Die Boek van Moroni

Moroni 

Hoofstuk 1

Moroni skryf tot voordeel van die Lamaniete—Die Nefiete wat nie Christus sal loën nie, word doodgemaak. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 2

Jesus het die twaalf Nefitiese dissipels mag gegee om die gawe van die Heilige Gees toe te ken. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 3

Ouderlinge ordineer priesters en leraars deur die oplegging van hande. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 4

Hoe ouderlinge en priesters die nagmaalsbrood bedien, word uiteengesit. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 5

Die wyse waarop die nagmaalswyn bedien word, word uiteengesit. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 6

Bekeerde persone word gedoop en as deelgenote ontvang—Kerklede wat bekeer, word vergewe—Vergaderings word gelei deur die mag van die Heilige Gees. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 7

’n Uitnodiging word gerig om die rus van die Here binne te gaan—Bid met opregte bedoeling—Die Gees van Christus stel die mens in staat om goed van kwaad te onderskei—Satan oorreed die mens om Christus te loën en boosheid te doen—Die profete openbaar die koms van Christus—Deur geloof word wonderwerke verrig en engele dien—Die mens moet hoop op die ewige lewe en kleef aan naasteliefde. Ongeveer 401–421 n.C.

Hoofstuk 8

Die doop van klein kindertjies is ’n bose gruwel—Klein kindertjies is lewend in Christus vanweë die Versoening—Geloof, bekering, sagmoedigheid en nederigheid van hart, ontvangs van die Heilige Gees, en volharding tot die einde toe, lei na heil. Ongeveer 401–421 n.C.

Die tweede brief van Mormon aan sy seun Moroni.

Dit behels hoofstuk 9.

Hoofstuk 9

Beide die Nefiete en Lamaniete is verdorwe en ontaard—Hulle martel en vermoor mekaar—Mormon bid dat genade en goedheid mag rus op Moroni vir ewig. Ongeveer 401 n.C.

Hoofstuk 10

’n Getuienis van die Boek van Mormon kom deur die mag van die Heilige Gees—Die gawes van die Gees word gegee aan die gelowiges—Geestelike gawes vergesel altyd geloof—Moroni se woorde spreek uit die stof—Kom na Christus, word vervolmaak in Hom, en heilig julle siele. Ongeveer 421 n.C.