ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ

ບົດ​ທີ 7

ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້​ເຂົ້າສູ່ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ອະທິຖານ​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ—ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ດີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ—ຊາ​ຕານ​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ—ສາດສະດາ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ໂດຍ​ຜ່ານ​ສັດທາ, ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຫລົ່າ​ທູດ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ—ມະນຸດ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຂຽນ​ຄຳ​ຂອງ​ມໍ​ມອນບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ເລັກ​ໜ້ອຍ, ຊຶ່ງ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ສັດທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ; ເພາະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້ ເມື່ອ​ເພິ່ນ​ສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ທຳ​ມະ​ສາ​ລາ ຊຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ໄວ້​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ນະມັດສະການ.

2 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນຂໍ​ເວົ້າກັບ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ແລະ ມັນ​ເປັນ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າພຣະ​ບິດາ, ແລະ ອົງພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ພຣະ​ປະສົງ​ອັນ​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພາະ​ຂອງ​ປະທາ​ນ​ແຫ່ງ​ການ​ເອີ້ນຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ມີ​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸດ​ຍາດ​ໃຫ້​ເວົ້າກັບ​ທ່ານ​ໃນ​ເທື່ອນີ້.

3 ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ທ່ານ​ຜູ້​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕິດຕາມ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກ​ສັນຕິ​ສຸກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຊຶ່ງມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ ຊຶ່ງດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​ນີ້​ທ່ານ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້, ນັບ​ແຕ່​ເວລາ​ນີ້​ເປັນຕົ້ນ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ພັກຜ່ອນ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ສະຫວັນ.

4 ແລະ ບັດ​ນີ້​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕັດສິນ​ເລື່ອງ​ເ​ຫລົ່ານີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ເພາະ​ການ​ເດີນ​ດ້ວຍສັນຕິ​ສຸກ​ຂອງ​ທ່ານກັບ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

5 ເພາະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈື່​ຈຳ​ເຖິງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ຊຶ່ງກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ໂດຍ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ເຂົາ; ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ດີ, ເຂົາ​ກໍ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ເໝືອນ​ກັນ.

6 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ດີ​ບໍ່​ໄດ້; ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ຖະ​ຫວາຍ​ສິ່ງ​ຂອງ ຫລື ອະທິຖານ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ກັບ​ເຂົາ​ເລີຍ ນອກ​ຈາກ​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ.

7 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຈະ​ບໍ່​ນັບວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ສຳລັບ​ເຂົາ.

8 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ຂອງ, ເຂົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໄປ​ຢ່າງ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ; ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງ​ນັບວ່າເຂົາ​ຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ຂອງ​ນັ້ນຢູ່; ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງ​ນັບ​ວ່າ​ເຂົາ​ຊົ່ວ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

9 ແລະ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ມັນຈະ​ຖືກ​ນັບ​ວ່າ​ຊົ່ວ​ຕໍ່​ມະນຸດ​ຄື​ກັນ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ອະທິຖານ ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ໃຈ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ກັບ​ເຂົາ​ເລີຍ, ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຄົນ​ເຊັ່ນນັ້ນ.

10 ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ບໍ່​ໄດ້; ທັງ​ເຂົາ​ຈະ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ບໍ່​ໄດ້.

11 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ອ່າງ​ນ້ຳຂົມ​ຈະ​ໃຫ້​ນ້ຳດີ​ອອກ​ມາ​ບໍ່​ໄດ້; ທັງ​ອ່າງ​ນ້ຳດີ​ຈະ​ໃຫ້​ນ້ຳຂົມ​ອອກມາ​ບໍ່​ໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນ​ທີ່​ຮັບ​ໃຊ້​ມານ​ຈະ​ຕິດຕາມ​ພຣະ​ຄຣິດ​ບໍ່​ໄດ້; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ຕິດຕາມ​ພຣະ​ຄຣິດ ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ມານ​ບໍ່​ໄດ້.

12 ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວມາ​ຈາກ​ມານ; ເພາະ​ມານ​ເປັນ​ສັດຕູ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ເວລາ, ແລະ ເຊື້ອ​ເຊີນ ແລະ ຊັກ​ຈູງມະນຸດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ບາບ ແລະ ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ເວລາ.

13 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຊື້ອ​ເຊີນ ແລະ ຊັກ​ຈູງ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ເວລາ; ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຊື້ອ​ເຊີນ ແລະ ຊັກ​ຈູງ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ, ແລະ ໃຫ້​ຮັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ, ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ດົນ​ໃຈ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

14 ດັ່ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ລະວັງ​ໃຫ້​ດີ, ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຕັດສິນ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ຊົ່ວ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຫລືວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ ແລະ ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າມາ​ຈາກ​ມານ.

15 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ມັນ​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຕັດສິນ, ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ດີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ; ແລະ ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ຕັດສິນ​ນັ້ນ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ດີ, ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ສົມບູນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ກາງ​ເວັນ​ກັບ​ຄວາມ​ມືດ​ຂອງ​ກາງຄືນ.

16 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ມະນຸດ​ທຸກ​ຄົນ, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ຮູ້​ຈັກ​ຄວາມ​ດີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ; ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າ​ພະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ວິທີ​ທີ່​ຈະ​ຕັດສິນ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ ເພາະ​ວ່າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ, ແລະ ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຖືກ​ສົ່ງ​ມາ​ໂດຍ​ອຳນາດ ແລະ ຂອງ​ປະທານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ສົມບູນ​ວ່າ ສິ່ງ​ນັ້ນ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

17 ແຕ່​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊັກ​ຊວນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ ແລະ ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ບໍ່​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເມື່ອນັ້ນທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ສົມບູນ​ວ່າ ມັນ​ມາ​ຈາກ​ມານ; ເພາະ​ມານ​ທຳ​ງານ​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້, ເພາະ​ມາ​ນ​ຈະ​ບໍ່​ຊັກ​ຊວນ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ, ແມ່ນ​ແຕ່​ຄົນ​ດຽວ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ເລີຍ; ທັງ​ບໍລິວານ​ຂອງ​ມັນກໍ​ບໍ່​ເຮັດ; ທັງ​ຄົນ​ທີ່​ຍອມ​ຕົວ​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ມານກໍ​ບໍ່​ເຮັດ.

18 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າທ່ານ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈະ​ຕັດສິນ ຊຶ່ງຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ນັ້ນຄື ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຕັດສິນ​ຜິດ; ເພາະ​ທ່ານ​ຕັດສິນ​ຢ່າງ​ໃດ ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ຕັດສິນ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ນັ້ນ.

19 ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ວິ​ງວອນ​ທ່ານ, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ໃຫ້​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຢ່າງ​ພາກ​ພຽນ​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ດີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຈະ​ຍຶດຖື​ທຸກ​ສິ່ງທີ່​ດີ​ໄວ້, ແລະ ບໍ່​ຕຳ​ນິຕິ​ຕຽນ​ມັນ, ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

20 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຍຶດຖື​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ໄວ້​ໄດ້?

21 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າມາ​ເຖິງ​ສັດທາ​ນັ້ນ, ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ບອກ​ທ່ານ​ເຖິງ​ວິທີ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ຍຶດຖື​ທຸກ​ສິ່ງທີ່​ດີ​ໄວ້​ໄດ້.

22 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ເຈົ້າຮູ້​ທຸກ​ສິ່ງໂດຍ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ຈາກ​ຄວາມ​ເປັນນິດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນນິດ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທູດ​ມາ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ປະຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ໂດຍ​ພຣະ​ຄຣິດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີຈຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ມາ.

23 ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກາດ​ກັບ​ສາດສະດາ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ໂອດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ, ວ່າ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະສະ​ເດັດ​ມາ.

24 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມີ​ຫລາຍ​ວິທີ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ປະກົດ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ; ແລະ ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່ດີ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ; ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ມະນຸດ​ກໍ​ຈະ​ຕົກ​ໄປ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ມາ​ຫາ​ເຂົາ​ໄດ້.

25 ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍ​ການ​ປະຕິບັດ​ສາດສະ​ໜາ​ກິດ​ຂອງ​ເຫລົ່າ​ທູດ, ແລະ ໂດຍ​ທຸກຄຳ​ຊຶ່ງອອກ​ມາຈາກ​ພຣະ​ໂອດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ມະນຸດ​ຈຶ່ງ​ເລີ່ມ​ສະ​ແດງ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ໂດຍ​ສັດທາ​ເຊັ່ນນັ້ນ, ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຍຶດຖື​ທຸກສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ໄວ້; ແລະ ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນຈົນ​ເຖິງ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

26 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ແລ້ວ ມະນຸດ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ໂດຍການ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ໂດຍ​ສັດທາ ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລະ ພຣະ​ຄຣິດ​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ສັນ​ໃດ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຮັບ​ສັ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ກັບ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ເຮົາ​ສັນນັ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ສິ່ງ​ໃດກໍ​ຕາມ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ເຈົ້າທູນ​ຂໍພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ນາມຂອງ​ເຮົາ, ດ້ວຍ​ສັດທາ​ໂດຍ​ເຊື່ອ​ວ່​າເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮັບ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ກັບ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ.

27 ດັ່ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ​ບໍ ເພາະ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດຂຶ້ນ​ໄປ​ສະ​ຫວັນ, ແລະ ປະ​ທັບ​ຢູ່​ທາງ​ຂວາ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ຮຽກຮ້ອງ​ສິດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ?

28 ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຕອບ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ກົດ​ແລ້ວ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຂໍ​ຮັບ​ເອົາ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ແນບ​ສະ​ນິດ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ; ດັ່ງນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ວິງ​ວອນ​ແທນ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ປະ​ທັບ​ຢູ່​ເປັນ​ນິລັນ​ດອນ​ໃນ​ສະຫວັນ.

29 ແລະ ເພາະພຣະ​ອົງ​ໄດ້ກະທຳ​ການ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ​ບໍ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ; ແລະ ທັງ​ເຫລົ່າ​ທູດ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີກ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ເລີຍ.

30 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເພິ່ນຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ຕາມ​ຄຳ​ບັນຊາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ຕົວ​ແກ່​ຜູ້​ມີ​ສັດທາ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ໝັ້ນຄົງ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າທຸກ​ແບບ.

31 ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຄື ຮຽກ​ຮ້ອງ​ມະນຸດ​ມາ​ສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ສຳ​ເລັດ, ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ເພື່ອ​ຕຽມ​ທາງ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ໂດຍ​ການ​ປະກາດ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ແກ່​ພາຊະນະ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ໄວ້, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ອົງ.

32 ແລະ ໂດຍ​ການ​ກະທຳ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕຽມ​ທາງ​ເພື່ອ​ມະນຸດ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຈະ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ວ່າ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຈະ​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່ໃນ​ໃຈ​ຂອງເຂົາຕາມ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ຕາມ​ວິທີ​ນີ້ ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ນຳ​ພັນທະ​ສັນຍາມາ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້ກັບ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

33 ແລະ ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າມີ​ສັດທາ​ໃນ​ເຮົາ, ເຈົ້າຈະ​ມີ​ອຳນາດ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ເຮົາ​ເຫັນ​ສົມຄວນ.

34 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ເຖີດ ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ແລະ ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ລອດ.

35 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ທ່ານ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ ແລະ ລັດສະໝີ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ, ວ່າ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນຄວາມ​ຈິງ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ ວັນ​ແຫ່ງ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ​ບໍ?

36 ຫລື ທູດ​ເລີກ​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ແລ້ວ​ບໍ? ຫລື ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເກັບ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໄປ​ຈາກ​ເຂົາ​ແລ້ວ​ບໍ? ຫລື ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກະທຳ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ເວລາ​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່, ຫລື ໂລກຍັງ​ຕັ້ງຢູ່, ຫລື ຍັງ​ມີ​ຄົນ​ຜູ້​ດຽວ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້ລອດ?

37 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ; ເພາະ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ ສິ່ງ​ມະຫັດ​ສະຈັນ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ; ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ ເຫລົ່າທູດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ ແລະ ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ມະນຸດ; ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໝົດ​ໄປ ວິບັດ​ຍ່ອມ​ມີ​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ແລະ ທຸກ​ສິ່ງກໍ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ.

38 ເພາະ​ຕາມ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ແລ້ວ, ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ລອດ​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໝົດ​ໄປ, ແລ້ວ​ສັດທາ​ກໍ​ໝົດ​ໄປ​ຄື​ກັນ; ແລະ ສະພາບ​ຂອງ​ມະນຸດ​ຈະ​ເປັນ​ຕາຢ້ານ​ຫລາຍ​ຂະໜາດ​ໃດ, ເພາະ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໄຖ່​ກະທຳ​ຂຶ້ນ​ເລີຍ.

39 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕັດສິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ​ນີ້​ຈາກ​ທ່ານ, ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕັດ​ສິນ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເພາະ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ຂອງ​ທ່ານ ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມທີ່​ຈະ​ຖືກ​ນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

40 ແລະ ອີກຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າກັບ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຫວັງ. ທ່ານ​ຈະ​ບັນລຸ​ເຖິງ​ສັດທາ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ?

41 ແລະ ແມ່ນ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຫວັງ? ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນສູ່ຊີວິດ​ນິລັນດອນ, ແລະ ນີ້​ເພາະ​ສັດທາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ຕາມ​ສັນຍາ.

42 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ໃດ​ມີ​ສັດທາ​ກໍ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ; ເພາະວ່າ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ສັດທາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ.

43 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ມະນຸດ​ຈະ​ມີ​ສັດທາ ແລະ ຄວາມຫວັງ​ບໍ່​ໄດ້, ນອກ​ຈາກ​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ.

44 ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ສັດທາ ແລະ ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ ເພາະວ່າ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ນອກ​ຈາກ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ໃດ​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ, ແລະ ສາລະພາບ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄື ພຣະ​ຄຣິດ, ຜູ້​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ, ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ ເຂົາ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ອັນ​ໃດ​ເລີຍ; ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ.

45 ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ອົດທົນ​ໄດ້​ດົນ​ນານ, ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ, ແລະ ບໍ່​ອິດສາ​ບັງ​ບຽດ, ແລະ ບໍ່​ທະ​ເຍີ​ທະຍານ, ແລະ ບໍ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ເພື່ອ​ຕົນ​ເອງ, ບໍ່​ຄຽດ​ງ່າຍ, ບໍ່​ຄິດ​ຊົ່ວ, ແລະ ບໍ່​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແຕ່​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ, ທົນ​ແບກ​ຫາບ​ທຸກ​ສິ່ງ, ເຊື່ອທຸກ​ສິ່ງ, ຫວັງ​ທຸກ​ສິ່ງ, ອົດທົນ​ທຸກ​ສິ່ງ.

46 ດັ່ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ, ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ອັນ​ໃດ​ເລີຍ, ເພາະ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ດຳລົງ​ຢູ່​ຕະຫລອດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງ​ຍຶດ​ໝັ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ, ເພາະວ່າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຕ້ອງ​ໝົດ​ສິ້ນ​ໄປ—

47 ແຕ່​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນຄື​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ມັນອົດທົນ​ຕະຫລອດ​ການ; ແລະ ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ມັນໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ, ຍ່ອມ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ກັບ​ຜູ້ນັ້ນ.

48 ດັ່ງນັ້ນ, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ອະທິຖານ​ຫາ​ພຣະ​ບິດາ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ພະລັງ​ແຫ່ງ​ໃຈ, ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ນີ້, ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ປະທານ​ໃຫ້​ທຸກຄົນ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ເພື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ເມື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ສະ​ເດັດ​ມາ ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ອົງ, ເພາະວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຢູ່​ນັ້ນ, ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ນີ້; ຄື​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ບໍລິສຸດ. ອາ​ແມນ.