Kniha Moroniova

Kapitola 4

Je vysvětleno, jak starší a kněží žehnají chléb svátosti. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 aZpůsob, jakým jejich bstarší a kněží podávali tělo a krev Kristovu církvi; a cžehnali je podle přikázání Kristových; pročež víme, že tento způsob je pravý; a žehnal je starší nebo kněz –

2 A poklekli s církví a modlili se k Otci ve jménu Kristově řkouce:

3 Ó Bože, Věčný Otče, prosíme tě ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista, abys požehnal a posvětil tento achléb duším všech těch, kteří jej přijímají; aby jej mohli jísti na bpamátku těla tvého Syna a tobě dosvědčiti, ó Bože, Věčný Otče, že jsou ochotni vzíti na sebe cjméno tvého Syna a vždy na něj pamatovati a zachovávati jeho přikázání, jež jim dal, aby mohli vždy míti jeho dDucha, aby byl s nimi. Amen.