Chương 6

Những người hối cải được làm phép báp têm và được kết tình thân hữu—Các tín hữu của Giáo Hội biết hối cải sẽ được tha thứ—Các buổi nhóm họp được điều khiển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Khoảng 401–421 sau t.c.

  Và giờ đây, tôi nói về phép báp têm. Này, các anh cả, các thầy tư tế, và các thầy giảng đều được báp têm; và họ không được báp têm nếu họ không đưa ra những thành quả chứng minh rằng họ xứng đáng được báp têm.

  Và họ cũng không nhận ai vào lễ báp têm trừ khi những người ấy đến với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối, và chứng tỏ cho giáo hội biết rằng, họ đã thực sự hối cải tất cả tội lỗi của mình.

  Và không một ai được nhận vào lễ báp têm trừ khi họ chịu mang danh Đấng Ky Tô và quyết tâm phục vụ Ngài cho tới cùng.

  Và sau khi họ đã được nhận vào lễ báp têm, và được quyền năng của Đức Thánh Linh tác động cùng tẩy sạch, thì họ được kể là dân của giáo hội của Đấng Ky Tô; và tên họ được ghi nhận, ngõ hầu họ được nhớ tới và được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế, để giữ họ đi con đường đúng, làm cho họ luôn luôn chú tâm cầu nguyện, và chỉ trông cậy vào công nghiệp của Đấng Ky Tô, là Đấng tạo nên và hoàn tất đức tin của họ.

  Và giáo hội thường nhóm họp, để nhịn ăn và cầu nguyện, và để nói với nhau về sự an lạc của tâm hồn mình.

  Và họ thường nhóm họp để chia xẻ bánh và rượu, trong sự tưởng nhớ tới Chúa Giê Su.

  Và họ nghiêm nhặt gìn giữ để cho không có một sự bất chính nào có thể xảy ra giữa bọn họ; và bất cứ ai bị xem là đã phạm điều bất chính, thì sẽ bị ba nhân chứng trong giáo hội kết tội trước mặt các anh cả, và nếu họ không hối cải và không thú tội thì tên của họ sẽ bị xóa bỏ và họ sẽ không còn được xem là dân của Đấng Ky Tô nữa.

  Nhưng một khi họ hối cải và chân thành xin được tha thứ thì họ sẽ được tha thứ.

  Và các buổi nhóm họp của họ được giáo hội điều khiển theo sự tác động của Thánh Linh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh; vì dù thuyết giảng, khuyên nhủ, cầu nguyện, khẩn cầu, hay ca hát, mà họ được quyền năng của Thánh Linh hướng dẫn, thì những việc đó đều được thực hiện.