Kniha Moroniho

Kapitola 7

Je dané pozvanie vojsť v odpočinutie Pánove – Modlite sa so skutočným zámerom – Duch Kristov umožňuje ľuďom rozoznávať dobro od zla – Satan presvedčuje ľudí, aby zapreli Krista a činili zlo – Proroci ukazujú na príchod Krista – Vierou sú konané zázraky a slúžia anjeli – Ľudia majú dúfať vo večný život a priľnúť k pravej láske. Okolo roku 401 – 421 po Kr.

1 A teraz ja, Moroni, píšem niekoľko slov otca svojho Mormona, ktoré hovoril o viere, nádeji a pravej láske; lebo týmto spôsobom on hovoril k ľudu, keď ich učil v synagóge, ktorú postavili ako miesto uctievania.

2 A teraz ja, Mormon, hovorím k vám, milovaní bratia moji; a je to milosťou Boha Otca a nášho Pána Ježiša Krista a jeho svätou vôľou, kvôli daru jeho povolania daného mne, že mi je dovolené k vám v túto dobu hovoriť.

3 A preto, chcem hovoriť k vám, ktorí ste z cirkvi, ktorí ste pokojnými nasledovníkmi Krista a ktorí ste obdržali dostatočnú nádej, ktorou môžete vojsť do odpočinutia Pánovho, od doby tejto naďalej, pokiaľ nebudete odpočívať u neho v nebi.

4 A teraz, bratia moji, súdim veci tieto o vás pre pokojné kráčanie vaše s deťmi ľudskými.

5 Lebo pamätám na slovo Božie, ktoré hovorí, že podľa ich skutkov poznáte ich; lebo ak sú skutky ich dobré, potom sú oni tiež dobrí.

6 Lebo hľa, Boh povedal: Človek, ktorý je zlý, nemôže činiť to, čo je dobré; lebo ak prináša dar alebo ak sa modlí k Bohu, pokiaľ to nebude činiť so skutočným zámerom, nijako mu to neprospieva.

7 Lebo hľa, nie je mu to počítané za spravodlivosť.

8 Lebo hľa, ak človek, ktorý je zlý, dáva dar, činí tak zdráhavo; a preto mu je to počítané, ako by si dar bol ponechal; a preto je pred Bohom považovaný za zlého.

9 A podobne je tiež človeku počítané za zlé, ak sa bude modliť, ale nie so skutočným zámerom srdca; áno, a nijako mu to neprospeje, lebo Boh nikoho takého neprijíma.

10 A preto človek, ktorý je zlý, nemôže činiť to, čo je dobré; ani nebude dávať dobrý dar.

11 Lebo hľa, horký prameň nemôže prinášať dobrú vodu; ani dobrý prameň nemôže prinášať vodu horkú; a preto, človek, ktorý je služobníkom diabla, nemôže nasledovať Krista; a ak nasleduje Krista, nemôže byť služobníkom diabla.

12 A preto všetky veci, ktoré sú dobré, prichádzajú od Boha; a to, čo je zlé, prichádza od diabla; lebo diabol je nepriateľom Boha a bojuje proti nemu neustále, a vyzýva a zvádza hrešiť a činiť to, čo je zlé, neustále.

13 Ale hľa, to, čo je od Boha, vyzýva a nutká činiť dobro neustále; a preto každá vec, ktorá vyzýva a nutká činiť dobro a milovať Boha, a slúžiť mu, je inšpirovaná Bohom.

14 A preto, vystríhajte sa, milovaní bratia moji, aby ste nesúdili, že to, čo je zlé, je od Boha alebo že to, čo je dobré a od Boha, je od diabla.

15 Lebo hľa, bratia moji, je vám dané súdiť, aby ste mohli rozoznávať dobro od zla; a cesta k posúdeniu je tak jasná, aby ste mohli rozoznávať s dokonalým poznaním, ako denné svetlo od temnej noci.

16 Lebo hľa, Duch Kristov je daný každému človeku, aby mohol rozoznávať dobro od zla; a preto, ukazujem vám spôsob, ako súdiť; lebo každá vec, ktorá vyzýva činiť dobro a presvedčuje veriť v Krista, je vyslaná mocou a darom Krista; a preto môžete vedieť s dokonalým poznaním, že je od Boha.

17 Ale čokoľvek, čo presviedča ľudí, aby činili zlo a neverili v Krista, a zapierali ho, a neslúžili Bohu, o tom môžete vedieť s dokonalým poznaním, že to je od diabla; lebo týmto spôsobom diabol pracuje, lebo nepresviedča nikoho, aby činil dobro, nikoho, ani jedného; ani anjeli jeho to nečinia; ani tí, ktorí sa mu poddávajú.

18 A teraz, bratia moji, vzhľadom na to, že poznáte svetlo, ktorým môžete súdiť, svetlo, ktoré je svetlom Kristovým, hľaďte, aby ste nesúdili nesprávne; lebo rovnakým súdom, akým súdite vy, budete tiež súdení.

19 A preto, naliehavo vás prosím, bratia, aby ste hľadali usilovne v svetle Kristovom, aby ste mohli rozoznávať dobro od zla; a ak sa chopíte každej dobrej veci a ak nebudete odsudzovať, určite budete dieťaťom Kristovým.

20 A teraz, bratia moji, ako je možné, aby ste sa chopili každej dobrej veci?

21 A teraz, prichádzam k onej viere, o ktorej som povedal, že budem hovoriť; a poviem vám, ako sa môžete chopiť každej dobrej veci.

22 Lebo hľa, Boh, poznajúc všetky veci, súc od večnosti do večnosti, hľa, poslal anjelov, aby slúžili deťom ľudským, aby prejavovali ohľadom príchodu Krista; a v Kristovi bude prichádzať každá dobrá vec.

23 A Boh tiež oznamoval vlastnými ústami svojimi prorokom, že Kristus príde.

24 A hľa, rôznymi spôsobmi prejavoval deťom ľudským veci, ktoré sú dobré; a všetky veci, ktoré sú dobré, prichádzajú od Krista; inak by ľudia boli padlými a žiadna dobrá vec by k nim nemohla prísť.

25 A preto, službou anjelov a každým slovom, ktoré vyšlo z úst Božích, začali ľudia preukazovať vieru v Krista; a tak sa vierou chopili každej dobrej veci; a tak tomu bolo až do príchodu Krista.

26 A potom, čo on prišiel, boli ľudia tiež spasení vierou v meno jeho; a vierou sa stávajú synmi Božími. A tak isto, akože Kristus žije, hovoril slová tieto otcom našim, hovoriac: O čokoľvek, čo je dobré, budete prosiť Otca v mene mojom vo viere, veriac, že obdržíte, hľa, to sa vám stane.

27 A preto, milovaní bratia moji, ustali zázraky preto, že Kristus vystúpil do neba a zasadol na pravici Božej, aby si u Otca vyžiadal svoje právo milosrdenstva, ktoré má na deti ľudské?

28 Lebo on naplnil zmysel zákona a požaduje všetkých tých, ktorí v neho majú vieru; a tí, ktorí v neho majú vieru, priľnú ku každej dobrej veci; a preto on obhajuje vec detí ľudských; a prebýva večne v nebesiach.

29 A pretože tak učinil, milovaní bratia moji, ustali zázraky? Hľa, hovorím vám: Nie; ani anjeli neprestali slúžiť deťom ľudským.

30 Lebo hľa, sú mu poddaní, aby slúžili podľa slova príkazu jeho, ukazujúc sa tým, ktorí majú silnú vieru a pevnú myseľ v každej podobe zbožnosti.

31 A úradom ich služby je volať ľudí k pokániu a napĺňať zmluvy Otcove, ktoré učinil s deťmi ľudskými, a činiť ich dielo, a pripravovať medzi deťmi ľudskými cestu hlásaním slova Kristovho vyvoleným nádobám Pána, aby oni mohli o ňom vydávať svedectvo.

32 A činením tohto Pán Boh pripravuje cestu, aby zvyšok ľudí mohol mať vieru v Krista a aby podľa moci jeho mohol Duch Svätý mať miesto v ich srdciach; a týmto spôsobom uskutočňuje Otec zmluvy, ktoré s deťmi ľudskými učinil.

33 A Kristus povedal: Ak budete mať vieru vo mňa, budete mať moc učiniť akúkoľvek vec, ktorá je pre mňa žiaduca.

34 A povedal: Čiňte pokánie, všetky končiny zeme, a poďte ku mne, a buďte pokrstení v mene mojom, a majte vieru vo mňa, aby ste mohli byť spasení.

35 A teraz, milovaní bratia moji, ak je tomu tak, že veci tieto, ktoré som k vám hovoril, sú pravdivé, Boh vám ukáže s mocou a veľkou slávou posledného dňa, že pravdivé sú, a ak sú pravdivé, ustal deň zázrakov?

36 Alebo prestali sa anjeli deťom ľudským ukazovať? Alebo zadržal pred nimi moc Ducha Svätého? Alebo bude ju zadržovať, pokiaľ čas bude trvať alebo zem bude stáť, alebo pokiaľ bude jediný človek na jej tvári, aby bol spasený?

37 Hľa, hovorím vám: Nie; lebo zázraky sú konané vierou; a vierou sa anjeli zjavujú ľuďom a slúžia im; a preto, ak veci tieto ustali, beda buď deťom ľudským, lebo to je pre nevieru, a všetko je márne.

38 Lebo nikto nemôže byť spasený, podľa slov Kristových, iba ak bude mať vieru v meno jeho; a preto, ak veci tieto ustali, potom ustala aj viera; a strašný je stav ľudí, lebo sú, akoby nebolo učinené žiadne vykúpenie.

39 Ale hľa, milovaní bratia moji, ja o vás súdim lepšie, lebo súdim, že pre miernosť svoju máte vieru v Krista; lebo ak nemáte v neho vieru, potom nie ste hodní toho, aby ste boli počítaní medzi ľud cirkvi jeho.

40 A znova, milovaní bratia moji, chcel by som vám hovoriť o nádeji. Ako teda môžete dosiahnuť vieru, pokiaľ nebudete mať nádej?

41 A v čo budete dúfať? Hľa, hovorím vám, že budete mať nádej skrze uzmierenie Krista a skrze moc jeho vzkriesenia, aby ste boli pozdvihnutí k životu večnému, a to pre vieru svoju v neho, podľa prísľubu.

42 A preto, ak má človek vieru, musí nevyhnutne mať nádej; lebo bez viery nemôže byť žiadnej nádeje.

43 A znova, hľa, hovorím vám, že nemôže mať vieru a nádej, pokiaľ nebude mierny a pokorného srdca.

44 A ak je to tak, jeho viera a nádej je márna, lebo nikto nie je pred Bohom prijateľný, iba ak mierny a pokorného srdca; a ak je človek mierny a pokorného srdca a ak vyzná mocou Ducha Svätého, že Ježiš je Kristus, musí nevyhnutne mať pravú lásku; lebo ak nemá pravú lásku, nie je ničím; a preto musí nevyhnutne mať pravú lásku.

45 A pravá láska je trpezlivá a je dobrotivá, a nezávidí, a nie je nadutá, nehľadá svoje, nedá sa ľahko vydráždiť, nemyslí na zlé, a neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa v pravde, znáša všetky veci, verí všetkým veciam, dúfa vo všetky veci a vo všetkých veciach vytrvá.

46 A preto, milovaní bratia moji, ak nemáte pravú lásku, nie ste ničím, lebo pravá láska nikdy nepominie. A preto, priľnite k pravej láske, ktorá je najväčšia zo všetkého, lebo všetky veci musia pominúť –

47 Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky; a ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobre.

48 A preto, milovaní bratia moji, modlite sa k Otcovi z celej sily srdca, aby ste mohli byť naplnení touto láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú pravými nasledovníkmi Syna jeho, Ježiša Krista; aby ste sa mohli stať synmi Božími; aby sme, keď sa zjaví, boli ako on, lebo ho budeme vidieť takého, aký je; aby sme mohli mať túto nádej; aby sme mohli byť očistení tak, ako je čistý on. Amen.