Kapitola 2

Ježíš dal dvanácti nefitským učedníkům moc předávati dar Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.

  Slova Kristova, která promlouval ke svým učedníkům, když na ně vkládal ruce, k oněm dvanácti, které vyvolil –

  A oslovil je jménem řka: Budete vzývati Otce ve jménu mém v mocné modlitbě; a poté, co tak učiníte, budete míti moc, že tomu, na koho vložíte ruce své, dáte Ducha Svatého; a ve jménu mém jej budete dávati, neboť tak činí apoštolové moji.

  Nyní, Kristus jim pravil tato slova v době svého prvého projevení; a zástup to neslyšel, ale učedníci to slyšeli; a na všechny, na něž vložili ruce své, sestoupil Duch Svatý.