ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ

ບົດ​ທີ 4

ວິທີ​ແອວ​ເດີ ແລະ ປະ​ໂລຫິດ​ປະຕິບັດ​ສິນ​ລະ​ລຶກ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ເຂົ້າຈີ່​ມີ​ອະທິບາຍ​ໄວ້. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

1 ນີ້​ຄື​ວິທີ​ຂອງ​ແອວ​ເດີ ແລະ ປະ​ໂລຫິດ​ປະຕິບັດ​ເນື້ອ​ໜັງ ແລະ ໂລຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໃຫ້​ຄົນ​ໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ; ແລະ ພວກ​ເ​ຂົາໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ວິທີ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ; ແລະ ແອວ​ເດີ ຫລື ປະ​ໂລຫິດ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ມັນ—

2 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຄຸ​ເຂົ່າ​ລົງ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄົນ​ໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ແລະ ໄດ້​ອະທິຖານ​ຫາ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

3 ໂອ້ ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນ​ດອນ, ພວກ​ຂ້າພຣະ​ອົງ​ທູນ​ຂໍພຣະ​ອົງ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ໂປດ​ປະທານ​ພອນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົ້າຈີ່​ນີ້​ສັກສິດ​ແກ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ທັງຫລາຍ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ສ່ວນ ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະທານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ກາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ເປັນ​ສັກຂີ​ພະຍານ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ, ໂອ້ ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ບິດາ​ຜູ້​ສະຖິດ​ນິລັນດອນ, ວ່າ​ເຂົາ​ເຕັມ​ໃຈ​ຮັບ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ລະນຶກ​ເຖິງ​ພຣະ​ອົງ​ຕະຫລອດ​ເວລາ ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຊຶ່ງ​ປະທານ​ໃຫ້​ເຂົາ, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ຕະຫລອດ​ເວລາ. ອາ​ແມນ.