Het boek Mormon

Mormon 

Hoofdstuk 1

Ammaron geeft Mormon aanwijzingen over de heilige kronieken — Er breekt oorlog uit tussen de Nephieten en de Lamanieten — De drie Nephieten worden weggenomen — Goddeloosheid, ongeloof, toverij en hekserij krijgen de overhand. Ongeveer 321–326 n.C.

Hoofdstuk 2

Mormon voert de Nephitische legers aan — Bloed en slachting overspoelen het land — De Nephieten weeklagen en treuren met de droefenis van de verdoemden — De dag van genade is voor hen voorbij — Mormon verkrijgt de platen van Nephi — Oorlogen duren voort. Ongeveer 327–350 n.C.

Hoofdstuk 3

Mormon roept de Nephieten bekering toe — Zij behalen een grote overwinning en roemen in hun eigen kracht — Mormon weigert hen aan te voeren en zijn gebeden voor hen zijn zonder geloof — Het Boek van Mormon nodigt de twaalf stammen van Israël uit om in het evangelie te geloven. Ongeveer 360–362 n.C.

Hoofdstuk 4

Oorlog en slachting duren voort — De goddelozen straffen de goddelozen — Er heerst grotere goddeloosheid dan ooit tevoren in geheel Israël — Vrouwen en kinderen worden aan afgoden geofferd — De Lamanieten beginnen de Nephieten weg te vagen. Ongeveer 363–375 n.C.

Hoofdstuk 5

Mormon voert de Nephitische legers wederom aan in veldslagen vol bloed en slachting — Het Boek van Mormon zal tevoorschijn komen om geheel Israël ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is — Wegens hun ongeloof zullen de Lamanieten worden verstrooid en zal de Geest ophouden op hen in te werken — In de laatste dagen zullen zij het evangelie ontvangen van de andere volken. Ongeveer 375–384 n.C.

Hoofdstuk 6

De Nephieten verzamelen zich in het land Cumorah voor de laatste veldslagen — Mormon verbergt de heilige kronieken in de heuvel Cumorah — De Lamanieten zegevieren en het Nephitische volk wordt vernietigd — Honderdduizenden worden met het zwaard gedood. Ongeveer 385 n.C.

Hoofdstuk 7

Mormon nodigt de Lamanieten van de laatste dagen uit om in Christus te geloven, zijn evangelie aan te nemen en zich te laten redden — Allen die in de Bijbel geloven, zullen ook in het Boek van Mormon geloven. Ongeveer 385 n.C.

Hoofdstuk 8

De Lamanieten sporen de Nephieten op en vernietigen hen — Het Boek van Mormon zal door de macht Gods tevoorschijn komen — Wee wordt afgeroepen over hen die verbolgenheid en strijd tegen het werk des Heren blazen — De Nephitische kroniek zal tevoorschijn komen in een tijd van goddeloosheid, ontaarding en afvalligheid. Ongeveer 400–421 n.C.

Hoofdstuk 9

Moroni roept hen die niet in Christus geloven op om zich te bekeren — Hij verkondigt een God van wonderen die openbaringen geeft en gaven en tekenen uitstort op de getrouwen — Wonderen houden op wegens ongeloof — Tekenen volgen hen die geloven — De mensen worden aangespoord om wijs te zijn en de geboden te onderhouden. Ongeveer 401–421 n.C.