O Le Tusi a Mamona

Mamona 

Mataupu 1

Ua faatonu e Amorona Mamona e uiga i talafaamaumau paia—Ua amata le taua i le va o sa Nifaē ma sa Lamanā—Ua aveese sa Nifaē e toatolu—Ua manumalo le amioleaga, le le talitonu, tagata iite ma faataulaitu. E tusa o le 321–326 T.A.

Mataupu 2

Ua taitai e Mamona autau a sa Nifaē—Ua lofia le laueleele atoa i le toto ma tagata oti—Ua laue ma faanoanoa sa Nifaē i le faanoanoa o e ua tausalaina—Ua mavae atu lo latou aso o le alofa tunoa—Ua maua e Mamona papatusi a Nifae—Ua faia pea taua. E tusa o le 327–350 T.A.

Mataupu 3

Ua alaga atu e Mamona le salamo i sa Nifaē—Ua latou maua se manumalo tele ma le mamalu i lo latou lava malosi—Ua musu Mamona e taitai i latou, ma o ana tatalo mo i latou ua aunoa ma le faatuatua—Ua valaauina e le Tusi a Mamona ituaiga e sefululua o Isaraelu ia talitonu i le talalelei. E tusa i le 360–362 T.A.

Mataupu 4

Ua faaauau pea taua ma le tele o tagata fasiotia—Ua faasalaina e e ua amioleaga e ua amioleaga—Ua faateleina atili le amioleaga nai lo taimi muamua ia Isaraelu uma—Ua taulagaina fafine ma tamaiti i tupua—Ua amata ona tafi e sa Lamanā sa Nifaē mai o latou luma. E tusa o le 363–375 T.A.

Mataupu 5

Ua toe taitaia e Mamona autau a sa Nifaē i taua o le toto ma le tele o tagata oti—O le a oo mai le Tusi a Mamona e faatalitonu Isaraelu uma o Iesu o le Keriso—Ona o lo latou le talitonu o lea o le a faataapeapeina ai sa Lamanā, ma o le a le toe taumafai le Agaga ia te i latou—O le a latou maua le talalelei mai Nuuese i aso e gata ai. E tusa o le 375–384 T.A.

Mataupu 6

Ua faapotopoto faatasi sa Nifaē i le laueleele o Kumora mo le taua faaiu—Ua natia e Mamona talafaamaumau paia i le Mauga o Kumora—Ua manumalo sa Lamanā, ma ua faaumatia le malo o sa Nifaē—Ua fasiotia selau o afe i le pelu. E tusa o le 385 T.A.

Mataupu 7

Ua valaauina e Mamona sa Lamanā i aso e gata ai ia talitonu ia Keriso, talia lana talalelei, ma faaolaina—O i latou uma o e e talitonu i le Tusi Paia o le a talitonu foi i le Tusi a Mamona. E tusa o le 385 T.A.

Mataupu 8

Ua saili e sa Lamanā sa Nifaē ma faaumatia i latou—O le a oo mai le Tusi a Mamona e ala i le mana o le Atua—Ua folafola mai malaia i luga o i latou o e e manavaina le ita ma i e fetauai e faasaga i le galuega a le Alii—O le a oo mai le talafaamaumau a sa Nifaē i se aso o le amioleaga, tu maualalo, ma le liliuese. E tusa o le 400–421 T.A.

Mataupu 9

Ua valaau atu Moronae i e ua le talitonu ia Keriso ia salamo—Ua ia talai atu se Atua o vavega, o le na te tuuina mai faaaliga ma sasaa mai meaalofa ma faailoga i luga o e e faatuatua—E taofia vavega ona o le le talitonu—E mulimuli atu faailoga ia te i latou o e e talitonu—Ua fautuaina tagata ia popoto ma tausia poloaiga. E tusa o le 401–421 T.A.