Kapitola 3

Starší vysvěcují kněze a učitele vkládáním rukou. Kolem roku 401–421 po Kr.

  Způsob, jakým učedníci, kteří byli nazýváni staršími církve, vysvěcovali kněze a učitele –

  Poté, co se pomodlili k Otci ve jménu Kristově, vložili na ně ruce své a pravili:

  Ve jménu Ježíše Krista tě vysvěcuji, abys byl knězem (nebo jestliže to byl učitel, vysvěcuji tě, abys byl učitelem), abys kázal pokání a odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista, vytrvalou vírou ve jméno jeho až do konce. Amen.

  A tímto způsobem vysvěcovali kněze a učitele podle darů a povolání Božích lidem; a vysvěcovali je mocí Ducha Svatého, který byl v nich.