Kniha Moroniho

Kapitola 8

Krst malých detí je zlou ohavnosťou – Malé deti sú živé v Kristovi vďaka uzmiereniu – Viera, pokánie, miernosť a pokora srdca, prijatie Ducha Svätého a vytrvanie do konca vedú k spáse. Okolo roku 401 – 421 po Kr.

1 List otca môjho Mormona napísaný mne, Moronimu; a napísal mi ho krátko po mojom povolaní k službe. A takto mi písal, hovoriac:

2 Milovaný syn môj Moroni, radujem sa nesmierne, že sa tvoj Pán, Ježiš Kristus, na teba rozpamätal a že ťa povolal do služby svojej a k svätému dielu svojmu.

3 Pamätám na teba vždy v modlitbách svojich, modliac sa neustále k Bohu Otcu v mene jeho Svätého dieťaťa Ježiša, aby ťa, skrze svoju nekonečnú dobrotivosť a milosť, zachovával skrze vytrvalosť viery v meno jeho až do konca.

4 A teraz, syn môj, hovorím k tebe o tom, čo ma nesmierne zarmucuje; lebo zarmucuje ma, že majú vyvstávať spory medzi vami.

5 Lebo ak som sa dozvedel pravdu, sú medzi vami spory ohľadom krstu vašich malých detí.

6 A teraz, syn môj, prajem si, aby si pracoval usilovne, aby bol veľký omyl tento z prostriedku vášho odstránený; lebo s týmto zámerom píšem list tento.

7 Lebo hneď, ako som sa veci tieto od teba dozvedel, pýtal som sa ohľadom veci tejto Pána. A slovo Pánovo prišlo ku mne mocou Ducha Svätého, hovoriac:

8 Počúvaj slová Krista, Vykupiteľa svojho, Pána svojho a Boha svojho. Hľa, neprišiel som na svet volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov; zdraví nepotrebujú lekára, ale tí, ktorí sú chorí; a preto, malé deti sú zdravé, lebo nie sú schopné páchať hriech; a preto prekliatie Adamove je z nich sňaté vo mne, takže nad nimi nemá žiadnej moci; a zákon obriezky je vo mne odňatý.

9 A týmto spôsobom mi Duch Svätý prejavil slovo Božie; a preto, milovaný syn môj, viem, že to je závažný výsmech Bohu, ak krstíte malé deti.

10 Hľa, hovorím ti, že tieto veci budete učiť – pokánie a krst pre tých, ktorí dosiahli zodpovednosť a sú schopní páchať hriech; áno, poučuj rodičov, že musia činiť pokánie a byť pokrstení, a pokoriť sa ako ich malé deti, a budú spasení všetci aj so svojimi malými deťmi.

11 A ich malé deti pokánie nepotrebujú, ani krst. Hľa, krst je k pokániu k splneniu prikázaní na odpustenie hriechov.

12 Ale malé deti sú živé v Kristovi už od založenia sveta; ak tomu tak nie je, tak Boh je Bohom nadržiavajúcim, a tiež Bohom premenlivým a činiacim rozdiely medzi osobami; lebo koľko malých detí zomrelo bez krstu!

13 A preto, ak by malé deti nemohli byť spasené bez krstu, museli by ísť do nekonečného pekla.

14 Hľa, hovorím ti, že ten, kto sa domnieva, že malé deti potrebujú krst, je v žlči horkosti a v putách neprávosti; lebo nemá ani vieru, ani nádej, ani pravú lásku; a preto, ak by bol odrezaný pri myšlienke tejto, musel by ísť do pekla.

15 Lebo je strašnou zlovoľnosťou myslieť si, že Boh spasí jedno dieťa vďaka krstu, a druhé musí zahynúť, pretože žiadny krst nemá.

16 Beda buď tým, ktorí budú spôsobom týmto prevracať cesty Pánove, lebo zahynú, pokiaľ nebudú činiť pokánie. Hľa, hovorím smelo, majúc právomoc od Boha; a nebojím sa toho, čo môže učiniť človek; lebo dokonalá láska vyháňa všetku bázeň.

17 A ja som plný pravej lásky, ktorá je láskou večnou; a preto, všetky deti sú pre mňa rovnaké; a preto, milujem malé deti dokonalou láskou; a všetky sú rovnaké a sú podielnikmi spásy.

18 Lebo ja viem, že Boh nie je Bohom nadržiavajúcim, ani premenlivou bytosťou; ale je nepremenlivý od celej večnosti po celú večnosť.

19 Malé deti nemôžu činiť pokánie; a preto, je to strašná zlovoľnosť popierať rýdze milosrdenstvá Božie voči nim, lebo pre jeho milosrdenstvo sú v ňom živé.

20 A ten, kto hovorí, že malé deti potrebujú krst, popiera milosrdenstvá Kristove a pokladá za nič uzmierenie jeho a moc vykúpenia jeho.

21 Beda takým, lebo sú v nebezpečenstve smrti, pekla a nekonečných múk. Hovorím to smelo; Boh mi tak prikázal. Počúvajte ich a dbajte na ne, inak sa postavia proti vám pri sudcovskej stolici Kristovej.

22 Lebo hľa, že všetky malé deti sú živé v Kristovi, a tiež všetci tí, ktorí sú bez zákona. Lebo moc vykúpenia prichádza ku všetkým tým, ktorí nemajú žiadny zákon; a preto ten, kto nie je odsúdený, alebo ten, kto nie je pod žiadnym odsúdením, nemôže činiť pokánie; a takým krst nijako neprospeje –

23 Ale je to výsmech Bohu popierajúci milosrdenstvá Kristove a moc Svätého Ducha jeho a vkladajúci dôveru v mŕtve skutky.

24 Hľa, syn môj, táto vec nemá byť; lebo pokánie je pre tých, ktorí sú pod odsúdením a pod prekliatím porušeného zákona.

25 A prvotinami pokánia je krst; a krst prichádza vierou k splneniu prikázaní; a splnenie prikázaní prináša odpustenie hriechov;

26 A odpustenie hriechov prináša miernosť a pokoru srdca; a pre miernosť a pokoru srdca prichádza navštívenie Duchom Svätým, ktorý to Utešiteľ naplňuje nádejou a dokonalou láskou, ktorá to láska vytrvá usilovnosťou pri modlitbe, pokiaľ nepríde koniec, kedy všetci svätí budú prebývať s Bohom.

27 Hľa, syn môj, znova ti napíšem, ak čoskoro nepôjdem proti Lámánitom. Hľa, pýcha národa tohto, teda ľudu Nefitov, privodila ich zničenie, pokiaľ nebudú činiť pokánie.

28 Modli sa za nich, syn môj, aby k nim mohlo prísť pokánie. Ale hľa, bojím sa, že Duch sa s nimi už ustal namáhať; a v tejto časti krajiny tiež usilujú o zvrhnutie všetkej moci a právomoci, ktorá pochádza od Boha; a popierajú Ducha Svätého.

29 A po odvrhnutí tak veľkého poznania, syn môj, musia čoskoro zahynúť, k naplneniu proroctiev, ktoré hovorili proroci, a tiež slov nášho samotného Spasiteľa.

30 Maj sa dobre, syn môj, než ti znova napíšem alebo než sa znova stretneme. Amen.