip pat tikės ir Mormono Knyga. Apie 385 m. po Kristaus gim.

8 Skyrius

Lamanitai medžioja ir sunaikina nefitus. Mormono Knyga išeis Dievo galia. Paskelbti prakeiksmai tiems, kurie iškvepia piktumus ir priešiškumą prieš Viešpaties darbą. Nefitų metraštis išeis nelabumo, moralinio išsigimimo ir atsimetimo dieną. Apie 400–421 m. po Kristaus gim.

9 Skyrius

Tuos, kurie netiki Kristų, Moronis šaukia atgailauti. Jis skelbia stebuklų Dievą, kuris teikia apreiškimus ir išlieja dovanas bei ženklus ant teisiųjų. Stebuklai pasibaigia dėl netikėjimo. Ženklai lydi tuos, kurie tiki. Žmonės raginami būti išmintingi ir laikytis įsakymų. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.