ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ

ບົດ​ທີ 6

ຄົນ​ທີ່ກັບ​ໃຈ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ສະມາຊິກ—ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຜູ້​ທີ່​ກັບ​ໃຈ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ—ການ​ປະຊຸມ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ. ປະ​ມານ ຄ.ສ. 401–421.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້ບັບຕິ​ສະມາ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ແອວ​ເດີ, ປະ​ໂລຫິດ, ແລະ ຄູ​ສອນ ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ນອກ​ຈາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ນຳ​ຜົນ​ອອກ​ມາວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ມີຄ່າ​ຄວນ.

2 ທັງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜູ້​ໃດ​ມາ​ສູ່​ການ​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ນອກ​ຈາກ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຊອກ​ຊ້ຳ ແລະ ວິນ​ຍານ​ທີ່​ສຳນຶກ​ຜິດ, ແລະ ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ​ແທ້ໆ​ຈາກ​ບາບ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

3 ແລະ ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜູ້​ໃດ​ມາ​ສູ່ບັບຕິ​ສະມາ​ນອກ​ຈາກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮັບ​ພຣະນາມຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເສຍ​ກ່ອນ, ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ.

4 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ແລ້ວ, ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໄດ້​ກະທຳ ແລະ ຊຳລະ​ລ້າງ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຂາວ​ສະອາດ​ແລ້ວ, ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ຊື່​ຂອງ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ໄວ້, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກຈົດ​ຈຳ ແລະ ບຳລຸງ​ລ້ຽງ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຳ​ອັນ​ປະ​ເສີດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ຮັກສາ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ການ​ອະທິຖານ​ຕະຫລອດ​ເວລາ, ໂດຍ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ຄຸນ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຜູ້​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັດທາ​ຂອງ​ເຂົາ​ສົມບູນ.

5 ແລະ ຄົນ​ໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໄດ້​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ, ເພື່ອ​ຖື​ສິນ​ອົດ​ເຂົ້າ ແລະ ເພື່ອ​ອະທິຖານ ແລະ ເພື່ອ​ສົນທະນາ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຜາສຸກ​ຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

6 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ມາ​ຊຸມ​ນຸມກັນ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ​ເພື່ອ​ຮັບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ເຫລົ້າ​ແວງ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ.

7 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ໄດ້ກະທຳ​ຄວາມ​ຊົ່ວຮ້າຍ, ແລະ ມີ​ພະຍານ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ສາມ​ຄົນ​ກ່າວ​ໂທດ​ຜູ້ນັ້ນຕໍ່ໜ້າ​ແອວ​ເດີ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ບໍ່​ສາລະພາບ​ຜິດ​ແລ້ວ, ຊື່​ຂອງ​ເຂົາ​ຍ່ອມ​ຖືກ​ລຶບອອກ, ແລະ ເຂົາ​ຈະບໍ່​ຖືກນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ກັບບັນດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

8 ແຕ່​ວ່າ​ທຸກ​ເທື່ອທີ່​ເຂົາ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ຍົກ​ໂທດດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ, ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ.

9 ແລະ ສາດສະໜາ​ຈັກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕາມ​ວິທີ​ການ​ທຳ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ; ເພາະວ່າ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໄດ້​ນຳພາ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ໄປ​ເພື່ອ​ການ​ສັ່ງສອນ, ຫລື ເພື່ອ​ການ​ແນະນຳ, ຫລື ເພື່ອ​ການ​ໄຫວ້​ວອນ, ເພື່ອ​ການ​ອະທິຖານ, ຫລື ເພື່ອ​ການ​ຮ້ອງ​ເພງ, ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ໄປ​ດັ່ງນັ້ນ.