In
Chia sẻ

Sách Mô Rô Ni

Chương 6

Những người hối cải được làm phép báp têm và được kết tình thân hữu—Các tín hữu của Giáo Hội biết hối cải sẽ được tha thứ—Các buổi nhóm họp được điều khiển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Khoảng 401–421 sau T.C.

1 Và giờ đây, tôi nói về aphép báp têm. Này, các anh cả, các thầy tư tế, và các thầy giảng đều được báp têm; và họ không được báp têm nếu họ không đưa ra những thành quả chứng minh rằng họ bxứng đáng được báp têm.

2 Và họ cũng không nhận ai vào lễ báp têm trừ khi những người ấy đến với một atấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối, và chứng tỏ cho giáo hội biết rằng, họ đã thực sự hối cải tất cả tội lỗi của mình.

3 Và không một ai được nhận vào lễ báp têm trừ khi họ chịu amang danh Đấng Ky Tô và quyết tâm phục vụ Ngài cho tới cùng.

4 Và sau khi họ đã được nhận vào lễ báp têm, và được quyền năng của Đức Thánh Linh tác động cùng atẩy sạch, thì họ được kể là dân của giáo hội của Đấng Ky Tô; và btên họ được ghi nhận, ngõ hầu họ được nhớ tới và được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế, để giữ họ đi con đường đúng, làm cho họ luôn luôn cchú tâm cầu nguyện, và chỉ dtrông cậy vào công nghiệp của Đấng Ky Tô, là eĐấng tạo nên và hoàn tất đức tin của họ.

5 agiáo hội bthường nhóm họp, để cnhịn ăn và cầu nguyện, và để nói với nhau về sự an lạc của tâm hồn mình.

6 Và họ thường nhóm họp để chia xẻ bánh và rượu, trong sự tưởng nhớ tới Chúa Giê Su.

7 Và họ nghiêm nhặt gìn giữ để cho akhông có một sự bất chính nào có thể xảy ra giữa bọn họ; và bất cứ ai bị xem là đã phạm điều bất chính, thì sẽ bị bba nhân chứng trong giáo hội kết tội trước mặt ccác anh cả, và nếu họ không hối cải và không dthú tội thì tên của họ sẽ bị exóa bỏ và họ sẽ không còn được xem là dân của Đấng Ky Tô nữa.

8 Nhưng amột khi họ hối cải và chân thành xin được btha thứ thì họ sẽ được tha thứ.

9 Và các buổi nhóm họp của họ được giáo hội ađiều khiển theo sự tác động của Thánh Linh và bởi quyền năng của bĐức Thánh Linh; vì dù thuyết giảng, khuyên nhủ, cầu nguyện, khẩn cầu, hay ca hát, mà họ được quyền năng của Thánh Linh hướng dẫn, thì những việc đó đều được thực hiện.