Kniha Moroniova

Kapitola 8

Křest malých dětí je zlou ohavností – Malé děti jsou živy v Kristu díky usmíření – Víra, pokání, mírnost a pokora srdce, přijetí Ducha Svatého a vytrvání do konce vedou ke spasení. Kolem roku 401–421 po Kr.

1 List mého aotce Mormona napsaný mně, Moronimu; a napsal mi jej krátce po mém povolání ke službě. A takto mi psal řka:

2 Můj milovaný synu Moroni, raduji se převelice, že se tvůj Pán, Ježíš Kristus, na tebe rozpomenul a že tě povolal do služby své a ke svatému dílu svému.

3 Pamatuji na tebe vždy ve svých modlitbách, modle se neustále k Bohu Otci ve jménu jeho Svatého dítěte Ježíše, aby tě, skrze svou nekonečnou adobrotivost a bmilost, zachovával skrze vytrvalost víry ve jméno jeho až do konce.

4 A nyní, synu můj, promlouvám k tobě o tom, co mne nesmírně rmoutí; neboť zarmucuje mne, že mají vyvstávati aspory mezi vámi.

5 Neboť jestliže jsem zvěděl pravdu, jsou mezi vámi spory ohledně křtu vašich malých dětí.

6 A nyní, synu můj, přeji si, abys pracoval pilně, aby byl tento veliký omyl z prostředku vašeho odstraněn; neboť s tímto záměrem píši tento list.

7 Neboť ihned poté, co jsem tyto věci od tebe zvěděl, tázal jsem se v této věci Pána. A aslovo Páně přišlo ke mně mocí Ducha Svatého řkoucí:

8 Naslouchej slovům Krista, svého Vykupitele, svého Pána a svého Boha. Viz, nepřišel jsem na svět volati ku pokání spravedlivé, ale hříšníky; azdraví nepotřebují lékaře, ale ti, kteří jsou nemocní; pročež, malé bděti jsou czdravé, neboť nejsou schopné páchati dhřích; pročež prokletí eAdamovo je z nich sňato ve mně, takže nad nimi nemá žádné moci; a zákon fobřízky je ve mně odňat.

9 A tímto způsobem mi Duch Svatý projevil slovo Boží; pročež, můj milovaný synu, vím, že to je závažný výsměch Bohu, křtíte-li malé děti.

10 Viz, pravím ti, že tyto věci budete učiti – pokání a křest pro ty, kteří dosáhli azodpovědnosti a jsou schopni páchati hřích; ano, poučuj rodiče, že musejí činiti pokání a býti pokřtěni a pokořiti se jako malé bděti, a budou všichni spaseni i se svými malými dětmi.

11 A jejich malé aděti pokání nepotřebují, ani křest. Viz, křest je ku pokání ke splnění přikázání na bodpuštění hříchů.

12 Ale malé aděti jsou živy v Kristu již od založení světa; není-li tomu tak, Bůh je Bohem stranícím a také Bohem proměnlivým a bčinícím rozdíly mezi osobami; neboť kolik malých dětí zemřelo bez křtu!

13 Pročež, jestliže by malé děti nemohly býti spaseny bez křtu, musely by jíti do nekonečného pekla.

14 Viz, pravím ti, že ten, kdo se domnívá, že malé děti potřebují křest, je v žluči hořkosti a v poutech nepravosti; neboť nemá ani avíru, ani naději, ani pravou lásku; pročež, jestliže by byl odříznut při této myšlence, musel by jíti do pekla.

15 Neboť je strašlivou zlovolností domnívati se, že Bůh spasí jedno dítě díky křtu, a druhé musí zahynouti, protože žádný křest nemá.

16 Běda buď těm, kteří budou tímto způsobem převraceti cesty Páně, neboť zahynou, pokud nebudou činiti pokání. Viz, promlouvám směle, maje apravomoc od Boha; a nebojím se toho, co může učiniti člověk; neboť dokonalá bláska cvyhání všechnu bázeň.

17 A já jsem pln apravé lásky, což je láska věčná; pročež, všechny děti jsou pro mne stejné; pročež, miluji malé bděti dokonalou láskou; a všechny jsou stejné a jsou podílníky spasení.

18 Neboť já vím, že Bůh není Bohem stranícím, ani proměnlivou bytostí; ale je aneproměnlivý od bveškeré věčnosti po veškerou věčnost.

19 Malé aděti nemohou činiti pokání; pročež, je to strašlivá zlovolnost popírati ryzí milosrdenství Boží vůči nim, neboť pro jeho bmilosrdenství jsou v něm živy.

20 A ten, kdo praví, že malé děti potřebují křest, popírá milosrdenství Kristova a pokládá za nic ausmíření jeho a moc vykoupení jeho.

21 Běda takovým, neboť jsou v nebezpečí smrti, apekla a bnekonečných muk. Říkám to směle; Bůh mi tak přikázal. Poslouchejte je a dbejte jich, jinak se postaví proti vám u csoudcovské stolice Kristovy.

22 Neboť vizte, že všechny malé děti jsou aživy v Kristu, a také všichni ti, kteří jsou bez bzákona. Neboť moc cvykoupení přichází ke všem těm, kteří nemají žádný zákon; pročež, ten, kdo není odsouzen, neboli ten, kdo není pod žádným odsouzením, nemůže činiti pokání; a takovým křest nijak neprospěje –

23 Ale je to výsměch Bohu popírající milosrdenství Kristova a moc Svatého Ducha jeho a vkládající důvěru v amrtvé skutky.

24 Viz, synu můj, tato věc nemá býti; neboť apokání je pro ty, kteří jsou pod odsouzením a pod prokletím porušeného zákona.

25 A prvotinami apokání je bkřest; a křest přichází vírou ke splnění přikázání; a splnění přikázání přináší codpuštění hříchů;

26 A odpuštění hříchů přináší amírnost a pokoru srdce; a pro mírnost a pokoru srdce přichází navštívení bDuchem Svatým, kterýžto cUtěšitel naplňuje dnadějí a dokonalou eláskou, kterážto láska vytrvá fpílí při gmodlitbě, dokud nepřijde konec, kdy všichni hsvatí budou přebývati s Bohem.

27 Viz, synu můj, opět ti napíši, nepůjdu-li brzy proti Lamanitům. Viz, apýcha tohoto národa, neboli lidu Nefitů, přivodila jejich zničení, ledaže budou činiti pokání.

28 Modli se za ně, synu můj, aby k nim mohlo přijíti pokání. Ale viz, bojím se, že Duch se s nimi již ustal anesnaditi; a v této části země také usilují o svržení veškeré moci a pravomoci, která pochází od Boha; a bpopírají Ducha Svatého.

29 A po odvrhnutí tak velikého poznání, synu můj, musejí brzy zahynouti, k naplnění proroctví, která promlouvali proroci, a také slov našeho Spasitele samotného.

30 Měj se dobře, synu můj, nežli ti opět napíši nebo nežli se opět setkáme. Amen.