ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ

ບົດ​ທີ 10

ປະຈັກ​ພະຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ​ມາ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ—ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຖືກ​ແຈກ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ສັດ​ຊື່—ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ໄປ​ກັບ​ສັດທາ—ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ກ່າວ​ຂຶ້ນມາ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ—ຈົ່ງ​ມາຫາ​ພຣະ​ຄຣິດ, ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ພ້ອມ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານຂອງ​ທ່ານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ. ປະມານ ຄ.ສ. 421.

1 ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ດີ​ໄວ້​ແດ່; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂຽນ​ເຖິງ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ວ່າ ຫລາຍ​ກວ່າ​ສີ່​ຮ້ອຍ​ຊາວ​ປີຜ່ານ​ໄປ​ແລ້ວ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄື່ອງໝາຍ​ຂອງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

2 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຜະ​ນຶກບັນທຶກ​ນີ້​ໄວ້, ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບທ່ານ​ຈັກ​ສອງ​ສາມ​ຄຳ​ເປັນ​ການ​ແນະນຳທ່ານ.

3 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ​ວ່າ ເມື່ອ​ທ່ານ​ອ່ານ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ຖ້າ​ມັນ​ເປັນຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າວ່າ​ທ່ານ​ຄວນ​ອ່ານ​ມັນ, ໃຫ້​ທ່ານ​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເມດ​ຕາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ຫລາຍ​ພຽງ​ໃດ, ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ສ້າງ​ອາ​ດາມ​ລົງ​ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ແລະ ໄຕ່ຕອງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ທ່ານ.

4 ແລະ ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ​ໃຫ້​ທູນ​ຖາມ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນດອນ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຖ້າ​ຫາກ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່ຈິງ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ທູນ​ຖາມ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ຈິງ, ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ, ໂດຍ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໃຫ້​ປະກົດ​ແກ່​ທ່ານ, ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

5 ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ທຸກ​ເລື່ອງ.

6 ແລະ ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ດີ​ຍ່ອມ​ທ່ຽງ​ທຳ ແລະ ເປັນ​ຈິງ; ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ດີ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແຕ່​ຮັບ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຢູ່.

7 ແລະ ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຢູ່, ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ; ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ​ບໍ່​ໃຫ້​ປະຕິ​ເສດ​ອຳນາດ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າ; ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ທຳ​ງານ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ​ຕາມ​ສັດທາ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານມະນຸດ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ມື້​ນີ້ ແລະ ມື້​ອື່ນ, ແລະ ຕະຫລອດ​ການ.

8 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ບໍ່​ໃຫ້​ປະຕິ​ເສດ​ຂອງ​ປະທານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພາະ​ມັນ​ມີ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ; ແລະ ມັນມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ດຽວ​ກັນ. ແລະ ມີ​ວິທີ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຂອງ​ປະທານ​ເຫລົ່າ​ນີ້; ແຕ່​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ທຳ​ງານ​ທັງ​ໝົດ​ທຸກ​ຢ່າງ; ແລະ ປະທານ​ຂອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃຫ້​ມະນຸດ​ໂດຍ​ການປະກົດ​ຂອງພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ.

9 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ປະທານ​ໃຫ້​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ເຂົາຈະ​ສອນ​ຄຳ​ແຫ່ງ​ປັນຍາ;

10 ແລະ ໃຫ້​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ເຂົາຈະ​ສອນ​ຄຳ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮູ້​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ດຽວ​ກັນ;

11 ແລະ ໃຫ້​ອີກ​ຄົນໜຶ່ງ​ມີ​ສັດທາ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຍິ່ງ; ແລະ ໃຫ້​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ການ​ປິ່ນປົວ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ດຽວ​ກັນ;

12 ແລະ ອັນ​ໜຶ່ງ, ໃຫ້​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ທຳ​ກາ​ນອັດສະຈັນ​ໃຈ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່;

13 ແລະ ອັນໜຶ່ງ, ໃຫ້​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ທຳນາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸກ​ສິ່ງ;

14 ແລະ ອັນ​ໜຶ່ງ, ໃຫ້​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ການ​ເຫັນ​ທູດ ແລະ ວິນ​ຍານ​ທີ່​ປະຕິບັດ​ສາດສະ​ໜາ​ກິດ;

15 ແລະ ອັນໜຶ່ງ, ໃຫ້​ອີກຄົນໜຶ່ງ, ພາ​ສາ​ທຸກ​ພາສາ;

16 ແລະ ອັນ​ໜຶ່ງ, ໃຫ້​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ພາສາ ແລະ ພາສາ​ຕ່າງໆ.

17 ແລະ ຂອງ​ປະທານ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ມາ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ມັນ​ມາ​ສູ່ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຕ່າງໆ​ກັນຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ພໍ​ພຣະ​ໄທ.

18 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ໃຫ້​ທ່ານ​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ​ຂອງ​ປະທານ​ທີ່​ດີ​ທຸກ​ຢ່າງ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ.

19 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ໃຫ້ທ່ານ​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ເໝືອນ​ກັບ​ເຊັ່ນ​ມື້ວານ​ນີ້, ມື້​ນີ້, ແລະ ຕະຫລອດ​ການ, ແລະວ່າ​ຂອງ​ປະທານ​ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າມາ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ຈະ​ບໍ່​ໝົດ​ໄປ​ຈັກ​ເທື່ອ, ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ໂລກ​ຍັງ​ຕັ້ງຢູ່, ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

20 ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ມີ​ສັດທາ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ສັດທາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ເໝືອນ​ກັນ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນເໝືອນ​ກັນ.

21 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ ທ່ານ​ຈະ​ລອດ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້; ທັງ​ທ່ານ​ຈະ​ລອດ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່ໄດ້​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ; ທັງ​ທ່ານ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ.

22 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ ທ່ານ​ກໍ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໝົດ​ຫວັງ; ແລະ ຄວາມ​ໝົດ​ຫວັງ​ມາ​ເຖິງ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ.

23 ແລະ ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ບັນ​ພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວ້​ແທ້ໆ​ວ່າ: ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າມີ​ສັດທາ ເຈົ້າຈະ​ສາມາດ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າສົມຄວນ.

24 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ເວົ້າກັບ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ—ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ມື້ນັ້ນ​ມາ​ເຖິງ ຊຶ່ງອຳນາດ ແລະ ຂອງ​ປະທານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າໝົດ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ, ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ເພາະ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື.

25 ແລະ ວິບັດ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ເຊັ່ນ​ນີ້; ເພາະວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ​ທີ່​ເຮັດຄວາມ​ດີ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ, ບໍ່​ມີ​ຈັກ​ຄົນ​ເລີຍ. ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຄົນ​ດຽວ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ, ເຂົາ​ຄົນ​ນັ້ນຈະ​ທຳ​ງານ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ ແລະ ຂອງ​ປະທານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

26 ແລະ ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໝົດ​ສິ້ນ ແລະ ຕາຍ, ເພາະ​ເຂົາຍ່ອມ​ຕາຍ​ຢູ່​ໃນ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ, ແລະ ເຂົາ​ຈະ​ລອດ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຕາມ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າຕົວະ.

27 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຈົດ​ຈຳ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້; ເພາະ​ເວລາ​ຈະ​ມາ​ໂດຍ​ໄວ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າຕົວະ, ເພາະ​ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢູ່ທີ່​ບ່ອນ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ: ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ປະກາດ​ຄຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ແກ່​ເຈົ້າບໍ? ຊຶ່ງຊາຍ​ຄົນນີ້​ຂຽນ​ໄວ້, ເໝືອນ​ຄົນ​ຕາຍ​ຮ້ອງ​ຂຶ້ນມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ, ແທ້​ຈິ​ງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ດັ່ງຄົນ​ຕາຍ​ເວົ້າອອກ​ມາ​ຈາກ​ຝຸ່ນດິນ?

28 ຂ້າພະ​ເຈົ້າປະກາດ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຳ​ທຳນາຍ​ສຳ​ເລັດ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ພຣະ​ໂອດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ເປັນນິດ; ແລະ ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ອອກ​ຈາກຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງ.

29 ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ທ່ານ, ວ່າ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າຂຽນ​ໄວ້​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ.

30 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ທ່ານ​ໃຫ້​ມາຫາພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຍຶດຖື​ຂອງ​ປະທານ​ທີ່​ດີ​ໄວ້​ທຸກ​ຢ່າງ, ແລະ ບໍ່​ແຕະຕ້ອງ​ຂອງ​ຊົ່ວ ຫລື ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ.

31 ແລະ ຈົ່ງ​ຕື່ນ, ແລະ​ ລຸກ​ຂຶ້ນ​ເຖີດ, ໂອ້ ເຢຣູ​ຊາເລັມ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ສວມ​ອາພອນ​ສວຍ​ງາມ​ເຖີດ, ໂອ້ ທິດາ​ຂອງ​ສີ​ໂອນ; ແລະ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ແຂງ​ແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍ​ເຂດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕະຫລອດ​ການ, ເພື່ອ​ທ່ານຈະ​ບໍ່​ສັບສົນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ເພື່ອ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນດອນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄ​ວ້ກັບ​ທ່ານຈະສຳ​ເລັດ, ໂອ້ ເຊື້ອ​ສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

32 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ພ້ອມ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ປະຕິ​ເສດ​ຕົນ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າທຸ​ກຢ່າງ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ປະຕິ​ເສດ​ຕົນ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ຢ່າງ, ແລະ ຮັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ພະລັງ, ຈິດ​ໃຈ, ແລະ ກຳລັງ​ຂອງ​ທ່ານ, ເມື່ອ​ນັ້ນ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ພຽງພໍ​ສຳລັບ​ທ່ານ, ເພື່ອ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ທ່ານ​ຈະ​ດີ​ພ້ອມ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທ່ານ​ດີ​ພ້ອມ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ທ່ານ​ຍ່ອມ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ປະຕິ​ເສດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລີຍ.

33 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທ່ານ​ດີ​ພ້ອມ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ບໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເມື່ອນັ້ນທ່ານ​ຍ່ອມ​ຖືກ​ຊຳລະໃຫ້​ບໍລິສຸດ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໂດຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ທາງ​ການ​ຫລັ່ງ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ອັນ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ທ່ານ, ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ, ປາ​ດສະ​ຈາກ​ມົນທິນ.

34 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ກ່າວ​ຄຳ​ອຳລາ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ. ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ໄປ​ພັກ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ສຸຂະ​ເສີມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຈົນ​ກວ່າ​ວິນ​ຍານ ແລະ ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັນ​ອີກ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ໄຊຊະນະ​ທາງ​ອາກາດ, ເພື່ອ​ມາ​ພົບ​ທ່ານ​ຕໍ່ໜ້າ​ບ່ອນ​ພິພາກສາ​ອັນ​ໜ້າ​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ໂຮ​ວາ​ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຜູ້​ພິພາກສາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນ​ດອນ​ຂອງ​ທັງ​ຄົນ​ເປັນ ແລະ ຄົນ​ຕາຍ. ອາ​ແມນ.

ຈົບ