Kapitulo 10

Usa ka pagpamatuod sa Basahon ni Mormon moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo—Ang mga gasa sa Espiritu gitugyan ngadto sa mga matinud-anon—Espirituhanon nga mga gasa kanunay inubanan sa hugot nga pagtuo—Ang mga pulong ni Moroni mamulong gikan sa abug—Duol ngadto kang Kristo, paghingpit diha kaniya, ug pagasantosa ang inyong mga kalag. Mga a.d. 421.

  Karon ako, si Moroni, mosulat sa ingon nga unsa ang maayo sa akong paminaw; ug ako mosulat ngadto sa akong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite; ug ako manghinaut nga sila kinahanglan nga masayud nga kapin sa upat ka gatus ug kawhaan ka mga tuig ang milabay sukad ang timailhan gikahatag sa pag-anhi ni Kristo.

  Ug ako mosilyo niini nga mga talaan, human ako makapamulong sa pipila ka mga pulong agi og pag-awhag kaninyo.

  Tan-awa, ako moawhag kaninyo nga kon kamo mobasa niini nga mga butang, kon kini kaalam diha sa Dios nga kamo kinahanglan mobasa kanila, nga kamo unta mahinumdom unsa ka maloloy-on ang Ginoo ngadto sa mga katawhan, gikan sa paglalang ni Adan bisan hangtud sa panahon nga kamo makadawat niini nga mga butang, ug palandonga kini sa inyong mga kasingkasing.

  Ug kon kamo makadawat niini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

  Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.

  Ug bisan unsa nga butang nga maayo kini makiangayon ug tinuod; busa, walay butang nga maayo nga naglimud kang Kristo, apan nagmatuod nga siya mao.

  Ug kamo mahimo nga masayud nga siya mao, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; busa ako mag-awhag kaninyo nga kamo dili molimud sa gahum sa Dios; kay siya nagbuhat pinaagi sa gahum, sumala ngadto sa hugot nga pagtuo sa mga katawhan, sama sa karon ug sa ugma, ug sa kahangturan.

  Ug usab, ako moawhag kaninyo, akong mga kaigsoonan, nga kamo dili molimud sa mga gasa sa Dios, kay sila daghan; ug sila gikan sa sama nga Dios. Ug adunay nagkalain-lain nga mga paagi nga kini nga mga gasa gipangalagad; apan ang sama nga Dios mao ang nagbuhat sa tanan; ug kini gihatag pinaagi sa mga pagpadayag sa Espiritu sa Dios ngadto sa tawo, aron makaayo kanila.

  Kay tan-awa, ngadto sa usa gihatagan pinaagi sa Espiritu sa Dios, nga siya mahimo nga motudlo sa pulong sa kaalam;

  10 Ug ngadto sa lain, nga siya mahimo nga motudlo sa pulong sa kasayuran pinaagi sa sama nga Espiritu.

  11 Ug ngadto sa lain, naghingapin nga hugot nga pagtuo; ug ngadto sa lain, ang mga gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa sama nga Espiritu.

  12 Ug usab, ngadto sa lain, nga siya makahimo og mga kahibulongan nga mga milagro.

  13 Ug usab, ngadto sa lain, nga siya makahimo sa pagpanagna mahitungod sa tanan nga mga butang;

  14 Ug usab, ngadto sa lain, ang pagkakita sa mga anghel ug tigpangalagad nga mga espiritu;

  15 Ug usab, ngadto sa lain, sa tanan nga matang sa mga pinulongan;

  16 Ug usab, ngadto sa lain, ang paghubad sa mga pinulongan ug sa nagkalain-lain nga mga matang sa mga pinulongan.

  17 Ug kining tanan nga mga gasa moabut pinaagi sa Espiritu ni Kristo; ug sila moabut ngadto sa matag tawo, sumala sa iyang kabubut-on.

  18 Ug ako moawhag kaninyo, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, nga kamo mahinumdom nga matag maayo nga gasa nagagikan ni Kristo.

  19 Ug ako moawhag kaninyo, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, nga kamo mahinumdom nga siya sama sa kagahapon, karon, ug sa kahangturan, ug nga ang tanan niini nga mga gasa diin ako namulong, nga mga espirituhanon, dili gayud pagahunungon, gani hangtud ang kalibutan magpabilin, sumala lamang sa pagkawalay pagtuo sa mga katawhan.

  20 Busa, kinahanglan adunay hugot nga pagtuo; ug kon kinahanglan adunay hugot nga pagtuo, kinahanglan usab adunay paglaum; ug kon kinahanglan adunay paglaum, kinahanglan usab adunay gugma nga putli.

  21 Ug gawas kon kamo adunay gugma nga putli kamo dili mahimo nga maluwas sa gingharian sa Dios; ni kamo maluwas sa gingharian sa Dios kon kamo walay hugot nga pagtuo; ni kamo makahimo kon kamo walay paglaum.

  22 Ug kon kamo walay paglaum kamo kinahanglan gayud mawad-an sa paglaum; ug ang kawalay paglaum moabut tungod sa kadautan.

  23 Ug si Kristo sa pagkatinuod miingon sa atong mga amahan: Kon kamo adunay hugot nga pagtuo kamo makahimo sa tanan nga mga butang nga maayo ngari kanako.

  24 Ug karon ako mamulong ngadto sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta—nga kon moabut ang adlaw nga ang gahum ug mga gasa sa Dios pagahunungon taliwala kaninyo, kini tungod sa pagkawalay pagtuo.

  25 Ug alaot ngadto sa mga katawhan kon kini mao ang mahitabo; kay walay bisan usa nga nagbuhat sa maayo taliwala kaninyo, wala bisan usa. Kay kon adunay usa taliwala kaninyo nga nagbuhat og maayo, siya naghimo pinaagi sa gahum ug mga gasa sa Dios.

  26 Ug alaot ngadto kanila kinsa mopahilayo niini nga mga butang ug mamatay, kay sila mamatay diha sa ilang mga sala, ug sila dili maluwas sa gingharian sa Dios; ug ako namulong niini sumala ngadto sa mga pulong ni Kristo; ug ako dili mamakak.

  27 Ug ako moawhag kaninyo sa paghinumdom niini nga mga butang; kay ang panahon sa dali moabut nga kamo masayud nga ako wala mamakak, kay kamo makakita kanako sa hukmanan sa Dios; ug ang Ginoong Dios moingon nganha kaninyo: Wala ba Ako makapadayag sa akong mga pulong nganha kaninyo, diin gisulat niini nga tawo, sama ingon sa usa nga nagsinggit gikan sa patay, oo, gani ingon sa usa nga nagpahayag gikan sa abug

  28 Ako nagpahayag niini nga mga butang ngadto sa katumanan sa mga panagna. Ug tan-awa, sila mogula gikan sa ba-ba sa walay katapusan nga Dios; ug ang iyang pulong motuhop gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

  29 Ug ang Dios mopakita nganha kaninyo, nga kana diin ako misulat tinuod.

  30 Ug usab ako moawhag kaninyo nga kamo moduol ngadto ni Kristo, ug mohupot diha sa matag maayo nga gasa, ug ayaw paghikap sa dautan nga gasa, ni sa mahugaw nga butang.

  31 Ug pagmata, ug bangon gikan sa abug, O Jerusalem; oo, ug isul-ob ang imong matahum nga mga saput, O anak nga babaye sa Zion; ug lig-una ang imong mga istaka ug padak-i ang imong mga utlanan sa kahangturan, nga kamo dili na mahimo nga pagalibugon, nga ang mga pakigsaad sa Amahan sa Kahangturan diin siya mihimo nganha kaninyo, O balay ni Israel, mahimo nga matuman.

  32 Oo, duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, ug ilimud ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon; ug kon kamo molimud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon, ug mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, niana ang iyang grasya igo alang kaninyo, nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo; ug kon pinaagi sa grasya sa Dios kamo mahingpit diha ni Kristo, kamo dili makahimo sa paglimud sa gahum sa Dios.

  33 Ug usab, kon kamo pinaagi sa grasya sa Dios mahingpit diha ni Kristo, ug dili maglimud sa iyang gahum, niana kamo pagasantoson diha ni Kristo tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagpaagas sa dugo ni Kristo, nga anaa sa pakigsaad sa Amahan ngadto sa kapasayloan sa inyong mga sala, nga kamo mahimo nga balaan, nga walay lama.

  34 Ug ako karon manamilit ngadto sa tanan, adto na ako. Ako dili madugay mopahulay diha sa paraiso sa Dios, hangtud ang akong espiritu ug lawas pag-usab magkahiusa, ug ako dad-on nga magmadaugon pinaagi sa kawanangan, aron pagsugat kaninyo sa atubangan sa malipayon nga hukmanan sa halangdon nga Jehova, ang Maghuhukom sa Kahangturan sa mga buhi ug sa mga patay. Amen.

ANG KATAPUSAN