Kniha Moroniova

Kapitola 2

Ježíš dal dvanácti nefitským učedníkům moc předávati dar Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 Slova Kristova, která promlouval ke svým aučedníkům, když na ně vkládal ruce, k oněm dvanácti, které vyvolil –

2 A oslovil je jménem řka: Budete vzývati Otce ve jménu mém v mocné modlitbě; a poté, co tak učiníte, budete míti amoc, že tomu, na koho vložíte bruce své, cdáte Ducha Svatého; a ve jménu mém jej budete dávati, neboť tak činí apoštolové moji.

3 Nyní, Kristus jim pravil tato slova v době svého prvého projevení; a zástup to neslyšel, ale učedníci to slyšeli; a na všechny, na něž avložili ruce své, sestoupil Duch Svatý.