Lolomi
Faasoa Atu

O Le Tusi a Moronae

Mataupu 4

Ua faamalamalama mai le ala e faamanuia ai e toeaina ma faitaulaga le areto o le faamanatuga. E tusa o le 401–421 T.A.

1 O le aala e faamanuia ma tufa atu ai e o latou etoeaina ma faitaulaga le tino ma le toto o Keriso i le ekalesia; ma sa latou ifaia e tusa ma poloaiga a Keriso; o le mea lea ua matou iloa ai ua sao le ala; ma o le toeaina po o le faitaulaga na faia—

2 Ma sa latou tootutuli i lalo faatasi ma le ekalesia, ma tatalo atu i le Tamā i le suafa o Keriso, ua fai atu:

3 Le Atua e, le Tamā Faavavau, matou te ole atu ia te oe i le suafa o lou Alo, o Iesu Keriso, ia e faamanuiaina ma faapaiaina lenei aareto i agaga o i latou uma o e e fetagofi i ai; ina ia latou taumamafa i le efaamanatuina o le tino o lou Alo, ma molimau atu ia te oe, le Atua e, le Tamā Faavavau, latou te loto ina e ave i o latou luga le isuafa o lou Alo, ma manatua pea o ia, ma tausi i ana poloaiga ua ia tuuina mai ia te i latou, ina ia latou maua pea lona oAgaga e faatasi ma i latou. Amene.