Kapitola 10

Svědectví o Knize Mormonově přichází mocí Ducha Svatého–Dary Ducha jsou udíleny věrným–Duchovní dary vždy doprovázejí víru–Moroniova slova promlouvají z prachu–Pojďte ke Kristu, buďte v něm zdokonalováni a posvěcujte svou duši. Kolem roku 421 po Kr.

  Nyní já, Moroni, píši něco, co se mi zdá dobré; a píši svým bratřím Lamanitům; a chtěl bych, aby věděli, že uplynulo více nežli čtyři sta a dvacet let od doby, kdy bylo dáno znamení o příchodu Krista.

  A zapečetím tyto záznamy poté, co k vám promluvím několik slov cestou nabádání.

  Vizte, chtěl bych vás nabádati, abyste, až budete čísti tyto věci, bude-li to moudrost v Bohu, že je budete čísti, pamatovali, jak milosrdný byl Pán k dětem lidským od stvoření Adama až do doby, kdy tyto věci obdržíte, a abyste o tom přemítali v srdci svém.

  A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé; a budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.

  A mocí Ducha Svatého můžete znáti pravdu ohledně všech věcí.

  A cokoli, co je dobré, je spravedlné a pravdivé; pročež, nic, co je dobré, nepopírá Krista, ale potvrzuje, že on jest.

  A vy můžete věděti, že on jest, mocí Ducha Svatého; pročež bych vás chtěl nabádati, abyste nepopírali moc Boží; neboť on působí mocí podle víry dětí lidských, stejně dnes a zítra a na věky.

  A opět vás nabádám, bratří moji, abyste nepopírali dary Boží, neboť jsou mnohé; a pocházejí od téhož Boha. A jsou různé způsoby, jimiž jsou tyto dary udíleny; ale je to tentýž Bůh, který působí všechno ve všech; a lidem jsou předávány projevy Ducha Božího, k jejich prospěchu.

  Neboť vizte, jednomu je dáno Duchem Božím, aby mohl učiti slovu moudrosti;

  10 A jinému, aby mohl učiti slovu poznání skrze téhož Ducha;

  11 A jinému převeliká víra; a jinému dary uzdravování skrze téhož Ducha;

  12 A opět, jinému, aby mohl konati mocné zázraky;

  13 A opět, jinému, aby mohl prorokovati o všech věcech;

  14 A opět, jinému spatřiti anděly a sloužící duchy;

  15 A opět, jinému všemožné jazyky;

  16 A opět, jinému vykládání jazyků a různých druhů jazyků.

  17 A všechny tyto dary přicházejí Duchem Kristovým; a přicházejí ke každému jednotlivě; podle jeho vůle.

  18 A chtěl bych vás nabádati, milovaní bratří moji, abyste pamatovali, že každý dobrý dar pochází od Krista.

  19 A chtěl bych vás nabádati, milovaní bratří moji, abyste pamatovali, že on je tentýž včera, dnes a na věky, a že všechny tyto dary, o kterých jsem promlouval a které jsou duchovní, nikdy nepominou, dokonce dokud svět bude státi, leda pro nevíru dětí lidských.

  20 Pročež, musí býti víra; a musí-li býti víra, musí také býti naděje; a musí-li býti naděje, musí také býti pravá láska.

  21 A pokud nemáte pravou lásku, nemůžete býti nikterak spaseni v království Božím; a také nemůžete býti spaseni v království Božím, nemáte-li víru; a také nemáte-li žádnou naději.

  22 A nemáte-li žádnou naději, musíte nezbytně býti zoufalí; a zoufalství přichází pro nepravost.

  23 A Kristus vskutku pravil našim otcům: Máte-li víru, můžete činiti všechny věci, které jsou pro mne žádoucí.

  24 A nyní, promlouvám ke všem končinám země – že přijde-li den, kdy moc a dary Boží mezi vámi pominou, bude to pro nevíru.

  25 A běda buď dětem lidským, bude-li tomu tak; neboť nebude mezi vámi nikdo, kdo činí dobro, ne, ani jediný. Neboť bude-li mezi vámi jediný, který činí dobro, bude působiti mocí a dary Božími.

  26 A běda těm, kteří způsobí, že tyto věci pominou, a oni zemřou, neboť zemřou ve svých hříších, a nemohou býti spaseni v království Božím; a pravím tak podle slov Kristových; a nelžu.

  27 A nabádám vás, abyste na tyto věci pamatovali; neboť rychle přichází čas, kdy budete věděti, že nelžu, neboť mne uvidíte u stolice Boží; a Pán Bůh vám řekne: Což jsem vám nehlásal slova svá, jež byla zapsána tímto mužem jako volajícím z mrtvých, ano, dokonce jako mluvícím z prachu

  28 Oznamuji tyto věci, aby se naplnila proroctví. A vizte, vyjdou z úst věčného Boha; a slovo jeho bude syčeti od pokolení k pokolení.

  29 A Bůh vám ukáže, že to, co jsem zapsal, je pravdivé.

  30 A opět bych vás chtěl nabádati, abyste šli ke Kristu a chopili se každého dobrého daru a nedotýkali se daru zlého, ani věci nečisté.

  31 A probuď se a povstaň z prachu, ó Jeruzaléme; ano, a oděj se v krásný šat svůj, ó dcero sionská; a kůly své posilni a rozšiř hranice své na věky, abys již nebyla smíchána, aby smlouvy Věčného Otce, které s tebou učinil, ó dome Izraele, se mohly naplniti.

  32 Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni a popírejte v sobě veškerou bezbožnost; a popřete-li v sobě veškerou bezbožnost a budete-li milovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, pak je milost jeho postačující pro vás, abyste milostí jeho mohli býti dokonalí v Kristu; a jste-li milostí Boží dokonalí v Kristu, nemůžete nikterak popírati moc Boží.

  33 A opět, jste-li milostí Boží dokonalí v Kristu a nepopíráte-li jeho moc, pak jste v Kristu milostí Boží posvěcováni skrze prolití krve Kristovy, což je ve smlouvě Otce na odpuštění hříchů vašich, takže se stáváte svatými, bez poskvrny.

  34 A nyní, říkám všem, mějte se dobře. Brzy půjdu, abych si odpočinul v ráji Božím, dokud nebudou můj duch a tělo opět spojeny a dokud nebudu vítězoslavně přiveden vzduchem, abych se setkal s vámi před příjemnou stolicí velikého Jehovy, Věčného Soudce jak živých, tak mrtvých. Amen.

KONEC