ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ໂມ​ໂຣ​ໄນ

ບົດ​ທີ 8

ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍໆເປັນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ—ເດັກນ້ອຍໆ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ເພາະ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—ສັດທາ, ການ​ກັບ​ໃຈ, ການ​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ, ການ​ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ການ​ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ລອດ. ປະມານ ຄ.ສ. 401–421.

1 ສານ​ສະບັບ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ບິດາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນທີ່​ຂຽນ​ຫາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນ; ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຂຽນ​ຫາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ດົນ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ເອີ້ນ​ສູ່ການ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຂຽນ​ຫາຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທຳນອງ​ນີ້, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

2 ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ລູກ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່ມີ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີຢ່າງ​ຍິ່ງ​ທີ່​ອົງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລູກ​ນຶກ​ເຖິງ​ລູກ, ແລະ ເອີ້ນ​ລູກ​ມາສູ່​ການ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ມາສູ່​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

3 ພໍ່​ນຶກ​ເຖິງ​ລູກ​ສະ​ເໝີ​ໃນ​ຄຳ​ອະ​ທິຖານ​ຂອງ​ພໍ່, ໂດຍ​ການ​ອະທິຖານ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ບິດາ​ຕະຫລອດ​ເວລາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ, ພຣະ​ບຸດຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ກະ​ລຸ​ນາ​ທິຄຸນ ແລະ ພຣະ​ຄຸນ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ລູກ​ໂດຍ​ທາງ​ຄວາມ​ອົດທົນ​ແຫ່ງ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ.

4 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່ຂໍ​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່ໂສກ​ເສົ້າຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ; ເພາະ​ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່​ໂສກ​ເສົ້າທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ລູກ.

5 ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ເລື່ອງ​ທີ່​ພໍ່ຮູ້​ມານັ້ນ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ, ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ລູກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃຫ້​ແກ່​ເດັກນ້ອຍໆ.

6 ແລະ ບັດ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ປາ​ຖະໜາ​ໃຫ້​ລູກ​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງ​ພາກ​ພຽນ, ເພື່ອ​ຈະ​ເອົາ​ຄວາມ​ຜິດ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ນີ້​ໄປ​ຈາກ​ບັນດາ​ພວກ​ລູກ; ເພາະ​ດ້ວຍ​ເຈດ​ຕະນາ​ນີ້ ພໍ່​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂຽນ​ສານ​ມາ​ຫາ​ລູກ.

7 ເພາະ​ໃນ​ທັນທີ​ທີ່ພໍ່​ຮູ້ຈັກ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ລູກ ພໍ່​ກໍ​ໄດ້​ທູນ​ຖາມ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້. ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງພໍ່​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

8 ຈົ່ງ​ຟັງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງລູກ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເຈົ້າ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ແຕ່​ເພື່ອ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ຄົນ​ບາບ​ມາສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ; ຄົນ​ທີ່​ສະບາຍ​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ໝໍ, ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຕ້ອງການ​ໝໍ; ດັ່ງນັ້ນ, ເດັກ​ນ້ອຍໆ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ບາບ​ໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ ໃນ​ເຮົາ, ການ​ສາບ​ແຊ່ງ​ທີ່​ມີ​ກັບ​ອາ​ດາມ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ເຂົາ; ແລະ ໃນ​ເຮົາ, ກົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພິທີ​ຕັດ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ເຂົາ.

9 ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ປະກົດ​ແກ່ພໍ່ຕາ​ມນີ້; ດັ່ງນັ້ນ, ລູກ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ​ພຣະ​ເຈົ້າຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ພວກ​ລູກ​ຈະ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ແກ່​ເດັກ​ນ້ອຍໆ.

10 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພໍ່​ກ່າວ​ກັບ​ລູກ​ວ່າ ລູກ​ຈົ່ງ​ສອນ​ເລື່ອງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້—ເຊັ່ນ ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ສາມາດ​ເຮັດ​ບາບ​ໄດ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ສອນ​ຜູ້​ເປັນ​ບິດາ​ມານ​ດາ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ, ແລະ ຖ່ອມຕົວ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ລູກໆ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລ້ວພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ພ້ອມ​ກັບ​ລູກນ້ອຍໆຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ.

11 ແລະ ລູກນ້ອຍໆຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ການ​ກັບ​ໃຈ ຫລື ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ແມ່ນ​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ການ​ກັບ​ໃຈເພື່ອ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ບັນຍັດ​ສຳ​ເລັດ ອັນ​ນຳ​ໄປ​ສູ່ການ​ປົດ​ບາບ.

12 ແຕ່​ເດັກນ້ອຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ວາງ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ໂລກ​ມາ; ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຄົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ບໍ່​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ, ແລະ ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ ແລະ ເລືອກ​ໜ້າ​ຄົນ; ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ເດັກ​ນ້ອຍໆ​ຈັກ​ຄົນ​ແລ້ວ​ທີ່​ຕາຍ​ໄປ​ໂດຍ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ!

13 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ເດັກ​ນ້ອຍໆ​ຈະ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້​ໂດຍ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ, ພວກ​ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໄປ​ສູ່​ນະລົກ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ສິ້ນ​ສຸດ.

14 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພໍ່​ກ່າວ​ກັບ​ລູກ​ວ່າ, ຄົນ​ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ເດັກນ້ອຍໆຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະ​ມາ​ຍ່ອມ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິດສາ​ອັນ​ຂົມ​ຂື່ນ ແລະ ຖືກ​ລ່າມ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໂສ້​ແຫ່ງ​ຄວາມຊົ່ວ​ຮ້າຍ; ເພາະ​ເຂົາບໍ່​ມີ​ສັດທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ຫລື ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ເລີຍ; ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ນັ້ນ, ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໄປ​ສູ່​ນະລົກ.

15 ເພາະ​ມັນ​ເປັນຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານທີ່​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊ່ອຍ​ເດັກນ້ອຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ເພາະ​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ, ແລະ ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ.

16 ວິບັດແກ່​ຄົນ​ທີ່​ບິດ​ເບືອນ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຕາມ​ນີ້ ເພາະ​ເຂົາ​ຈະ​ຕົກ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ເວົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອາດ​ຫານ​ໂດຍ​ມີ​ສິດ​ອຳນາດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ພໍ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຕໍ່​ອຳນາດ​ຂອງ​ມະນຸດ; ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ສົມບູນ​ຍ່ອມ​ຂັບ​ໄລ່​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ໄປ.

17 ແລະ ພໍ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ, ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ເປັນນິດ; ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບພໍ່​ແລ້ວ​ເດັກນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໝົດ; ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່​ຈຶ່ງ​ຮັກ​ເດັກນ້ອຍໆທຸກ​ຄົນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ສົມບູນ; ແລະ ເຂົາ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໝົດ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ຄວາມ​ລອດ.

18 ເພາະພໍ່​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ບໍ່​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ, ທັງ​ບໍ່​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ; ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ​ເຖິງ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ.

19 ເດັກນ້ອຍໆບໍ່​ສາມາດກັບ​ໃຈ; ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ອັນ​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ພຣະ​ອົງ​ມີ​ຕໍ່​ເຂົາ, ເພາະ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ​ມີ​ຊີວິດຢູ່​ໃນພຣະ​ອົງ​ເພາະ​ພຣະ​ເມດ​ຕາຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

20 ແລະ ຄົນທີ່​ເວົ້າວ່າ​ເດັກນ້ອຍໆຕ້ອງ​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະ​ມາ​ຍ່ອມ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຖື​ວ່າການ​ຊົດ​ໃຊ້ ແລະ ອຳ​ນາດ​ແຫ່ງ​ການ​ໄຖ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ.

21 ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ເພາະ​ເຂົາຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນອັນຕະລາຍ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຄື, ນະລົກ, ແລະ ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ; ພໍ່​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຢ່າງ​ອາດ​ຫານ ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າບັນຊາພໍ່​ໃຫ້​ເວົ້າ. ຈົ່ງ​ຟັງ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ ຈົ່ງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ມັນ​ຈະ​ຢືນ​ກ່າວ​ໂທດ​ລູກ​ທີ່​ບັນລັງ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

22 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເດັກ​ນ້ອຍໆ​ທຸກ​ຄົນມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ລວມ​ທັງ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໂດຍ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ກົດ. ເພາະ​ວ່າ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ການ​ໄຖ່​ມາ​ເຖິງ​ເຂົາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ກົດ; ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ກ່າວ​ໂທດ, ຫລື ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກ່າວ​ໂທດ ຍ່ອມ​ກັບ​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້; ແລະ ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ແກ່​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ—

23 ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຍາະ​ເຍີ້ຍພຣະ​ເຈົ້າ, ເປັນ​ການ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດ, ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ.

24 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ເລື່ອງ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເລີຍ; ເພາະ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ແມ່ນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຝ່າຝືນ​ກົດ​ເຫລົ່ານັ້ນ.

25 ແລະ ຜົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຄື​ການ​ບັບຕິ​ສະມາ; ແລະ ການ​ບັບຕິ​ສະມາ​ມາ​ໂດຍ​ສັດທາ ອັນ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ບັນຍັດ​ສຳ​ເລັດ; ແລະ ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ບັນຍັດ​ສຳ​ເລັດ​ນຳ​ມາ​ຊຶ່ງ​ການ​ປົດ​ບາບ.

26 ແລະ ການ​ປົດ​ບາບ​ນຳ​ມາ​ຊຶ່ງຄວາມ​ອ່ອນ​ໂຍນ, ແລະ ຄວາມຕ່ຳ​ຕ້ອຍ​ໃນ​ໃຈ; ແລະ ເພາະຄວາມອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຄວາມ​ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ​ໃນ​ໃຈ ການ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຍ່ອມ​ມາ​ເຖິງ ຊຶ່ງ​ພຣະ​ຜູ້​ປອບ​ໂຍນ ເຮັດ​ໃຫ້​ເຕັມ​ປ່ຽມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ ແລະ ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ສົມບູນ, ຊຶ່ງຄວາມ​ຮັກ​ນັ້ນອົດທົນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ຕໍ່​ການ​ອະ​ທິຖານ​ຈົນທີ່​ສຸດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ເມື່ອ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

27 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່​ຈະ​ຂຽນຫາ​ລູກ​ອີກຖ້າ​ຫາກພໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ຂອງ​ຊົນ​ຊາດ​ນີ້, ຫລື ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ປະກົດ​ເປັນ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ.

28 ຈົ່ງ​ອະທິຖານ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ເພື່ອ​ການ​ກັບ​ໃຈ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ເຂົາ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ຢ້ານ​ວ່າ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ເລີກ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ສ່ວນ​ນີ້​ກຳລັງ​ພະຍາຍາມ​ທຳລາຍ​ອຳນາດ ແລະ ສິດທັງ​ໝົດ​ຊຶ່ງມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

29 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເຊັ່ນ​ນີ້, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕາຍ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້, ແລ້ວ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ທຳນາຍ​ຊຶ່ງ​ສາດສະດາ​ທີ່​ເວົ້າ​ໄວ້​ສຳ​ເລັດ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ເຮົາ​ກ່າວ​ໄວ້.

30 ລາ​ກ່ອນ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ຈົນ​ກວ່າພໍ່​ຈະ​ຂຽນ​ຫາ​ລູກອີກ, ຫລື ຈະ​ພົບ​ລູກ​ອີກ. ອາ​ແມນ.