Capitolul 10

O mărturie despre Cartea lui Mormon vine prin puterea Duhului Sfânt—Darurile Spiritului sunt dăruite celor credincioşi—Darurile spirituale însoţesc întotdeauna credinţa—Cuvintele lui Moroni vorbesc din ţărână—Veniţi către Hristos, perfecţionaţi-vă în El şi sfinţiţi-vă sufletele. Circa 421 d.H.

  Acum eu, Moroni, scriu ceva care mie mi se pare că este bun; şi eu scriu către fraţii mei, lamaniţii; şi eu aş dori ca ei să ştie că mai mult de patru sute douăzeci de ani au trecut de când semnul a fost dat despre venirea lui Hristos.

  Şi eu pecetluiesc aceste cronici după ce am spus câteva cuvinte de îndemn către voi.

  Iată, eu doresc să vă îndemn pe voi ca atunci când veţi citi aceste lucruri, dacă înţelepciunea lui Dumnezeu va fi ca voi să le citiţi, voi să vă aduceţi aminte cât de bun a fost Domnul cu copiii oamenilor de la crearea lui Adam şi chiar până la timpul când voi veţi primi aceste lucruri şi să le cântăriţi în inimile voastre.

  Iar atunci când voi veţi primi aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L întrebaţi pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în numele lui Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate; şi dacă voi veţi întreba cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, având credinţă în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt.

  Şi prin puterea Duhului Sfânt veţi putea voi cunoaşte adevărul tuturor lucrurilor.

  Şi orice lucru care este bun este drept şi adevărat; de aceea, nimic care este bun nu Îl tăgăduişte pe Hristos, ci recunoaşte că El este.

  Şi voi veţi şti că El este prin puterea Duhului Sfânt; de aceea, eu aş dori să vă sfătuiesc să nu tăgăduiţi puterea lui Dumnezeu; căci El lucrează prin puterea Sa, potrivit cu credinţa copiilor oamenilor, la fel astăzi şi mâine şi în vecii vecilor.

  Şi iarăşi vă sfătuiesc eu pe voi, cfraţii mei, să nu tăgăduiţi darurile lui Dumnezeu, căci ele sunt multe; şi ele vin de la acelaşi Dumnezeu. Şi sunt diferite feluri în care aceste daruri sunt date; dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toate cele; şi ele sunt date prin manifestarea Spiritului lui Dumnezeu către oameni, spre binele lor;

  Căci iată, unora le este dat prin Spiritul lui Dumnezeu ca să predice cuvântul de înţelepciune;

  10 Iar altuia îi este dat să predice cuvântul cunoaşterii prin acelaşi Spirit;

  11 Iar altuia, nespus de mare credinţă; iar altuia, darul vindecării prin acelaşi Spirit;

  12 Şi iarăşi, altuia, ca el să poată să facă minuni măreţe.

  13 Şi iarăşi, altuia, ca el să profeţească despre toate lucrurile;

  14 Şi iarăşi, altuia, ca să vadă îngerii şi spiritele care îi slujesc;

  15 Şi iarăşi, altuia, tot felul de limbi.

  16 Şi iarăşi, altuia, tălmăcirea limbilor şi a tot felul de limbi.

  17 Şi toate aceste daruri vin prin Spiritul lui Hristos; şi ele vin la fiecare om separat, în acord cu voinţa Lui.

  18 Şi eu aş vrea să vă sfătuiesc pe voi, fraţii mei preaiubiţi, să vă aduceţi aminte că fiecare dar bun vine de la Hristos.

  19 Şi eu aş vrea să vă sfătuiesc pe voi, fraţii mei preaiubiţi, să vă aduceţi aminte că El este acelaşi ieri, astăzi şi în vecii vecilor, şi că toate aceste daruri despre care eu am vorbit, care sunt spirituale, nu vor înceta niciodată atât timp cât lumea va fi, decât în măsura necredinţei copiilor oamenilor.

  20 De aceea, trebuie să fie credinţă; şi dacă trebuie să fie credinţă, trebuie să fie şi nădejde; şi dacă trebuie să fie nădejde, trebuie să fie şi caritate.

  21 Şi dacă voi nu aveţi caritate, atunci în nici un caz nu puteţi să fiţi salvaţi în Împărăţia lui Dumnezeu; şi nici nu puteţi să fiţi salvaţi în Împărăţia lui Dumnezeu dacă nu aveţi credinţă; şi nici dacă nu aveţi nădejde.

  22 Şi dacă voi nu aveţi nici o nădejde, atunci voi trebuie să fiţi disperaţi; şi disperarea vine din cauza nedreptăţii.

  23 Iar Hristos cu adevărat a spus către strămoşii noştri: Dacă voi aveţi credinţă, atunci voi puteţi face toate lucrurile care sunt potrivite pentru Mine.

  24 Şi acum, eu vorbesc către toate marginile pământului—că dacă ziua aceea va veni când puterea şi darurile lui Dumnezeu se vor sfârşi printre voi, aceasta va fi din cauza necredinţei.

  25 Şi vai de copiii oamenilor dacă aceasta se va întâmpla; căci nu va mai fi nimeni printre voi care să facă bine, nici măcar unul. Căci dacă printre voi ar fi unul care ar face bine, atunci el ar lucra prin puterea şi darurile lui Dumnezeu.

  26 Şi vai de aceia care vor face ca aceste lucruri să piară şi care vor muri, căci ei mor în păcatele lor şi nu pot fi salvaţi în Împărăţia lui Dumnezeu; şi eu vorbesc aceasta în acord cu cuvintele lui Hristos; şi eu nu mint.

  27 Şi eu vă sfătuiesc să vă aduceţi aminte de aceste lucruri; căci timpul va veni cu repeziciune când voi veţi şti că eu nu mint, căci voi mă veţi vedea pe mine la scaunul de judecată al lui Dumnezeu; iar Domnul Dumnezeu va spune către voi: Nu am vestit Eu cuvintele Mele către voi, care au fost scrise de către acest om, la fel ca şi unul strigând dintre morţi, da, chiar la fel ca şi unul vorbind din ţărână

  28 Eu declar aceste lucruri pentru împlinirea profeţiilor. Şi iată, acestea vor ieşi din gura Dumnezeului Veşnic; iar cuvântul Lui va răsuna din generaţie în generaţie.

  29 Şi Dumnezeu vă va arăta vouă că ceea ce eu am scris este adevărat.

  30 Şi iarăşi, eu aş dori să vă sfătuiesc pe voi să veniţi la Hristos şi să puneţi mâna pe fiecare dar bun şi să nu atingeţi nici un dar rău şi nici un lucru necurat.

  31 Şi trezeşte-te şi ridică-te din ţărână, o, tu Ierusalime; da, şi îmbracă-ţi veşmintele tale cele frumoase, o, fiică a Sionului; şi întăreşte-ţi ţăruşii şi lărgeşte-ţi graniţele pentru totdeauna, pentru ca tu să nu mai fii amestecat niciodată, pentru ca legămintele Tatălui Veşnic pe care El le-a făcut cu tine, o, casă a lui Israel, să poată fi înfăptuite.

  32 Da, veniţi la Hristos şi perfecţionaţi-vă pentru El şi lepădaţi-vă de orice necredinţă; şi dacă voi vă veţi lepăda de orice necredinţă şi-L veţi iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea şi tăria voastră, atunci harul Lui este destul pentru voi pentru ca prin harul Lui voi să puteţi să fiţi perfecţi în Hristos; şi dacă prin harul lui Dumnezeu voi sunteţi perfecţi în Hristos, atunci voi în nici un caz nu puteţi să tăgăduiţi puterea lui Dumnezeu.

  33 Şi iarăşi, dacă voi prin harul lui Dumnezeu sunteţi perfecţi în Hristos şi nu tăgăduiţi puterea Lui, atunci voi sunteţi sfinţiţi în Hristos prin harul lui Dumnezeu, prin vărsarea sângelui lui Hristos, care este în legământul Tatălui pentru iertarea păcatelor voastre, pentru ca voi să deveniţi sfinţi, fără de pată.

  34 Şi acum eu vă zic vouă tuturor rămas bun. Eu în curând mă duc să mă odihnesc în paradisul lui Dumnezeu până când spiritul şi trupul meu se vor reuni iarăşi şi eu voi fi adus triumfător prin aer ca să vă întâlnesc pe voi înaintea scaunului plăcut de judecată al marelui Iehova, Judecătorul Veşnic al celor vii, precum şi al celor morţi. Amin.