Kniha Moroniova

Kapitola 6

Kajícní lidé jsou pokřtěni a vřele přijímáni – Členům církve, kteří činí pokání, je odpuštěno – Shromáždění jsou vedena mocí Ducha Svatého. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 A nyní, promlouvám o akřtu. Vizte, starší, kněží a učitelé byli pokřtěni; a nebyli pokřtěni, ledaže přinesli vhodné plody, že jsou toho bhodni.

2 Ani nepřijali ke křtu nikoho, pokud nepřišel se srdcem azlomeným a duchem zkroušeným a nedosvědčil církvi, že činil opravdově pokání ze všech svých hříchů.

3 A nikdo nebyl přijat ke křtu, ledaže na sebe avzal jméno Kristovo, maje odhodlání sloužiti mu až do konce.

4 A poté, co byli přijati ke křtu a zapůsobila na ně moc Ducha Svatého a aočistila je, byli počítáni mezi lid církve Kristovy; a jejich bjména byla zaznamenána, aby na ně mohlo býti pamatováno a aby mohli býti vyživováni dobrým slovem Božím, aby je udržovalo na správné cestě a aby je neustále udržovalo cbdělé v modlitbě, dspoléhajíce se jedině na zásluhy Kristovy, který je epůvodcem i dokonavatelem víry jejich.

5 A acírkev se bčasto scházela, aby se cpostili a modlili a aby jeden s druhým mluvili o blahu svých duší.

6 A scházeli se často, aby přijímali chléb a víno na památku Pána Ježíše.

7 A přísně dbali na to, aby mezi nimi nebyla ažádná nepravost; a kdokoli byl přistižen, že páchá nepravost, a btři svědkové církve ho odsoudili před cstaršími, a jestliže nečinil pokání a dnepřiznal se, bylo jeho jméno evymazáno a nebyl počítán mezi lid Kristův.

8 Ale akolikráte s opravdovým záměrem činili pokání a usilovali o odpuštění, tolikráte jim bylo bodpuštěno.

9 A jejich shromáždění byla církví avedena podle působení Ducha a mocí bDucha Svatého; neboť jak je moc Ducha Svatého vedla, ať kázati nebo nabádati nebo se modliti nebo prositi nebo zpívati, tak činili.