Lolomi
Faasoa Atu

O Le Tusi a Moronae

Mataupu 6

O tagata e salamo ia papatiso ma faaaumeaina—O tagata o le Ekalesia o e e salamo e faamagaloina—Ia taitaia sauniga i le mana o le Agaga Paia. E tusa o le 401–421 T.A.

1 Ma o lenei ou te tautala atu e uiga i le apapatisoga. Faauta, sa papatisoina toeaina, faitaulaga, ma aoao; ma sa le papatisoina i latou vagana ai ua latou fua mai fua e tatau ai e iloa ai ua latou eagavaa.

2 Pe na latou talia foi soo se tasi i le papatisoga vagana ai ua latou o mai i luma ma le aloto momomo ma le agaga salamo, ma molimau mai i le ekalesia ua latou salamo faamaoni ia latou agasala uma.

3 Ma sa leai se tasi na talia i le papatisoga vagana ai ua latou aave i o latou luga le suafa o Keriso, ma ua i ai le mauai e auauna atu ia te ia e oo i le iuga.

4 Ma ina ua uma ona taliaina o i latou i le papatisoga, ma galueaiina ma afaamamaina e le mana o le Agaga Paia, sa faitauina i latou i totonu o tagata o le ekalesia a Keriso; ma sa ave o latou eigoa ina ia manatua i latou ma tausia i le afioga lelei a le Atua, e faatutumau ai i latou i le ala sao, e faatutumau ai i latou ia imataala e le aunoa i le tatalo, ua nao galuega a Keriso, o le o le opogai ma le iuga o lo latou faatuatua, ua ufaalagolago i ai.

5 Ma sa potopoto asoo faatasi le eekalesia, e ianapopogi ma tatalo, ma talatalanoa, o le tasi i le tasi, e uiga i le uelefea o o latou agaga.

6 Ma sa latou potopoto soo faatasi e taumamafa i le areto ma le uaina, i le faamanatuina o le Alii o Iesu.

7 Ma sa latou tausisi ma le faaeteete ina ia aleai se amioletonu e i totonu o i latou; ma o soo se tasi e maua ua ia faia le amioletonu, ma e toatolu emolimau o le ekalesia e tausalaina ai i latou i luma o itoeaina, ma afai latou te le salamo, ma ole faatoese, sa utineia ese o latou igoa, ma sa le faitauina i latou i totonu o tagata o Keriso.

8 Ae o asoo se taimi sa latou salamo ai ma saili le faamagaloga, ma le faamoemoe faamaoni, sa efaamagaloina i latou.

9 Ma sa ataitaia a latou sauniga e le ekalesia e tusa ma galuega a le Agaga, ma le mana o le eAgaga Paia; ona o soo se mea na taitaia ai i latou e Agaga Paia e talai, pe apoapoai, pe tatalo, pe aioi, pe pepese atu ai, sa faapea lava ona faia.